Підсумок розділу 6

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

6. ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

Підсумок розділу 6.

Генетична структура популяції – це співвідношення в ній різних генотипів і алельних генів. Наука про генетичну структуру природних популяцій і генетичні процеси, що відбуваються в ній, називається Популяційною генетикою. Вона базується на концепції, що всі члени популяції несуть частини її єдиного генофонду. Природні популяції при відносній фенотиповій однорідності за генетичною структурою різнорідні і насичені численними мутаціями, які утворюють

резерв спадкової інформації.

За законами генетики в популяції підтримується рівновага генетичного фонду. За ідеальних умов (велика популяція, відсутність мутацій, міграцій і добору) співвідношення генотипів і алельних генів у всіх поколіннях постійне (закон Харді-Вайнберга).

Однак, у природі діють різні фактори, які порушують таку рівновагу і стабільність. До них належить Мутаційні процеси, за рахунок яких створюється Резерв спадкової інформації. Домінантні мутації виникають рідко, виявляються вже в першому поколінні і зазнають добору. Рецесивні мутації в гетерозиготних особин фенотипово не проявляються,

але при схрещуванні генофонд насичується рецесивними генами, іноді небезпечними і небажаними для популяції.

Резерв спадкової інформації створюється також за рахунок комбінативної мінливості. Приховані мутації фенотипово виявляються лише в наступних поколіннях, коли переходять у гомозиготний стан. Це дуже важливий момент, на який повинні звертати особливу увагу селекціонери і лікарі при вивчені спадкових захворювань.

У більш-менш постійних умовах середовища під дією стабілізуючого природного добору, що є добором на користь норми ознаки, невідповідні умовам приховані мутації усуваються.

Під впливом факторів середовища в організмів можуть з’являтися нові гени, які можуть внести корисні або шкідливі зміни в генофонд популяції. Взаємодія генів у численних

Комбінаціях лежить в основі адаптації живих організмів до умов середовища, тому з популяції починається еволюційний шлях розвитку органічного світу.

Генофонд популяції поповнюється і за рахунок міграції генів (генного потоку), що зумовлюється міграцією особин з інших популяцій, які приносять нові гени. Їхня дія при схрещуваннях проявляється не відразу, а в наступних поколіннях особин.

Однією з причин зміни співвідношення домінантних і рецесивних алельних генів є Дрейф генів. Це випадкова нецілеспрямована зміна розподілу частоти алелей генів у популяції, що зумовлюється періодичними популяційними хвилями її росту.

Найчастіше дрейф генів зустрічається в малочисельних популяціях, існування яких підтримується за рахунок надходження особин з інших популяцій.

Генетична унікальність кожної локальної популяції зумовлена особливістю статевого розмноження організмів. їхні генотипи продукують адаптовані до конкретних умов фенотипи. Опинившись в інших популяціях, такі особини часто гинуть.

Множинна дія генів, зміни в структурі хромосом зумовлюють поліморфізм популяції. Чим більше число генотипів в одній популяції, тим більша вірогідність її виживання в умовах різких змін середовища.

Популяцією можна вважати стадо однієї породи, якщо тварини розводять без схрещування з особинами інших стад.

Біологічне і господарськокорисне значення гомозиготних домінантних, гетерозиготних і гомозиготних рецесивних генотипів різне. Кожна з цих груп тварин викликає зацікавлення і потребує досліджень генетиків та лікарів ветеринарної медицини на предмет спадкових захворювань, попередження поширення шкідливих мутацій та підвищення імунітету сільськогосподарських тварин і їхньої продуктивності.

Перевірте себе.

1. Що таке локальна популяція?

2. Чим характеризується генетична структура?

3. Чим зумовлена мінливість популяції?

4. Яку мінливість називають спадковою?

5. Що таке поліморфізм популяції?

6. Чим зумовлена географічна мінливість популяції виду і в чому вона проявляється?

7. Яка роль негенетичної мінливості і в чому вона проявляється?

8. Назвіть джерела генетичної мінливості.

9. Що означають поняття: алельні, домінантні і рецесивні гени; генотип і фенотип; гомозигота і гетерозигота; генофонд?

10. Чим зумовлена поява нових генетичних факторів?

11. Що таке мутації і яка їх роль?

12. Які фактори викликають зміну генетичної структури популяції?

13. Що таке міграція генів і дрейф генів? Яким популяціям вони властиві?

14. Що таке домінантна і рецесивна мутації?

15. У чому позитивне і негативне значення міграції і дрейфу генів для популяції?

16. В чому перевага популяцій із різноманітними генотипами? Яке значення мають такі популяції в практиці розведення сільськогосподарських тварин?

17. Сформулюйте закон Харді-Вайнберга. В яких умовах він діє?

18. У чому відмінність популяції від чистої лінії?

19. Що таке чиста лінія у рослин і сільськогосподарських тварин?

20. В чому переваги і недоліки штучного осіменіння?

21. Чому в племінному складі породи основну увагу приділяють плідникам?

22. Яке значення має вивчення генетичної структури популяції для ветеринарної медицини?

23. Як можна позбутися спадкових вад у тварин на основі генетичної структури?

24. Чому в практиці розведення сільськогосподарських тварин бажано використовувати плідників з інших географічних регіонів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсумок розділу 6 - Довідник з екології