Поняття “адміністративне право

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 18. Адміністративне право

1. Поняття “адміністративне право”.

Пригадайте, які галузі права вам відомі. Які з них належать до публічного права?

Серед багатьох галузей права, про які ви вже дізналися, важли­ве місце займає адміністративне право. Воно регулює суспільні відносини, що виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяль­ності й державного управління. Характерна риса цієї галузі права в тому, що в адміністративних правовідносинах обов’язково беруть участь державні

органи або їх посадові особи, які виконують певні державні функції і мають відповідні повноваження.

Саме адміністративне право регулює відносини між різними державними органами, які підпорядковані один одному (Міні­стерство (квіти і науки України – обласне управління освіти, Кабі­нет Міністрів України – Міністерство оборони) або не мають від­носин прямого підпорядкування (відносини між різними міністерствами чи управліннями одного рівня – управління куль­тури й управління освіти обласної держадміністрації). Так само нормами адміністративного права регулюються відносини між органами державного управління

й підприємствами, установами, що їм підпорядковані (наприклад, управління охорони здоров’я лікарня), а також недержавними установами, громадськими органі­заціями. З нормами адміністративного права доводиться мати справу й безпосередньо громадянам. Саме вони регулюють відно­сини між громадянином і державним органом, до якого він зверта­ється із заявою, наприклад одержуючи посвідчення водія.

Беручи участь в адміністративних правовідносинах, держава здійснює владні повноваження, тому учасники правовідносин не рівні між собою; у випадках, передбачених законом, можливе засто­сування примусу.

Виходячи з того, хто бере участь в адміністративних правовідносинах. можна визначити, хто може бути суб’єктами адміністратив­ного права.

Поняття адміністративне право

Будь-яка галузь права має свої джерела. Джерелами адміністративного права є Конституція України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів державної влади. Норми адміністративного права містяться в Законах України, зокрема “Про міліцію”, “Про державну службу”, “Про звернення громадян” та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття “адміністративне право - Правознавство