ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ I ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ

Мета:

– актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні комплекси, географічну оболонку та її закономірності; продовжити формування умінь та навичок працювати з тематичними картами атласу з метою встановлення та пояснення головних географічних закономірностей;

– розвивати вміння самостійно працювати з джерелами географічних знань, аналітичне мислення;

– сприяти формуванню ціннісного ставлення до природи.

Обладнання; карта “Географічні пояси та природні зони світу”, атласи, підручники, комп’ютер,

мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть знаходити та показувати на карті природні зони, пояснювати закономірності розміщення природних комплексів на материках і в океанах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Перевірка домашнього завдання

Характеристику типу клімату своєї місцевості.

Прийом “Бліцопитування”

– Що таке природний комплекс? Наведіть приклади природних компонентів, які утворюють природний комплекс.

– Який природний комплекс на Землі є

найбільшим?

– Назвіть найбільші природні комплекси в межах географічної оболонки.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Практичність теорії”

Розгляньмо карту “Географічні пояси та природні зони світу”. Чи не нагадує вона різнокольоровий візерунок? Окремі шматочки – природні зони, які разом утворюють витягнуті смуги – географічні пояси, а які географічну оболонку. Якщо вилучити будь-яку частинку, вся її цілісність спотвориться. Такі ж правила існують і в природі. Кожен природний компонент має своє місце у природному комплексі та відіграє певну роль. Певний набір та особливості розташування природних комплексів властиві кожному з материків та океанів Землі.

Вивчення природних взаємозв’язків має винятково важливе значення для оцінки різних процесів і здійснення географічних прогнозів, пов’язаних із виявленням можливих наслідків господарської діяльності людини, а також для розуміння кожною людиною необхідності дбайливого ставлення до природи.

Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо головні властивості географічної оболонки та, спираючись на ці знання, визначимо закономірності поширення природних комплексів на материках та в океанах за тематичними картами атласу.

1. Формування поняття про природно-територіальні комплекси

Робота з мультимедійною презентацію

У 6 класі ви розглядали поняття природного комплексу як сполучення компонентів природи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. Також вам відомо, що всі компоненти природного комплексу тісно пов’язані між собою, у разі зміни одного компоненту природного комплексу змінюється весь природний комплекс.

Найбільший природний комплекс Землі – географічна оболонка, яка поділяється на менші за розмірами природні комплекси..

Внаслідок тривалої взаємодії на материках та в океанах сформувалися різні за розмірами ділянки з певною однорідністю рельєфу, клімату, рослинного і тваринного світу, грунтів. Ці ділянки називають природно-територіальними комплексами (ПТК).

Синонімом ПТК є поняття ландшафт (від нім. – загальний вигляд місцевості) як порівняно однорідної ділянки географічної оболонки.

У минулі геологічні епохи, коли іншими були кліматичні умови материків, співвідношення суходолу та океану, іншими були й ландшафти материків.

У наші часи активним чинником, що змінює ландшафти, є господарська діяльність людей, що спричиняє перетворення природних ландшафтів на природно-антропогенні.

Висновок 1. Природно-територіальний комплекс – закономірне поєднання природних компонентів на певній території, які перебувають у взаємодії та утворюють нерозривну систему.

2. Природна зональність

Зональність є однією з головних закономірностей географічної оболонки.

Широтна (горизонтальна) зональність – це закономірна зміна природних компонентів та природних комплексів від екватора до полюсів. Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широті через кулястість Землі. Найбільше широтна зональність проявляється в межах великих рівнин. Там чітко простежуються зональні природні комплекси – географічні пояси та природні зони.

Географічні пояси – найбільші широтні зональні підрозділи географічної оболонки. Географічні пояси збігаються з кліматичними поясами і мають одні й ті самі назви.

Природні зони – великі частини географічних поясів, які закономірно змінюються від екватора до полюсів і від океанів углиб материків. Формування природних зон на суходолі обумовлено насамперед типом клімату, а назва – характером рослинності. У Світовому океані також існують природні зони, але таких яскраво виражених розбіжностей, як на материках, у них немає.

Вертикальна поясність – закономірна зміна природних комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем моря, характерна для гірської місцевості. Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою: зниженням температури й тиску, збільшенням (до, певної висоти) кількості опадів. У Світовому океані також є своєрідна вертикальна поясність – зміна властивостей водних мас із глибиною та, відповідно, й органічного світу.

3. Закономірності розташування природних зон на Землі

Робота з картами “Географічні пояси та природні зони світу”, “Кліматичні пояси Землі”, мультимедійною презентацією

Завдання. Простежте зміну природних зон уздовж меридіану 20° сх. д. з півночі на південь.

Висновок 2. Зміна природних зон на рівнинах пояснюється зміною кліматичних умов з географічною широтою.

Аналіз схеми вертикальної поясності в горах в підручнику (мультимедійній презентації)

Завдання. Простежте зміну природних зон з висотою. Поясніть причини формування вертикальної поясності в горах.

Висновок 3. Формування вертикальних поясів у горах обумовлено зміною кліматичних умов з висотою. Кількість висотних поясів залежить від висоти гір і їхнього місця розташування.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. Виявіть закономірності поширення природних зон по материках Землі. Результати занесіть у таблицю.

Назва природної зони

Материк, географічний пояс

Наприклад:

Вологі екваторіальні ліси

Південна Америка (ЕП), Африка (ЕП), Євразія (ЕП)

V. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом “Проблемне питання”

Чому важливо знати та досліджувати особливості ландшафтів материків?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Повторити параграфи підготуватися до підсумкової письмової роботи.

3. За бажанням: дослідити, як змінилися природні комплекси вашої місцевості під впливом діяльності людини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ I ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ - Плани-конспекти уроків по географії