Паралельне перенесення в просторі

Урок 49

Тема. Паралельне перенесення в просторі

Мета уроку: формування знань учнів про паралельне перенесення в просторі; вивчення його властивостей та застосування їх до розв’язування задач.

Обладнання: схеми “Відстань між двома точками” (див. урок 46) і “Координати середини відрізка” (див. урок 47), моделі куба і прямокутного паралелепіпеда.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірити правильність розв’язування задачі № 19 за готовими записами на дошці.

Нехай А(хА; уА; zА), В(хB; yB; zB) – дані точки, а точка С(хC; yC; zC) – центр симетрії.

Знайдемо довжину відрізка АВ: Паралельне перенесення в просторі.

Точки A1 і В1 – симетричні точкам А і В відносно точки С, тоді

А1 (2xC – хA; 2уC – yA; 2zC – zA),

B1 (2xC – хB; 2уC – yB; 2zC – zB).

Знайдемо довжину відрізка А1B1: Паралельне перенесення в просторіПаралельне перенесення в просторі.

Отже, перетворення симетрії відносно точки є рухом.

2. Самостійна робота.

Варіант 1

1) Кінці відрізка А(3; 1; 8) і В (5; 7; 2). Знайдіть точку, симетричну середині відрізка відносно площини xz. (6 балів)

2) Точки А (4; 2; 10), B(10; -2; 8), С(-2; 0; 6) – вершини паралелог­рама ABCD. Знайдіть координати вершини D. (6 балів)

1) Кінці відрізка А (5; -2; 1) і В (5; 4; 5). Знайдіть точку, симетричну середині відрізка відносно початку координат. (6 балів)

2) Точки В (2; 1; 3), C(1; 1; 4), D(0; 1; 3) – вершини паралелогра­ма ABCD. Знайдіть координати вершини А. (6 балів)

1) Кінці відрізка А (7; -3; 4) і B(-1; -1; 2). Знайдіть точку, симетри­чну середині відрізка відносно осі X. (6 балів)

2) Точки A(2; 1; 3), C(2; 1; 5), D (0; 1; 1) – вершини паралелогра­ма ABCD. Знайдіть координати вершини В. (6 балів)

1) Кінці відрізка А(2; 1; 3) і В(6; 1; 5). Знайдіть точку, симетричну середині відрізка відносно площини ху. (6 балів)

2) Точки А (4; 2; -1), В (-4; 2; 1) і D(7; -3; 4) – вершини паралело­грама ABCD. Знайдіть координати вершини С. (6 балів)

Відповідь. Варіант 1. 1) (4;-4;5); 2) D(-8;4;8). Варіант 2. 1) (-5;-1;-3); 2) A(1;1;2). Варіант 3. 1) (3;2;-3); 2) B(4;1;7). Варіант 4. 1) (4;1;- 4); 2) С(-1;-3;6).

Паралельним перенесенням у просторі називається таке пере­творення, при якому довільна точка (х; у; z) фігури переходить у точку (х+ а; у + b; z + с), де числа а, b, с – одні і ті самі для всіх точок. Паралельне перенесення в просторі задають формулами: Паралельне перенесення в просторіЩо виражають координати х1, у1, z1 точки, в яку переходить точка (х; у; z) при паралельному перенесенні.

1. Паралельне перенесення задається формулами: х1 = х +3, y1 = у – 3, z1 = z + 1. В яку точку при цьому паралельному перенесенні перехо­дить точка А(1;2;3) ?

2. Паралельне перенесення задається формулами: х1 = x + 1, у1 = у + 2, z1 = z +3. Точка А при цьому перенесенні переходить у точ­ку В (2; 3; 1). Знайдіть координати точки А.

3. Точка А (1; 2; 3) при паралельному перенесенні переходить у точ­ку В (3;2,1). Запишіть формули цього паралельного перенесення.

4. Чи існує паралельне перенесення, при якому точка А (1; 3; 2) пере­ходить у точку В (0; 2; 4), а точка D (2; 2; 2) переходить у точ­ку C (1; 1; 4)?

Властивості паралельного перенесення

1. Паралельне перенесення є рух.

2. При паралельному перенесенні пряма переходить у паралельну їй пряму (або в себе).

3. При паралельному перенесенні площина переходить або в себе, або у паралельну їй площину.

4. Які б не були дві точки А і А’, існує єдине паралельне перенесен­ня, в результаті якого точка А переходить у точку А’. Учні самостійно знайомляться з доведенням властивості 3 за підруч­ником.

Розв’язування задач

1. Побудуйте фігуру, в яку переходить куб при паралельному перене­сенні, при якому точка А переходить у точку В (рис. 269).

Паралельне перенесення в просторі

2. Задача № 26 із підручника (с. 56).

3. Задача № 27 із підручника (с. 56).

III. Домашнє завдання

§4, п. 29; контрольні запитання № 9-11; задачі № 23, 24, 25 (1) (с. 56).

IV. Підведення підсумку уроку

Запитання до класу

1) Дайте означення паралельного перенесення.

2) Перелічіть основні властивості паралельного перенесення.

3) При паралельному перенесенні точка А (1;-1; 0) переходить у точ­ку B(3;-1;2). Укажіть, які з наведених тверджень правильні, а які – неправильні:

А) дане паралельне перенесення задається формулами x1 = х + 2 , y1 = у, z1 = z + 2;

Б) початок координат при даному паралельному перенесенні пере­ходить у точку (-2; 0; – 2);

В) точка В при даному паралельному перенесенні переходить у точ­ку (5; -1; 4);

Г) паралельні перенесення, при якому точка В переходить у точку А, задається формулами x1 = x + 2 , y1 = y + 2 , z1 = z + 3.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Паралельне перенесення в просторі - Плани-конспекти уроків по математиці