Трудомісткість продукції

Трудомісткість продукції – показник, який характеризує витрати робочого часу на виробництво будь-якої споживчої вартості або на виконання конкретної технологічної операції. Т. п. – зворотний показник продуктивності праці. Він визначає ефективність використання головної продуктивної сили суспільства – трудових ресурсів. На рівень Т. п. впливає ряд факторів: технічний розвиток виробництва (фондоозброєність й енергоозброєність праці, якість предметів праці, технологія виробництва), кваліфікація робітників, організація й умови праці,

складність виготовленої продукції. Т. п. у вузькому значенні – це середні витрати робочого часу на одиницю або на повний обсяг виробленої продукції, індивідуальна трудомісткість, тобто витрати праці окремого робітника на одиницю конкретної продукції і групова трудомісткість – цехова, заводська, галузева, В широкому аспекті під Т. п. розуміють повні або народногосподарські сукупні витрати живої та уречевленої праці. Такий показник використовується для встановлення рівня витрат робочого часу в усіх ланках виробництва на виготовлення будь-якого продукту. Він містить витрати робочого часу усього виробничого
персоналу, безпосередньо зайнятого виготовленням продукції, і витрати праці, втіленої у сировині, паливі, обладнанні та інших витрачених засобах виробництва. За допомогою показника повної трудомісткості отримують чітку кількісну характеристику усуспільнених витрат на виробництво матеріальних благ або надання конкретних послуг. Середньогалузева повна трудомісткість – це норматив суспільно необхідних витрат праці, тобто важливий кількісний і якісний показник соціальних умов виробництва конкретних матеріальних благ або послуг.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Трудомісткість продукції - Економічний словник