Погода в Англії

Lesson 4. Погода в Англії

Мета:

– навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал, описувати когось/щось, виражати своє ставлення до когось/чогось, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлення, збільшення обсягу знань про соціокультурну специфіку мови країни, що вивчається, вдосконалення умінь будувати своє мовне висловлювання, мовну поведінку адекватно цій специфіці;

– розвиваюча: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам’ять,

спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, учити працювати у парі, розвивати соціокультурну компетенцію;

– виховна: виховувати зацікавленість у розширенні свої знань, скріплення навчального матеріалу з життям, загальну культуру учнів. …

Обладнання: таблиця “Пори року”, тематичні картки.

Хід уроку

Warm-up

1. “Memory Game”

Pupils look at the animals on

the poster “Weather”. Take the poster away and ask pupils to try to remember as many words as they can. Write the words on the board.

Presentation

2. Listen and say (p. 106, ex. 1).

Ask pupils to look at the picture.

Ask if pupils like winter and winter activities. Do they go to parks? What do they usually do there?

Read the dialogue while pupils listen and read silently.

Explain any words that pupils ask for.

Read the dialogue again. Pupils listen and repeat.

When pupils are familiar with the text, ask pairs of pupils to act out the dialogue.

Pay the pupils’ attention to the Section ‘Remember’.

Read out the sentences one by one. Pupils listen, read and repeat after you. Ask individual pupils to read out the sentences.

Translate the sentences. Explain ‘an adjective + than’.

Practice

3. Choose and read (p. 107, ex. 2).

Ask pupils to read the sentences and the words in the brackets.

Pair work: Ask pupils to complete the sentences using the necessary word from the brackets. Tell pupils to remember they should choose the suitable word to describe the weather in Ukraine and England.

Pupils choose the suitable words to make true statements about the weather in Ukraine and England.

If you have some time, you can ask pupils to write the sentences down in their exercise books.

Ask a bright pupil to write the sentences on the board too.

Then ask pupils to describe the weather in Ukraine and England.

Answers: 1. warmer; 2. colder; 3. wetter; 4. sunnier; 5. longer; 6. warmer.

Reading and Writing

4. a) Copy and complete the table (p. 107, ex. 3).

Write ‘warm – warmer’ on the board. Continue in the same way with the other words. If you have suitable pictures, stick them on the board near the words.

Draw pupils’ attention to the spelling of hotter and bigger.

Pair work: Pupils talk about the pictures on the board.

B) Use the words from task (a) and complete the sentences.

Ask pupils to read the sentences and complete them using the words, which have been written on the board.

Answers: 1. hotter; 2. wetter; 3. bigger; 4. colder; 5. shorter; 6. colder; 7. nicer; 8. sunnier.

5. Have a talk in pairs (p. 108, ex. 4).

Stick some different weather pictures on the board.

Explain to pupils that they are going to ask and answer the questions about the weather and seasons.

Ask pupils to read the questions in silence.

Ask a bright pupil the first question.

A pupil answers. If it is difficult to answer, help him/her using the pictures and patterns from the exercise.

Ask the second question. Do the same procedure. Ask some other pupils.

Do choral and individual repetition.

Pair work: Pupils read and answer the questions describing the weather and seasons they like and why. Cheer pupils if they use different sentences from exercises of this lesson especially from the Section ‘Remember’.

Monitor the activity and help where necessary.

6. Listen and sing the song (p. 108, ex. 5).

Tell pupils to look at the pictures on p. 108, ex. 5. Ask what seasons they are.

Tell pupils that they are going to learn the song about spring, spring activities and Easter. Ask pupils to point to the things on the pictures while they are going to read the lines.

Read the words of the song, pausing after each line. Pupils repeat the lines chorally and individually pointing to the time and mime the actions.

Sing the song chorally.

Mime the actions while singing the lines of the song again.

Ending the Lesson

Homework

Read p. 106, ex. 1; p. 108, ex. 5.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Погода в Англії - Плани-конспекти уроків по англійській мові