КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

Урок № 15

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників з розділу “Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики”; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень орфографічної грамотності десятикласників.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою

і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої форми.

2. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

IV. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

> Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Стилістика вивчає…

А культуру мовлення;

Б мовлення як сукупність мовних дій;

В виражальні мовні засоби і стилі мовлення;

Г лексику, фразеологію, морфологію, синтаксис.

2. Емоційно-експресивне забарвлення мовних

явищ і поняття синонімії – невід’ємний компонент…

А мовної норми;

Б розмовного стилю;

В мовлення людини;

Г стилістики мови.

3. Вищий рівень володіння мовою характеризується…

А чистотою, правильністю мовлення;

Б емоційністю, риразністю, комунікативною доцільністю мовлення;

В дотриманням орфоепічних правил;

Г милозвучністю мови.

4. Співвідношення між буквами і звуками української мови подано в рядку…

А 32 букви і 32 звуки;

Б 33 букви і 23 звуки;

В 28 букв і 38 звуків;

Г 33 букви і 38 звуків.

5. У яких випадках губні звуки перед йотованими можуть зву: чати твердо?

А Якщо між ними і голосним вимовляється [й];

Б при швидкому темпі мовлення;

В завжди;

Г у словах іншомовного походження.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А Здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята;

Б Пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний;

В Надвечір..я, зор..яний, сув..язь, солов..їний;

Г Різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати;

> Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні варіанта. Потрібно вибрати три правильні варіанта відповіді.

7. Позначте три рядки, у яких у словах пропущений м’який знак.

А Павутинці, тонший, ріжте, рибонці;

Б квітонці, кобзар, менший, держално;

В гуцулськйй, весняний, голці, підносся;

Г онучечці, Харків, шістсот, дівчинці;

Д корабельня, балабончик, цяцькатись, кузня;

Е галинчин, женьшень, дівчиноньці, бриньчати.

8. У яких рядках правильно виділено наголошені голосні у словах?

А Покрова;

Б Водохреще;

В Великодня (від Великдень);

Г Полтавщина;

Д Лукич (від Лука);

Е Іллівна (від Ілля).

9. У якому рядку звуки [у] – [в] розрізняють значення слів?

А Вправа, вклад;

Б урожай, вчинок;

В вголос, увечері;

Г уміння, учення;

Д враження, вступ;

Е устав, уряд.

10. Прийменник у слід уживати у словосполученнях яких рядків?

А Експонат (в, у) музеї, птах (в, у) небі, участь (в, у) форумі;

Б поїхати (в, у) відрядження, наймиліше (в, у) світі, здали (у, в) архів;

В побувати (в, у) Львові, квітник (в, у) саду, залишиться (у, в) спогадах;

Г оселя (в, у) рушниках, віра (в, у) безсмертя, вишня (в, у) цвіту;

Д прийшов (в, у) дім, прочитав (в, у) журналі, зустрілися (в, у) фойє;

Е дізнався (в, у) фахівця, книга (в, у) професора, відлитий (в, у) бронзі.

> Текст із завдання 11 складається з п’яти речень. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання. Це завдання має три правильні варіанта відповіді. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати речення, позначені цифрою.

11. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання.

1. Воскреснемо, брати (й, і) сестри, бо земля наша хоч розіп’ята на хресті історії, але жива. 2. Воскреснемо, бо ми живемо на цій Богом даній землі, (й, і) рідне небо усміхається нам зі своєї високості. 3. Воскреснемо, бо світить нам (у, в) віки пророцтво Тараса: “Не вмирає душа наша, не вмирає воля”. 4. Немає (у, в) Україні кращого неба, ніж небо твоєї малої Батьківщини. 5. А через (у, в)сю Україну, посеред щедротних степів (й, і) ланів, бандурно пливе Дніпро-Славутич – історичний символ й образ України.

А У яких реченнях слід ужити літеру у?

Б У яких реченнях слід ужити прийменник її?

> Завдання 12 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

12. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

1 Наголос не розрізняє значень і форм слів.

2 Наголос розрізняє лексичне значення слів.

3 Наголос розрізняє граматичне значення слів.

А Запальний – запальний, розділ – розділ;

Б завжди – завжди, помилка – помилка;

В зорі – зорі, насипати – насипати.

Варіант 2

> Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Культура мовлення розглядає…

А дотримання мовних норм;

Б мову й мовлення;

В відбір виражальних мовних засобів для їх функціонування в мовленні;

Г стилістику мови й стилістику мовлення.

2. До загальних ознак функціонального стилю належать…

А поняття синонімії та емоційно-експресивне забарвлення;

Б стильові риси;

В дотримання мовних норм;

Г структурованість, логічність й науковість.

3. Нижчий рівень володіння мовою характеризується…

А використанням жаргонізмів, діалектизмів, розмовно-зниженої лексики;

Б емоційністю, виразністю, комунікативною доцільністю мовлення;

В стилістичною нормою;

Г чистотою, правильністю мовлення.

4. Правильне співвідношення голосних і приголосних звуків подано в рядку…

А 10 голосних і 23 приголосних звуки;

Б 10 голосних і 28 приголосних звуків;

В 6 голосних і 33 приголосних звуки;

Г 6 голосних і 32 приголосних звуки.

5. Дзвінкий [г] перед глухим [т] звучить як…

А [X];

Б [г];

В [г];

Г [к].

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А Безвітр..яний, бур..ян, з..їзд, верф..яний;

Б В..ячеслав, плем..я, трьох..ярусний, львів..яни;

В пуп..янок, кучер..явий, надв..язати, Св..ятослав;

Г без..ядерний, м..яч, арф..яр, мавп..ячий.

> Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні варіанта. Потрібно вибрати три правильні варіанта відповіді.

7. Позначте три рядки, у яких правильно написано всі слова з м’яким знаком.

А Намагаються, заморозь, доньчин, спільчанський;

Б стрілецький, військо, звертаються, Горький, крамниць;

В працьовитий, восьмий, місяць, виходьте, легенько;

Г кіньський, кухонь, вишенка, лікарь, складаются;

Д бринчати, деренчати, пилинці, їдальня;

Е вузький, няньчин, друкарень, стань, Мельничук.

8. У словосполученнях яких рядків поставлено правильно наголоси?

А Вишйвані сорочки;

Б видання книжок;

В новий каталог;

Г люблю солодощі;

Д урочистий випадок;

Е навчання в школі.

9. Чергування перших звуків можливе у всіх словах яких рядків?

А Україночка, увічливий, імення, вщухнути, ущент;

Б йти, вбрід, удосвіта, вклеєний, вчительство;

В взаємини, узбіччя, ураган, ідеолог, власник;

Г вродливиця, учасник, інакший, взуття, урочище;

Д уперше, впродовж, ймовірно, все одно, вчений;

Е втрьох, вдосконалити, вбрання, уява, укладач.

10. Чергування і – й дотримано в яких рядках?

А Троянди й виноград, атом і ядро, мить і вічність, сучасник і свідок;

Б злагода і єдність, дуб і береза, гуде й шумить, Олена і Єгор;

В тихо і тепло, мороз й сніг, графіка і орфографія, Ірина й Ярослав;

Г правда і кривда, у книзі йдеться, прозаїки й поети, Леся і Юрій;

Д любов й ненависть, гори й яри, гречний й привітний, день й ніч;

Е пава і гава, ліс і степ, Клара й Яків, досвідчений вчитель.

> Текст із завдання 11 складається з п’яти речень. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання. Це завдання має три правильні варіанта відповіді. До коленого рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати речення, позначені цифрою.

11. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання.

1. Воскреснемо, брати (й, і) сестри, бо земля наша хоч розіп’ята на хресті історії, але жива. 2. Воскреснемо, бо ми живемо на цій Погом даній землі, (й, і) рідне небо усміхається нам зі своєї високості. 3. Воскреснемо, бо світить нам (у, в) віки пророцтво Тараса: “Не вмирає душа наша, не вмирає воля”. 4. Немає (у, в) Україні кращого неба, ніж небо твоєї малої Батьківщини. 5. А через (у, в)сю Україну, посеред щедротних степів (й, і) ланів, бандурно пливе Дніпро-Славутич – історичний символ й образ України.

А У яких реченнях слід ужити сполучник і?

Б У яких реченнях слід ужити прийменник в?

> Завдання 12 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.’

12. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

1. Наголос не розрізняє значень і форм слів.

2. Наголос розрізняє лексичне значення слів.

3. Наголос розрізняє граматичне значення слів.

А Замок – замок, нрйклад – приклад;

Б ноги – ноги, засипати – засипати;

В зокрема – зокрема, весняний – весняний.

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

З вибором однієї правильної відповіді

З вибором трьох правильних відповідей

На встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

В

Г

Б

Г

А

Г

А, Б, В

Б, В, Д

А, Д, Е

А, Д, Е

А – 3, 5 Б – 1

1 – Б, 2 – А, 3 В

Варіант 2

А

Б

Г

Г

А

Б

Б, В, Е

А, В, Г

А, Б, Д

А, Б, Г

А – 2, 5 Б – 4

1 – В, 2 – А, 3 Б

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бали

1 б.

V. Організований збір зошитів для контрольних робіт

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

> Зробити повний фонетичний аналіз слова розіп’ята.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ) - Плани-конспекти уроків по українській мові