Не, ні з різними частинами мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
ЧАСТКА
& 41 Не, ні з різними частинами мови

Не і ні можуть бути частками й писатися з різними частинами мови окремо, а можуть виконувати роль префіксів і писатися разом.

Написання не з різними частинами мови

Разом

Окремо

1. Якщо без не слово не вживається:

Немовля, незабаром, нехтувати, негайний, незабутній.

2. 3 іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо не надає слову нового (часто протилежного) значення:

Безпека – небезпека (загроза), веселий

– невеселий (сумний), далеко – недалеко (близько).

3. У складі префікса недо-, який означає неповну ознаку чи дію: недобачати, недолік, недочутий.

4. 3 дієприкметниками, які виконують функцію означення й не мають при собі залежних слів: Незірвана квітка й незабруднене озеро милують око.

5. Якщо при прикметниках і дієприкметниках є слова дуже, вельми, надто, надзвичайно, що підсилюють якість: дуже необережний вчинок, надто невдалий похід.

6. У складі займенників неабихто, неабиякий, часток невже, нехай, сполучників незважаючи

І на, немов, немовби, неначе, неначебто.

1. При протиставленні з усіма

частинами мови:

Завдання не легке, а важке; ішли не швидко, а повільно.

2. Переважно з дієсловами та дієприслівниками:

Не поспішати, не знають, не відпочивши, не помічаючи.

3. Із займенниками, числівниками, прислівниками: не мій, не він, не перший, не зовсім, не сьогодні.

4. 3 дієприкметниками, якщо вони мають при собі залежні слова: Не зруйнована часом фортеця ніби помолоділа.

5. 3 дієприкметниками і прикметниками, які виступають у реченні присудками: СадНе вирубаний. Ця ялина Не висока (не є висока).

336

Спишіть текст. Поясніть правопис слів з не.

Усі ми знаємо про забруднення повітря, води, грунту. Однак не всі знайомі з незвичайним видом забруднення – шумовим (тобто тривалою чи постійною присутністю небажаних звуків). Нескінченний гуркіт промислових підприємств, авто, літаків є не просто незручністю, а серйозною небезпекою для здоров’я: спричинює підняття тиску, головний біль, серцеві напади.

Не, ні з різними частинами мови

337

Спишіть речення, знявши риски.

1. Удача привалила до рук Гайдукові. Сама привалила – не/ворухнув навіть пальцем (А. Дімаров). 2. Я – не/я і хата не/моя (Народна творчість). 3. Не/моє просо, не/мої горобці, не/буду відганяти (Народна творчість). 4. Хто знає, що тут відбулося? Хто розказав це людям до/пуття? Не/назване, туманом пойнялося. Не/пізнане, пішло у не/буття (Л. Костенко). 5. Верби на/весні – не/мов човни. Лаком і смолою трохи пахнуть, і самі прокурені, пропарені, мов діжки торішні (В. Стус). 6. Вже небо не/біжить тим синьо/білим бігом в своєму зоре/хмарному ряду (М. Вінграновський).

338

Доберіть і запишіть п’ять-шість дієслів з часткою не, правопис яких залежить від їхнього лексичного значення. Складіть і запишіть з ними речення за зразком.

Зразок: нездужати (хворіти) – не здужати (не могти подолати).

Навесні природа пробуджується, а люди навпаки – часто нездужають, грипують.

Наш дідусь дуже сильний, навіть удвох з братом ми його не здужаємо побороти.

339

Запишіть слова, зашифровані в схемі. Поясніть правопис.

Не, ні з різними частинами мови

Ні/який; ні/з/яким; ні/хто; ні/до/кого; від/ні/чийого; ні/від/чийого; ні/до/якої; ні/кчема; ні/чичирк; ні/слуху ні/духу.

341

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте, з якими частинами мови вжито не, ні.

1. Традиційно жінки (ні)коли (не)танцюють аркан – ритуальний, суто чоловічий танець жителів гір, про(те) моя героїня “затесалась між аркани”, бо така її вдача (М. Матіос). 2. Тебе (не)можу більше я знайти, – а(ні) в собі, (ні)в інших, (ні)в камінні знайти (не)можу. Сам один я нині (P. М. Рільке, переклад М. Бажана). 3. У тьмі сіріють віти, (ні)руху, (ні)людей… (М. Рильський). 4. День відходить, кудись поквапившись. Вечір. Тиша. І в рояля холодні клавіші білі-білі, (не)мов зима (Г. Чубай).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

342

Виберіть правильну відповідь.

1. Частка належить до

А службових частин мови

Б самостійних частин мови

В особливої частини мови

2. Частка

А вказує на зв’язок слів у словосполученні та реченні

Б виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні

В надає словам чи реченням додаткових відтінків у значенні або служить для творення нових слів

3. Усі частки з іншими словами пишуться окремо в рядку

А написав/би, немов/би, що/разу

Б колись/то, стань/бо, усе/ж/таки

В таки/прийшов, навряд/чи, усі/ж

Г що/ж/то/за, ні/хто, як/раз

Г навряд/чи, ніби/то, отут/таки

4. Усі слова з часткою не написано правильно в рядку

А невиконана вчасно робота, не один, неабияк

Б непрочитана книжка, незадовільно, непокоїти

В не можу, недовіра, непродовживши

Г неснитавши дозволу, не мовлені слова, невмирущий

Г не повторна зустріч, невчасно, несвітає

5. Усі слова – частки в рядку

А же, но, таки

Б про, не, би

В ані, нехай, але

Г як-таки, годі, котрий

Г дуже, бодай, невже

6. Усі частки пишуться через дефіс у рядку

А поспішай/бо, прийшов/таки, що/тижня

Б зробив/би, будь/що, казна/як

В хтозна/що, роби/бо, усе/таки

Г чого/небудь, правда/бо, що/не/день

Г аби/кого, таки/знав, скільки/небудь

7. Виділені слова з часткою не треба писати окремо в реченні

А Не/сказане лишилось не/сказанним.

Б Нехай підождуть не/відкладні справи.

В Наша дума, наша пісня не/вмре, не/загине.

Г І така навкруги не/вимовна краса – не любити цю землю, їй-богу, не можна.

Г Сердяться слабкі душі, сильні – не/навидять або прощають.

8. Виділене слово з часткою треба писати разом у реченні

А Переходити вулицю на жовтий сигнал світлофора не/можна.

Б Не/спитавши броду, не лізь прожогом у воду!

В А й знову думать заходивсь. Про те/ж/таки, що й перше думав.

Г Отаке/то на сім світі роблять людям люде!

Г Спортсмен продемонстрував не/абиякий хист у стрибках з трампліна.

9. Правильно написано всі слова в рядку

А що-року, будь-коли, скажи-но

Б все-ж таки, такий-от, казна-кого

В будь-як, отак-то, бозна-скільки

Г ані-хто, як-небудь, казна-чому

Г невже таки, тільки но, годі-бо

10. Виділене слово з часткою ні треба писати окремо в реченні

А Я єсть народ, якого правди сила ні/ким звойована ще не була.

Б Без води – ні/туди, ні/сюди.

В Я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ні/якою.

Г Дурницю на дурницю помножити, так і вийде ні/сенітниця.

Г Чи не покинуть нам, небого, моя сусідонько убога, вірші ні/кчемні віршувать…

343

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть частки, розберіть їх як частину мови.

Краса

Ми розуміємось усі

На запахущій ковбасі.

Я жартома про ковбасу.

Сьогодні мова – про красу.

То що ж красиве? Стіл, пальто,

Літак, реклама чи авто?

Чи Він красивий, чи Вона,

Чи фарба осені сумна,

Чи цей метелик на вікні,

Чи той малюнок на стіні,

Що так подобався мені,

Де небо – наче у вогні,

Де корабель у далині

Пливе в тумані-тумані?..

А спробуй, любий друже, й ти

Красу довкола віднайти,

Чи пригадать, чи відгадать…

Над цим не гріх й поміркувать.

2. Поміркуйте, якій красі надає перевагу поет. Яку красу довкола бачите ви? Запишіть свої міркування, використовуючи частки.

Не, ні з різними частинами мови

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Не, ні з різними частинами мови - Українська мова