Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій

УРОК 97

Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій – МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо – у забезпеченні міжнародного руху капіталів

Мета уроку: ознайомити учнів із сутністю іноземних інвестицій, їх структурою, сучасними тенденціями; формувати чітке розуміння понять “концесія”, “консорціум”, “альянс”, “вільні економічні зони” тощо.

Основні поняття: прямі інвестиції, портфельні інвестиції,

міжнародні альянси, концесії, консорціуми, вільні економічні зони, міжнародний лізинг, факторинг, франчайзинг.

Тип уроку: вивчення й первинного закріплення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Доповіді учнів про динаміку зовнішнього боргу України, причини його виникнення, структуру.

IV. Вивчення нового матеріалу

Іноземні інвестиції – це спосіб розміщення капіталу (активів) однієї країни в іншій країні. Причинами, що стимулюють іноземні інвестиції, є:

¦ посилення диференціації між рівнями економічного

розвитку та його структурами в різних країнах, що впливає на темпи міжнародної торгівлі та інвестицій;

¦ поширення інновацій та високих технологій;

¦ розвиток інтеграційних союзів;

¦ багатосторонні угоди.

Структура міжнародних (іноземних) інвестицій

Форми інвестицій:

– державні;

– приватні;

– міжнародних організацій;

– змішані

Види інвестицій:

– прямі;

– міжнародні альянси;

– портфельні

Види інвестиційних активів:

– іноземна валюта;

– національна валюта;

– рухоме та нерухоме майно;

– акції;

– фінансові інструменти;

– права інтелектуальної власності;

– права на господарську діяльність;

– послуги;

– реінвестиція прибутку

Організаційні форми:

– компанія зі 100 %-вою власністю інвестора;

– участь в акціонерному капіталі компанії;

– майнові та немайнові права;

– концесії;

– консорціуми;

– альянси;

– міжнародний лізинг

Портфельні інвестиції – це вкладення капіталу в іноземні цінні папери. Прямі іноземні інвестиції – придбання власності в закордонному підприємстві, що значною мірою перебуває у власності резидентів країни-інвестора або під їх контролем.

Конкретна цифра частки закордонного інвестора у володінні підприємством, що дозволяє класифікувати капіталовкладення як прямі або як портфельні, визначається кожною країною самостійно. У Данії й Туреччині до прямих інвестицій зараховують не менш як 10%-ву участь у статутному фонді підприємства, у Фінляндії, Франції, Іспанії – не менш ніж 20 %-ву, у Німеччині й Австрії – не менше від 25 %-ї, в Україні – 10 %-ву.

Міжнародні альянси – це міжнародні міжкорпоративні форми здійснення спільної діяльності на базі багатосторонніх контрактів.

Характер участі іноземних партнерів в інвестиційному проекті поділяється на дві групи: активні форми партнерства (філії, відділення, акціонерні товариства) та пасивні форми співпраці – міжнародні альянси.

Форми транснаціональних альянсів:

¦ будівельні роботи за підрядними угодами;

¦ видобування сировини за підрядними угодами;

¦ субконтракти;

¦ інжиніринг;

¦ ліцензійні угоди;

¦ контракти про управлінську допомогу та експорт гудвіла;

¦ лізинг;

¦ франчайзинг;

¦ факторинг.

Лізинг – це договір на право користування обладнанням і майном на грунті орендних відносин.

Інжинірингові контракти зазвичай передбачають надання послуг двох видів: інженерно-консультаційних та інженерно-будівельних.

Експорт гудвіла – це передача невидимих активів: досвіду управління та організації виробництва, управління фінансовими активами, товарного знаку.

Франчайзинг – це угода компаній, за якою відбувається передача прав на використання торговельної марки та способів ведення торгівлі або послуг.

Факторинг – зобов’язання боржника, строк виконання якого не настав, реалізується кредитором шляхом продажу зобов’язань форфейтеру, який купує зобов’язання за умови забезпечення угоди третьою особою.

Концесія – отримання прав на будівництво та експлуатацію об’єктів інфраструктури, розробку природних ресурсів на підставі розподілу продукції між державою та інвестором.

Консорціум – тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту) (наприклад, консорціум “АСТЕК”, який створено з метою реалізації в Україні державних, міських і регіональних програм, а також інвестиційних проектів побудови автоматизованих систем оплати та обліку товарів та послуг, що надаються на території України з урахуванням соціальних пільг, у тому числі й на транспорті).

З метою активізації міжнародного співробітництва, залучення іноземного капіталу, техніки, технології, сучасних методів господарювання в практиці міжнародних взаємозв’язків використовують інститут вільних економічних зон (ВЕЗ). Зоною зазвичай оголошується певна територія, на якій вводиться преференційний (пільговий) режим діяльності для розташованих там підприємств і яка внаслідок цього є економічно відокремленою від решти території країни.

Транснаціональні корпорації (ТНК) – головний суб’єкт закордонного капіталовкладення в сучасному світі. ТНК – це компанія, що включає одиниці у двох або більше країнах, незалежно від їх юридичної форми та сфери діяльності. Її система прийняття рішень дозволяє провадити узгоджену політику і здійснювати загальну стратегію через єдиний керівний центр. Окремі одиниці зв’язані власністю так, що одна з них може мати значний вплив на діяльність інших, зокрема, ділити знання, ресурси й відповідальність з іншими.

ТНК належить 90 % прямих зарубіжних капіталовкладень. На них же припадає понад половину обсягів світової торгівлі. Міжнародна торгівля сировиною майже цілком перебуває під їхнім контролем. ТНК контролюють 90% світової торгівлі пшеницею, кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, джутом і залізною рудою; 85 – міддю та бокситами; 80 – чаєм та оловом; 75 % – торгівлі бананами, натуральним каучуком та сирою нафтою. Переважна частина всіх платежів, пов’язаних із трансфертом новітніх технологій, здійснюється в межах ТНК (80 % – у США та Великій Британії, до 90 % – у Німеччині).

Українська статистика. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні на 1 січня 2011 р. становив 44708,0 млн. дол. США, що в розрахунку на одну особу дорівнює 978,5 дол. США. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки головних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% від загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 9914,6 млн дол. США; Німеччина – 7076,9; Нідерланди – 4707,8 млн. дол., Російська Федерація – 3402,8 млн. дол. США та ін. Найбільша частка іноземних інвестицій припадає на фінансовий сектор – 31 %; на металургійну галузь – 13; на торгівлю – 10; на виробництво харчових та тютюнових товарів – 5 %.

Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу, переважна їхня частка спрямована в Кіпр (92,3 %).

Міжнародні організації відіграють усе більш помітну роль у світовій економіці. їхня діяльність дозволяє внести необхідний регулювальний початок і певну стабільність у функціонування валютно-розрахункових відносин. Вони мають налагодити валютно-розрахункові відносини між країнами, причому ця їхня функція незмінно посилюється. Зростає значення міжнародних валютно – фінансових і кредитних організацій у сфері вивчення, аналізу й узагальнення інформації про тенденції розвитку і формулювання рекомендацій із найважливіших проблем світового господарства.

Найбільш впливові міжнародні організації

Міжнародний валютний фонд (МВФ) був створений 1944 р. Його штаб-квартира розташована у Вашингтоні. До нього входять 182 країни. Його функції:

¦ підтримання загальної системи розрахунків і системи розрахунків за спеціальними правами кредитування;

¦ спостереження за станом міжнародної валютної системи;

¦ сприяння стабільності обмінних курсів валют і впорядкування валютних взаємин;

¦ надання короткострокових і середньострокових кредитів;

¦ поповнення валютних резервів країн-членів шляхом розподілу спеціальних прав кредитування;

¦ надання консультацій і участь у співробітництві.

Всесвітній банк (181 країна) – багатостороння кредитна установа, складається з п’яти тісно пов’язаних між собою інститутів, загальна мета яких – підвищення рівня життя в країнах, що розвиваються, за рахунок фінансової допомоги розвинених країн.

1. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) заснований у 1945 p.: надання кредитів відносно багатим країнам, що розвиваються. МБРР – головна складова групи Всесвітнього банку. Часто цей банк називають Всесвітнім.

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР) заснована в 1960 p.: надання особливо пільгових кредитів найбіднішим країнам, що розвиваються, які не можуть брати кредити у Всесвітнього банку.

3. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) заснована в 1956 p.: сприяння економічному зростанню в країнах, що розвиваються, шляхом надання підтримки приватному сектору.

4. Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (МАІГ) засноване в 1988 p.: заохочення іноземних інвестицій у країнах, що розвиваються, шляхом надання гарантій іноземним інвесторам від збитків, зумовлених некомерційними ризиками.

5. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС) заснований у 1966 p.: сприяння збільшенню потоків міжнародних інвестицій шляхом надання послуг з арбітражного розгляду і врегулювання суперечок між урядами та іноземними інвесторами; консультування, наукові дослідження, інформація про інвестиційне законодавство різних країн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (близько 60 країн) був створений у 1990, місцеперебування – Лондон.

Функції: підтримка країн-членів – одержувачів фінансової допомоги в проведенні структурних і галузевих економічних реформ, включаючи демонополізацію і приватизацію з метою цілковитої інтеграції їхніх економік у світову економіку шляхом:

¦ сприяння організації, модернізації та розширенню виробничої, конкурентоспроможної та приватнопідприємницької діяльності, насамперед малих і середніх підприємств;

¦ мобілізації національного та іноземного капіталу;

¦ інвестиції у виробництво з метою створення конкурентного середовища і підвищення продуктивності, якості життя і умов праці;

¦ надання технічної допомоги у фінансуванні й реалізації проектів;

¦ стимулювання і заохочення розвитку ринків капіталу;

¦ реалізації солідних і економічно обгрунтованих проектів, що включають більш ніж одну країну-реципієнта;

¦ сприяння екологічно сталому розвитку.

V. Закріплення нових знань, умінь і навичок учнів

1. Розв’яжіть задачі.

Задача 1

Які з наведених прикладів інвестицій вважаються прямими, а які – портфельними?

А) Український банк купив акції російської компанії “Лукойл” на 20 млн. грн. Загальна сума випуску акцій становить 600 млн. дол. США.

Б) Польський банк купив будинок у Львові, у якому відкрив свою філію в Україні.

В) Харківський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства, зареєстрованого в Росії, від 51 до 75%.

Г) Українська фірма за дорученням клієнта з ФРН купила 11 % поточного випуску акцій “Укртрансавто”.

Д) Канадська фірма “МакДональдс” відкрила ще один ресторан у Києві.

Е) Українсько-американський інвестиційний фонд розмістив 100 млн. дол. США в українських державних короткострокових зобов’язаннях та облігаціях державної позики.

Відповіді: а – портфельні; б – прямі; в – прямі; г – портфельні; д – прямі; е – портфельні.

Задача 2

IBM продає комплектуючі для складання і готові комп’ютери в Україні. Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення зібраних комп’ютерів IBM, щоб захистити українських виробників, і різко збільшує податок на прибуток іноземних компаній. Що може зробити IBM:

А) щоб не віддавати частку українського ринку місцевим конкурентам;

Б) скоротити обсяг податків на прибуток, які виплачуються в Україні;

В) гарантувати цілісність своїх активів в Україні?

Відповідь: створити в Україні свою філію і застосувати завищені трансфертні ціни на поставку комплектуючих до цієї філії; отримати урядові гарантії.

2. Розв’яжіть тестові завдання

1. Для уряду найбільш вигідним є залучення інвестицій в економіку у формі інвестицій:

А) прямих;

Б) портфельний;

В) усіх перелічених форм;

Г) відкритість економіки не є вигідною.

2. Позитивна роль інвестицій для країни, що їх приймає, полягає в тому, що вони:

А) зменшують надмірно завищений курс національної валюти;

Б) скорочують інфляцію;

В) поліпшують стан платіжного балансу;

Г) збільшують ВНП.

3. Причина, що спонукає країну А здійснювати прямі закордонні інвестиції в країну Б:

А) високий рівень оплати праці в країні Б;

Б) високий рівень митного оподаткування в країні Б;

В) висока ставка відсотка в країні Б;

Г) усе разом.

3. Розв’яжіть криптограму

Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій

1. Індекс цін, що використовується для перерахування вартісних показників у цінах базового року.

2. Фінансові активи, що виникають унаслідок прямого позичання коштів кредитором позичальнику, у результаті якого кредитор або не отримує жодного письмового гарантійного зобов’язання, або отримує борговий цінний папір.

3. Фінансова установа, що зосереджує тимчасово вільні кошти, надає їх у тимчасове користування у формі кредитів, стає посередником у взаємних виплатах і розрахунках між підприємствами, установами або окремим особами.

4. Керівна фінансова установа в Україні.

5. Грошовий документ, що обертається на ринку і засвідчує відносини позики власника документа щодо особи, яка випустила цей документ.

6. Початкова сума коштів, призначених для заняття підприємницькою діяльністю.

7. Підприємство, яке повністю належить прямому інвестору.

Відповіді: 1 – дефлятор; 2 – кредит; 3 – банк; 4 – НБУ; 5 – акція; 6 – капітал; 7 – філія.

Зашифроване слово означає велику країну-кредитора – Францію.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підготувати доповіді про іноземні інвестиції в Україну та з України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій - Плани-конспекти уроків по хімії