ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Дієслово

Мужай, прекрасна наша мово…

М. Рильський

Ви знатимете:

– загальне значення дієслова та його морфологічні ознаки;

Форми дієслова;

– способи творення дієслів.

Ви вмітимете:

– розрізняти дієслова доконаного й недоконаного виду, часи і способи дієслів;

– уживати одні дієслівні форми замість інших;

– правильно писати дієслова з вивченими орфограмами;

– правильно вживати дієслова в мовленні.

§ 47. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ

ДІЄСЛОВА

Про загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієслова та його п’ять форм

ПРИГАДАЙМО. Що таке присудок? На які питання він відповідає?

417

Визначте частини мови виділених слів. Що означають ці частини мови, на які питання відповідають, які морфологічні ознаки їм властиві? Зробіть висновок, чим дієслово відрізняється від інших частин мови.

1. Лунає спів. 2. Співучий птах. 3. Співає соловейко.

Лексичне значення

Дієслово (рос. глагол) – це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? НАПРИКЛАД: сидіти, сумувати, вибігти,

придумати.

Морфологічні ознаки

Дієслова мають вид, змінюються за способами, часами, числами й особами (або родами), можуть бути перехідними або неперехідними.

Синтаксична роль

У реченні дієслово найчастіше виступає присудком, рідше – іншим членом речення.

418

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть дієслова як члени речення. Усно визначте число та час дієслів. У яких дієсловах можна визначити рід?

1. По садах загуляли золоті падолисти… (І. Цюпа). 2. Побіч росло дерево вітер грав на його листі… (В. Шевчук). 3. Холоне м’ята сік у листі гусне і ластівки сідають на дроти (М. Боровко). 4. Дні покоротшали бабине літо прядиво біле снує на дротах (Ф. Петров). 5. Гнучка гілка клена тулилася зранку до чистої шибки вікна (І. Ільків). 6. Ходить літо берегами в ширмі яворів і замовкнув над полями журавлиний спів (В. Сосюра).

II. Доберіть синоніми до виділених дієслів.

419

І. Прочитайте виразно вірш. Зверніть увагу, як нанизування дієслів відтворює динаміку подій.

Подивуйся: вітер грає!

Вербі коси розплітає,

Верховодить у діброві,

Сни збирає кольорові.

Л. Завіщана

II. Напишіть твір-мініатюру (4-6 речень) на тему “Грайливий вітер”, використавши дієслова в переносному значенні.

Форми

В українській мові, як і в російській, дієслово має п’ять основних форм.

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Неозначена форма

(рос. неопределенная) співати

Особова форма

(рос. личная) співаю

Безособова форма на – но, – то (рос. безличная)переспівано

Дієприкметник

(рос. причастие) переспіваний

Дієприслівник

(рос. деепричастие) співаючи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Початковою формою дієслова є неозначена форма.

420

Розгляньте таблицю “Форми дієслова”, розміщену на форзаці підручника. Розкажіть: а) які форми дієслова незмінні; б) які форми можуть змінюватися за часами й особами; в) які форми вживаються тільки в ролі присудка.

421

Розподіліть дієслова на п’ять груп залежно від їхньої форми й запишіть. Усно доберіть до кожної групи по два власних приклади.

Граючись, сміюся, їхати, зібрано, зеленіє, зрубаний, нагороджений, вивчатиму, перекрито, росте, розказати, співаючи, прийти, зайшовши, підписано, думати, засіяний, пишучи, прочитаний, відчинено.

422

І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Один з вас має вибрати серед поданих дієслів і записати дієприкметники, а інший – дієприслівники. Зіставте свої записи.

Намалювавши, розмальований, позеленілий, підписавшись, роздумуючи, сяючий, пройшовши, піднятий, збудований, оглядаючи.

II. Складіть усно речення з одним виписаним дієсловом.

423

Прочитайте вірш. Поміркуйте, з якою інтонацією потрібно вимовляти кожне дієслово тексту, щоб передати любов автора до рідного краю, його замилування красою рідної землі. Яку роль у творі відіграють дієслова наказового способу? Прочитайте виразно вірш уголос.

З ТОБОЮ

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить –

Дніпро до моря лине, –

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

П. Осадчук

II. Випишіть з тексту дієслова-синоніми. Доповніть цей синонімічний ряд кількома самостійно дібраними словами. За потреби скористайтеся словником синонімів.

III. Виконайте письмово синтаксичний розбір другого речення.

424

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте вислів “говорить Україна”. Як саме вона може говорити? Чи може промовляти до нас Україна голосом матусі, тата, дідуся, бабусі?

425

І. Прочитайте текст. Про яку особливість української мови він свідчить? Яку основну думку висловлює автор?

Дієслово “говорити” налічує кілька десятків синонімів, може, й сотня набереться. Принаймні я зібрав уже понад шістдесят.

А ось “слухати” має лише кілька відтінків – прислухатися, наслухати, дослухатися тощо… Чому? Обумовлено мудрістю життя. Бо не завжди варто слухати те, що варнякається, патякається чи жебонить (П. Сорока).

II. Складіть і запишіть два речення із синонімами до дієслова говорити.

426

І. Перекладіть речення українською мовою і запишіть. За потреби скористайтеся перекладним словником. Підкресліть дієслова як члени речення. Що означають ці дієслова – дію чи стан предмета?

1. Дети удивились неожиданному появлению гостей и смотрели на них широко раскрытыми глазами. 2. Иногда художника сравнивают с пчелой, собирающей* мед с множества цветов. 3. Анна мечтательным* взглядом глядела на далекие белые облака.

II. Порівняйте вимову й написання виділених спів в обох мовах.

*Собирающей – укр. яка збирає.

*Мечтательным – укр. мрійливим.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА - Українська мова