ІНФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ІНФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНА – знання, відомості, повідомлення тощо щодо дій, думок та стосунків між людьми, стану і характеру розвитку соціальних процесів, умов життєдіяльності, сусп. становища особи і соціальних груп, взаємодії їх інтересів. У будь-якому суспільстві I. с. несе на собі відбиток соціальних, екон., політ., нац. відносин, культурних та істор. надбань, особливостей доби. За своїм змістом I. с. різниться від суто екон., техн., природничо-наук. та ін. видів інформації. В систематизованому вигляді

використовується в соціол. науці, практиці управління соціальним розвитком суспільства. Основні властивості I. с.: кількість, цінність, зміст, правдивість, адекватність, достовірність, точність, оперативність, надійність.

Збирання, узаг. та систематизація I. с. є одним із завдань соціальної статистики – складової частини держ. та відомчого статист, обліку, яка збирає відомості про рівень прибутків населення, споживання, використання робочого і вільного часу, величину й структуру роздрібного товарообігу, забезпечення населення підприємствами торгівлі, послуг, харчування, про житловий фонд і його використання,

кількість лікарів і лікувальних установ, санаторіїв, пансіонатів, дитячих закладів та ін.(див. Статистика соціальна). I. с. містить у собі також відомості щодо узаг. показників н. – г. розвитку: валовий нац. продукт і нац. доход на душу населення; соціально-демогр. та професійний склад населення, його освітній рівень; показники заробітної плати тощо.

Окрім цього складовою частиною I. с. є дані, що одержують на підставі аналізу різних документів (звітів, протоколів, листів, автобіографій, трудових книжок, літ., архівних джерел), повідомлень засобів масової інформації, а також безпосередніх спостережень. У структурі I. с. значну роль відіграють дані масових соціол., соціально-демогр. та ін. опитувань. їх проведення дає змогу одержати інформацію, яку не можна отримати іншими, в т. ч. вищеназваними методами. Це, як правило, відомості про суб’єктивний світ людини, структуру ціннісних орієнтацій, потреб, оцінок, думок, відносин, поведінку, особливості життєвого шляху, способу життя тощо. Без цих даних знання закономірностей соціального розвитку суспільства є неповним.

Кількість і якість I. с. залежить від досконалості, повноти та адекватності і системи показників, які використовуються державною і відомчою статистикою, а також інструментарію, процедур та методів масових соціол. опитувань, що в свою чергу пов’язано з розвитком самої соціол. науки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІНФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНА - Довідник з соціології