Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

Мета : поглибити знання учнів про графічне зображення сили в певному масштабі, формувати поняття про рівнодійну силу, про додавання двох сил, що діють уздовж однієї прямої; розвивати логічне мислення.

Тип уроку : вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення : демонстрування прикладів додавання сил.

Обладнання : динамометри, тягарці.

Очікувані результати

Після уроку учні:

– будуть знати поняття про рівнодійну силу, про додавання двох сил, що діють уздовж однієї прямої.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

– Відомо, що лебідь, рак і щука посунути хуру не змогли, а от дід, баба, їхня онука і ще три тварини із ріпкою впоралися. Чому? Виходить, що дід із бабою вміли додавати сили одна до одної, а лебедю із товаришами треба вчитися цієї справи. Сьогодні ми з вами також будемо вчитися додавати сили.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота в групах за підручником

Учні об’єднуються у “трійки”, учитель розподіляє їхні обов’язки: перший – читає текст короткими блоками; другий – до прочитаного ставить запитання; третій – відповідає.

1. Рівнодійна сил

Здебільшого на тіло діє не одна, а одразу кілька сил. Наприклад, на пилку, що розрізує дошку, діють м’язова сила людини, сила опору дошки й сила тяжіння. На рухомий корабель діють сила тяги обертового гвинта, сила опору води й повітря, сила тяжіння і виштовхувальна сила води. На тіло, що висить на пружині, діють дві сили: сила тяжіння і сила пружності пружини.

У кожному такому випадку можна замінити кілька сил, справді прикладених до тіла, однією силою, яка за своєю дією рівнозначна цим силам.

Силу, яка чинить на тіло таку саму дію, як кілька одночасно діючих сил, називають рівнодійною цих сил.

2. Додавання двох сил, напрямлених вздовж однієї прямої

Визначення рівнодійної кількох сил називають додаванням цих сил або знаходженням їхньої суми.

Сили, які додають, інакше називають Складовими силами.

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

Рівнодійну силу визначають залежно від напрямків і значень окремих складових сил. Якщо до тіла прикладено дві сили F1 та F2, які напрямлені вздовж однієї прямої в один бік, то їх рівнодійнаFр дорівнює сумі цих сил. Напрямок рівнодійної сили в цьому разі збігається з напрямком прикладених сил.

Якщо до тіла прикладено дві сили F1 та F2, які напрямлені вздовж однієї прямої, але в різні боки, то їх рівнодійна Fр дорівнює різниці цих сил, а її напрямок збігається з напрямком більшої за значенням прикладеної сили F2 V.

V. КОЛЕКТИВНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ УЧИТЕЛЯ

1. Вагонетку тягнуть два робітники, прикладаючи до неї в одному напрямку сили 30 Н і 45 Н. Сила опору рухові 15 Н. Чому дорівнює рівнодійна всіх сил, що діють на вагонетку? (Відповідь: F =F1 + F2 – Fоп = 30 Н + 45 Н – 15 Н = 60 Н). (Зобразити сили графічно на дошці кольоровою крейдою, а учні у зошитах кольоровими олівцями.)

2. На тіло діють три сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Модулі цих сил дорівнюють 1 Н, 2 Н і 3 Н. Чи можуть ці сили врівноважити одна одну? Чому може дорівнювати рівнодійна цих сил за модулем?

Робота в групах

Клас поділяється на групи.

Завдання для груп: зробити креслення до наведених випадків.

Група № 1

1. До тіла прикладена сила 5 Н, спрямована горизонтально, і сила 4 Н, спрямована під кутом 60° до першої сили.

2. До тіла прикладена сила 10 Н, спрямована вгору, і сила 30 Н, спрямована вниз. Покажіть рівнодійну цих сил.

3. До тіла прикладена сила 10 Н, спрямована ліворуч, і сила 20 Н, спрямована так само. Покажіть рівнодійну цих сил.

Група № 2

1. До тіла прикладена сила 5 Н, спрямована вгору, і сила 5 Н, спрямована під кутом 45° до першої сили.

2. До тіла прикладена спрямована праворуч сила 300 Н і сила 250 Н, спрямована ліворуч. Покажіть рівнодійну цих сил.

3. До тіла прикладена сила 25 Н, спрямована вертикально вниз, і сила 45 Н, спрямована в ту саму сторону. Покажіть рівнодійну цих сил.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Звіт творчих груп.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні заповнюють аркуш самооцінювання.

Оцініть себе за кожним із визначених напрямків (від 0 до 2 балів).

1. Брав активну участь у проведенні уроку.

2. Робив вдалі пропозиції, коли працював у групі.

3. Надавав підтримку іншим членам групи, класу, заохочував їх до роботи.

4. Висував нові ідеї, що сподобались іншим.

5. Вдало узагальнював думки інших.

6. Робив повідомлення. Усього балів…

VIІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил - Плани-конспекти уроків по фізиці