Прийменник – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

4.1. Прийменник

Прийменник – це службова частина мови, яка уточнює граматичне значення іменника і виражає зв’язки між словами в реченні.

Синонімія прийменникових конструкцій

Прийменники, що передають відношення мети

Для

З метою

На предмет

В ім’я

Ради

Заради

Задля

З іменником заходи на позначення

мети вживаються прийменники щодо, до, для. У діловому мовленні використовується прийменник щодо: ” Про додаткові заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в Україні” (Указ Президента України від 17 травня 1999 року № 99/99 рп).

Прийменники, що виражають причинові відношення

Завдяки

Вказівка на причину, яка сприяє здійсненню чогось

Через

Вказівка на причину, яка заважає здійсненню чогось

Потрібно запам’ятати:

    кричати від (з) болю плакати з (від) радості підскочити
    від (з) несподіванки

Прийменники, що виражають часові відношення

Паралельно вживаються конструкції

На ту пору в ту пору

За всіх часів у всі часи

За давніх часів у давні часи

Під час зборів за час зборів

Протягом години у(в)продовж години

Через 10 хвилин за 10 хвилин

Прийменники, що виражають відношення відповідності і характерні для офіційно-ділового стилю

Відповідно до

Згідно з

Залежно від

Виходячи з

У світлі

У дусі

У розрізі

Прийменники, що виражають допустові відношення

Офіційно-діловий стиль

Інші стилі

Незважаючи на

Незважаючи на, попри

Прийменники, що виражають об’єктні відношення і є тотожними синонімами

Стосовно

Стосовно до

Щодо

Функціонування прийменників у-в

Прийменник у вживається

Між

Приголосними

При відсутності документів або додатків до них складається акт у двох примірниках.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.

На початку речення, після паузи перед приголосними, перед наступними в, ф,

А також перед сполученнями літер льв, св, сф,

Тв, хв і под.

У разі непогодження з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень вони викладаються на окремому аркуші.

У сфері; у свята; у Львові.

Прийменник в уживається

Між голосними

Кожний документ реєструється в облдержадміністрації тільки один раз.

Переважно після приголосного перед голосним або перед голосним, якщо це початок речення

В облдержадміністрації застосовується децентралізована система діловодства.

Після голосного перед приголосним залежно від темпу, ритму мовлення вживається прийменник у або в: Наслідки розгляду документів керівництвом фіксуються в резолюції.

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.

Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

Використання прийменників у – в схематично можна показати так:

…п у п…

…а в а…

…а у(в) п…

…а у в…, св…, сф…, тв…, хв…, Льв…

Функціонування прийменників з – із – зі

3

На початку речення, після паузи, перед голосним незалежно від закінчення попереднього слова, а також після голосного перед приголосним (крім с, ш) або (рідше) сполученням приголосних

Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон просочені, з покриттям, з пофарбованою або декорованою поверхнею чи з нанесеним малюнком, у рулонах або аркушах (ОВУ, №3, 2001. – С.89)

ІЗ

Переважно між свистячими й шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш, щ), а також між групами приголосних (після них або перед ними)

Плаття для жінок та дівчаток із бавовни (ОВУ, №3, 2001. – С. 124).

ЗІ

Перед сполученнями приголосних, найчастіше перед словами з початковими з, с, ш, щ

Надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій.

Використання прийменників у – в схематично можна показати так:

…а з а…

…п із п…

…а зі п…, якщо п – с, з, ш, щ або збіг приголосних (св, сф тощо).

Переклад прийменника по з російської мови на українську

Прийменник по з російської мови перекладається на українську різними мовними засобами – як прийменниковими, так і безприйменниковими конструкціями.

Прийменник по в українській мові поєднується лише:

У складних прислівниках з іншими частинами мови

З іменниками

По можливості, по суті

З прикметниками

По-господарськи, по-домашньому

З числівниками

По троє, один по одному, по-друге

З іменниками у М. в. вживається зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія

Трансляція по телебаченню

Зі значенням певних стосунків, взаємин

Товариш по парті, сестра по батькові

Зі значенням місця поширення дії

Розпорядження по Академії, чеканник по міді

Зі значенням розподільності

Усі слухачі отримали по проекту рішення, жінкам подарували по букету пролісків

У деяких словосполученнях (без зміни значення) паралельно з іншими прийменниками або без них

Стріляти по мішені – стріляти у мішень,

Простуватися по слідах – простуватися слідами,

Пересуватися по пустелі – пересуватися пустелею

З іменниками у 3. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, що є межею поширення певної дії або ознаки

Резервуари були повні по краї –

Резервуари були повні до країв

З прикметниками

По зеленій поверхні, по дрібному насінню

З числівниками

По перших відвідувачах, отримали по 10 балів

Із займенниками

По їхньому закладу, по тому місцю

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у (в), як, через, щодо тощо або ж взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту:

По за

По Грушевскому за Грушевським

По формуле за формулою

По данным анализа за даними аналізу

Сравнение по показателям порівняння за показниками

Плыть по течению пливти за течією

По приказу за наказом

По правилам за правилами

По схеме за схемою

По указанию за вказівкою

По адресу (проживать) за адресою (мешкати)

По призванию за покликанням

По з

Исследование дослідження з української

По украинскому языку мови

Знать по опыту знати з досвіду

По этой причине з цієї причини

По инициативе з ініціативи

Заместитель по… заступник із…

По на

По виду на вигляд

По заказу на замовлення

По мнению на думку (погляд)

По убеждению на переконання

По требованию на вимогу

По адресу (прислать) на адресу (надіслати)

По просьбе на прохання

По своему усмотрению на свій розсуд

По у (в)

По всем направлениям у всіх напрямках

По определенным периодам у певні періоди

По выходным дням у вихідні дні

Прийти по делу прийти у справі

По праздникам у (на) свята (святами)

По через

По недоразумению через непорозуміння

По ошибке через помилку, помилково

По болезни через недугу

По для (значення мети)

Агент по получению агент для одержання

Комиссия по составлению комісія для складання

Резолюции резолюції

Курсы по изучению курси для вивчення

Деловодства діловодства

Ателье по обслуживанию ательє для обслуговування

По після (значення часу)

По окончании академии після закінчення академії

По прибытии після прибуття

По получении після отримання

По під

Не по силе не під силу

По до

По октябрь включительно до жовтня включно

По щодо

Мероприятия по заходи щодо

Улучшению поліпшення

По безприйменникова конструкція

По целым дням цілими днями

Отличный по качеству відмінної якості

По своей величине своїм розміром (за своїм розміром)

По своей силе своєю силою

По почте поштою

По телефону телефоном

Младший по званию молодший званням

(молодший за званням)

По содержанию змістом (за змістом)

Прийменник по

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

По специальностям

По спеціальностях

За спеціальностями

По тем данным

По тим даним

За тими даними

По единой программе

По єдиній програмі

За однією (єдиною) програмою

По крайней мере

По крайній мірі

Щонайменше, принаймні

Система по реформированию

Система по реформуванню

Система для (з) реформування

Ограничения по возрасту

Обмеження по віку

Обмеження за віком

Прийменник згідно з

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

Согласно программе

Згідно програми

Згідно з програмою

Согласно последним

Згідно останніх

Згідно з останніми

Согласно требованиям

Згідно вимог

Згідно з вимогами

Согласно Конституции

Згідно Конституції

Згідно з Конституцією

Прийменник протягом (упродовж)

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

На протяжении 20 лет

На протязі 20 років

Протягом (упродовж) 20 років

Прийменник через

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

Только из-за прямых…

Тільки із-за прямих…

Тільки через прямі…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Прийменник – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах - Туризм