Інформаційно-методичний ресурс

Державне управління

Інформаційно-методичний ресурс. Упорядкована множина документів чи будь-яких інших даних, яка має індивідуальний доступ і створюється для задоволення потреб у різноманітній інформації. В державно-управлінській діяльності найчастіше використовується проблемно-орієнтовані І-м. р., спрямовані на забезпечення управління певними сферами діяльності всією необхідною інформацією. Він складається з таких основних розділів: нормативно-правового, до якого входить постійно оновлювана правова база; науково-методичного, який

містить інформацію щодо пріоритетних напрямів та результатів наукових досліджень у певній сфері діяльності, підходів, методів і методик проведення наукових досліджень і оцінки їх результатів; матеріалів наукових конференцій, симпозіумів, семінарів; навчально-методичного, який включає освітньо-професійні та професійні програми, програми функціональної спеціалізації, кваліфікаційні тести й анкети для оцінки і контролю рівня професійних знань і навичок фахівців у даній сфері діяльності, базові підручники та навчальні посібники; реєстровою, що містить державні реєстри центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади, матеріали статистичної звітності; зведеного каталогу бібліотечних фондів за напрямами у даній сфері діяльності; довідкового, який включає різноманітні довідники, інформаційні матеріали з питань певної діяльності в різних країнах, інформаційно-довідкові системи, бази даних локального та віддаленого доступу. І-м. р. і система його комплектування мають відповідати таким вимогам: повноти; достовірності, актуальності та різноманітності форм подання інформації; багагоаспектності класифікації документів; можливості зберігання і доступу до структурованої та неструктурованої інформації (даних); застосування природної мови подання текстової інформації; використання гіпертекстового зв’язку даних у неструктурованих або слабко-структурованих масивах даних; ведення і використання класифікаторів, рубрика-торів; контролю достовірності даних, що заносяться в підсистему. Теоретичну основу І-м. р. становить модель ідентифікаційного опису, базовим набором параметрів якої є зміст інформації, її джерело, віднесення до певної організаційної або інформаційної системи, характер використання (призначення), обсяг інформаційного масиву, відкритість інформації, форма подання інформації, носії інформації, мова подання інформації, назва та адреса інформаційною масиву, тип інформаційної системи, вид джерела та опис змісту документа. Для роботи з даними сучасного І-м. р. використовують WEB-орієнтовану технологію. Це спрощує доступ до інформації на локальному і глобальному рівнях та підвищує продуктивність праці, дає змогу запровадити Інтернет-подібні технології роботи з інформацією, завдяки чому з’являється можливість інтегрувати в єдину інформаційну систему різні системи опису і пошуку даних та їх джерела. Загальні вимоги до функцій бази даних І-м. р. полягають у вирішенні комплексу завдань щодо збирання, збереження, індексації, пошуку, редагування і виведення динамічно пов’язаної інформації; забезпеченні розподілу роботи щодо введення і пошуку інформації кількома операторами; підтримці цілісності даних; забезпеченні багаторівневої системи захисту від несанкціонованою доступу; можливості конвертації форматів даних; здатності до подальшого розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інформаційно-методичний ресурс - Державне управління