Соціальні норми

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 5. Поняття і загальна характеристика права

1. Соціальні норми.

Пригадайте з курсу правознавства 9 класу, як регулюються відносини між людьми.

Минулого року, вивчаючи практичний курс правознавства, ви дізналися про те, що в суспільстві існують і діють різноманітні пра­вила – правила безпечної поведінки, Правила дорожнього руху, правила для учнів, правила спортивних змагань тощо. Правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в люд­ському суспільстві та встановлені

державою, суспільством, об’єднаннями громадян тощо, називають соціальними нормами.

Соціальні норми дуже різноманітні. Їх можна розрізняти за змістом, сферою регулювання – політичні норми, норми культури, естетичні норми, технічні норми. Соціальні норми можна розрізня­ти за суб’єктами їх установлення та охорони, за способами закріп­лення, за сферою регулювання тощо.

Соціальні норми

Протягом багатьох десятиліть, а іноді й століть формуються звичаї та традиції. Саме завдяки традиціям ми святкуємо день народження, Новий рік чи Івана Купала, за звичаєм відзначаємо весілля або ювілей.

Звичаї та традиції мають суттєві відмінності в різних державах, у різних народів та етнічних груп. Ці соціальні норми закріплюються здебільшого у свідомості людей, які самостійно вирішують, чи дотримуватися тих чи інших традицій, звичаїв, і в разі їх недотримання людину чекає громадський осуд.

Наведіть приклади традицій, звичаїв, притаманних українському народу та іншим народам, відомі з власного досвіду та з повідомлень засобів масової інформації.

Соціальні норми

Г. Семирадський

В ніч на Івана Купала

З появою релігії, вірувань з’являються й відповідні релігійні норми. Вони встановлюються священними книгами, рішеннями вищих ор­ганів релігійних конфесій і вважаються похідними від вищих сил – Бога. Ці норми є дійсними тільки для прихильників тієї чи іншої релігії, а в разі недотримання релігійних норм людину можуть від­лучити від церкви, піддати анафемі (прокльону), застосувати інші релігійні заходи впливу.

Які релігії та релігійні норми вам відомі? Пригадайте, які свя­щенні книги різних конфесій ви знаєте.

Нині існує багато різноманітних ор­ганізацій, об’єднань громадян. Кожне з них повинне певними нормами регулю­вати своє внутрішнє життя, відносини між своїми членами. Вони визначають поря­док прийому до об’єднання громадян, по­рядок формування керівних органів та їх діяльності, інші внутрішні норми таких об’єднань. Зрозуміло, що ці норми стосу­ються лише тих, хто є членами відповідних об’єднань громадян. Такі норми нази­вають корпоративними нормами. До них належать норми статутів політичних партій, громадських організацій тощо.

Однак, напевне, найчастіше в житті ви мали справу з двома видами соціаль­них норм – нормами моралі та нормами права. Між ними багато спільного, але є й чимало відмінностей. Мораль і право тісно взаємодіють між собою, впливають одне на одного.

Соціальні норми

Хрещення

Наведіть приклади взаємодії та взаємного впливу норм моралі та права.

Норми моралі

Норми права

Спосіб

Запрова­-

Дження

Поступово утверджуються у свідомості людей

Установлюються держав­ними органами згідно зі спеціально визначеним порядком

Ступінь

Обов’яз­-

Ковості

Визначаються ступенем усві­домлення членами суспільства, не є загальнообов’язковими

Є загальнообов’язковими з часу набрання чинності

Сфера дії

Майже всі відносини між людьми

Регулюють найважливіші суспільні відносини, що мають загальне значення

Територія, на якій діють

Не обмежені кордонами певної держави

Діють на території певної держави

Спосіб

Закріплення

Як правило, не закріплюються у формальному акті

Закріплюються письмово у формальних актах

Спосіб

Забезпечення,

Наслідки

Порушення

Підтримуються громадською думкою більшості, порушення спричиняє громадський осуд

Підтримуються держа­вою, у разі порушення можлива юридична відпо­відальність

Об’єкт

Регулювання

Суспільні відносини, поведінка людей

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Соціальні норми - Правознавство