Аналіз письмового твору

Урок № 47

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Тема. Аналіз письмового твору

Мета: підвести підсумки учнівських творів, відзначити позитивне у їх виконанні, проаналізувати зроблені учнями типові помилки та недоліки творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши; розвивати логічне мислення, пам’ять, формувати навички колективної та самостійної роботи.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

І. Повідомлення мети уроку.

ІІ. Загальна оцінка вчителем виконаної учнями роботи.

ІІІ. Читання та аналіз двох-трьох найбільш вдалих творчих робіт.

Схема аналізу твору

1. Чи розкрито у творі тему?

2. Чи виразно прочитується головна думка (авторська позиція)?

3. Наскільки вдало дібрано й систематизовано фактичний матеріал? Чи виділено головне й другорядне?

4. Наскільки логічно й послідовно автор твору висловив думки?

5. Чи правильно вибрано й поєднано типи мовлення; чи правильно побудовано речення розповіді або опису, чи правильно побудовано роздум?

6. Наскільки переконливо й чітко аргументовано автором власні думки й оцінки?

7. Чи відповідає темі твору вибраний автором стиль? Чи дотримано вимог стилю?

8. Чи правильно скомпоновано твір (чи є у ньому зачин, чи є логічним завершенням висловленого кінцівка (у творі-роздумі – чи є логічним висновок))?

9. Грамотність. Графічне оформлення.

ІV. Повернення учням перевірених зошитів. Оголошення оцінок за роботу.

V. Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

(Учні, які впоралися з роботою, одержують індивідуальне завдання.)

VI. Підведення підсумків уроку.

VI!. Домашнє завдання.

Завершити роботу над помилками.

ЕЛЕМЕНТИ ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ

(5 годин)

Навчальний курс риторики складається з таких частин: історія риторики (досліджує місце риторики серед інших наук, ораторську діяльність Аристотеля, основні види і жанри ораторського мистецтва, етапи зародження і розвитку риторики в історії людства (Давня Греція, Давній Рим, становлення слов’янського ораторського мистецтва, сучасні риторичні школи); теоретична риторика (предметом її вивчення є закони риторики: концептуальний, закон моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, закон безпосереднього спілкування, системно-аналітичний закон); практична риторика (розглядає предмет і зміст усного публічного виступу, текст виступу, образ оратора, логічну культуру оратора, мовленнєву культуру оратора, композицію і стиль виступу, психологію аудиторії, взаємодію оратора та аудиторії, спілкування з аудиторією як творчий процес, полемічне мистецтво оратора тощо).

Організація навчання практичної риторики має базуватися на чергуванні семінарсько-практичних занять, рольових та ділових ігор, практикумів, “круглих столів”, диспутів, дискусій, конкурсів.

Роди та жанри ораторського мистецтва можуть бути представлені у вигляді таблиці:

Роди красномовства

Жанри красномовства

Соціально-політичне

Політична доповідь, звітна доповідь, агітаційна промова, парламентська промова, політичний огляд

Академічне

Вузівська та шкільна лекція, розповідь учителя, бесіда, наукова доповідь, реферат, огляд

Лекційне

Лекція (науково-теоретична, науково-популярна, науково-методична). Лекція-екскурсія, кіно-лекція, лекція-концерт. Бесіда, репортаж, спогади, інструктаж, показ

Судове

Звинувачувальна (прокурорська) промова, захисна (адвокатська) промова, самозахисна промова

Військове

Запалювальна промова та ін.

Дипломатичне

Промова на міжнародній конференції та ін.

Церковно-богословське (духовне)

Церковна проповідь, промова на соборі тощо

(За Г. Сагач1)

_______________________________________________________

1 Див.: Сагач Г. М. Золотослів: Навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів. – К.: Райдуга, 1993.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз письмового твору - Плани-конспекти уроків по українській мові