ПІДЦАРСТВО СИНЬОЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ – ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ – НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ

ПІДЦАРСТВО СИНЬОЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ

Синьо-зелені водорості, або ціанеї (Cyanophyta, або Суаnоmycota), широко поширені у всіх середовищах життя й здатні існувати практично в будь-яких умовах: при температурі -83°С в Антарктиді й +85-90°С в гарячих джерелах.

Синьо-зелені водорості відносяться до прокаріотів тому, що в них спадковий матеріал не відмежований від цитоплазми й репре­зентований єдиною хромосомою. Цитоплазма та її органоїди ма­ють просту структуру й нагадують

аналогічні структури бактерій. У синьо-зелених водоростей добре розвинений фотосинтетичний апарат і знайдено близько ЗО різних внутріклітинних пігментів.

ПІДЦАРСТВО СИНЬОЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ   ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ   НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

Рис. 4. Різноманіття форм планктонних синьозелених водоростей, що викликають “цвітіння” води.

Різноманітним і своєрідним складом фотоасимілюючих піг­ментних систем пояснюється стійкість синьо-зелених водоростей до тривалого затемнення й анаеробних умов. Частково цим же пояснюється їх існування в крайніх (екстремальних) умовах: в печерах, багатих

сірководнем шарах придонного мулу, в мінера­льних джерелах. Продуктом фотосинтезу в клітинах синьо-зелених водоростей є глюкопротеїд, який відкладається в цитопла­змі у вигляді зерен. Утворюються також гранули ліпопротеїдів і протеїнів. У цитоплазмі мешканців сірчаних водоймищ знахо­диться сірка. У клітинах синьо-зелених водоростей часто зустрі­чаються газові вакуолі. За формою клітини цих водоростей бува­ють двох видів: округлі чи сильно витягнуті, сплощені (рис. 4). У всіх випадках вони мають товсті багатошарові стінки, часто по­криті слизистим чохликом. Клітини живуть окремо чи утворюють нитки й колонії.

ПІДЦАРСТВО СИНЬОЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ   ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ   НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

Рис. 5. Нитчаста структура у синьозеленої водорості.

Основний спосіб роз­множення – поділ клітин павпіл або утворення спор. Спори, покриті товстою обо­лонкою, допомагають пере­носити несприятливі умови середовища й тривалий час зберіга­ють життєздатність.

Крім здібності до фотосинтезу багато видів синьо-зелених во­доростей можуть фіксувати атмосферний азот. Зумовлена цим харчова незалежність дозволяє їм заселяти нежилі (без слідів грунту) скелі. Синьо-зелені водорості першими освоюють безжит­тєві простори – лавові потоки, вулканічні острови.

Негативна роль цих організмів полягає у так званому “цві­тінні води”, оскільки вода в цьому випадку стає непридатною для вживання й погіршує умови життя інших мешканців водоймищ. Деякі азотфіксуючі види вносять на рисові поля з метою збага­чення їх сполуками азоту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДЦАРСТВО СИНЬОЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ – ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ – НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ - Довідник з біології