СОЦІОЛОГІЗМ ВУЛЬГАРНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІОЛОГІЗМ ВУЛЬГАРНИЙ (вульгарна соціологія) – науково некоректне, грубе пояснення чи інтерпретація соціальних процесів та явищ, пов’язане зі спрощеним розумінням їх природи, розвитку, взаємозв’язків тощо. Поняття С. в. є калькою вжитого Ф. Енгельсом терміна “вульгарний матеріалізм”, котрим він назвав прибічників механістичного матеріалізму (Л. Бюхнер, Я. Молешотт, К. Фогт), які примітивно розглядали мислення як речовину, виводили соціальне з біол., вбачали причини колоніального

рабства в природних умовах життя поневолених народів і т. д. В рад. наук. літ. термін “С. в.” з’явився в 20 – 30-х рр. у зв’язку з критикою спрощеного розуміння явищ сусп. свідомості та культури, котрі нібито механічно виникають зі змінами в економіці, базисі, техніці і т. д. (концепції екон. детермінізму, “пролетарської культури”, “виробничого мистецтва” тощо).

Термін “С. п.” мис кілька значень. У широкому сенсі під С. в. розуміють однобічне, спрощене пояснення соціальних процесів та явищ у соціології, історії, правознавстві, мистецтві, мовознавстві та ін. науках.

Феномени С. в. у його різноманітних

формах зустрічаються на всіх етапах розвитку соціол. знання. Вони мають місце там, де спроби розкриття сутності соціальних явищ, механізмів їх функціонування та взаємодії пов’язані з редукціонізмом чи аналогіями. Напр., зведення соціальних закономірностей до законів функціонування більш простих систем, ототожнення соціального з біол., виведення соціального з геогр. чи геофіз. чинників мало місце в органіцизмі, соціал-дарвінізмі, расово-антропологічній, геогр. та ін. течіях XIX ст. У сучасній соціології елементи С. в. набули нових форм у соціології знання К. Маннгейма, в крит. соціології, в неомарксизмі франкфуртської школи та ін.

Гносеол. причинами С. в. є нерозуміння специфіки суспільства як особливої системи, котра якісно відмінна від інших природних систем і розвивається за своїми власними законами. Різноманітність її структурних елементів та складна система існуючих між ними взаємозв’язків часто обумовлює появу однобічних концепцій, котрі ігнорують багатоманітність взаємодіючих соціальних детермінант і виділяють лише окремі з них як визначальні (расові, мовні, екон., соціально-психол. та ін.).

Істотною причиною існування С. в. є відсутність заг. визнаного розуміння предмета і специфічних функцій соціології як окремої галузі наук, знання, що характерно і для зх. соціології. Наслідком цього стає часто підміна соціол. проблематики конкретно-наук., а соціологія, втрачаючи свою предметну специфіку, набуває характеру “пансоціологізму”, втручаючись у сфери ін. наук. Такі тенденції особливо характерні для досліджень проблем духовної культури, сусп. та групової свідомості (політ., правової, моральної), ментальності, релігії, мистецтва, літ. і т. д.

Паралельно з терміном “С. в.” існує поняття “вульгарна соціологія”, котре інколи вживають як синонім С. в. Проте за своїм обсягом і змістом поняття “С. в.” ширше поняття “вульгарна соціологія”. Якщо в широкому значенні цього слова феномени С. в. мають місце в різних галузях суспільствознавства, то вульгарна соціологія пов’язана лише з теорією і практикою соціол. науки. До явищ вульгарної соціології належать науково необгрунтовані концепції, ідеї, недостовірні висновки та результати соціол досліджень, проведених не компетентно, з порушенням методол, і процедурних вимог. Сьогодні основними причинами існування феноменів С. в. та вульгарної соціології є непрофесіоналізм, недотримання правил організації і проведення соціол. досліджень, порушення етичних норм соціологами при виконанні свого професійного обов’язку щодо забезпечення об’єктивності дослідження в будь-якій ситуації і за будь-яких обставин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СОЦІОЛОГІЗМ ВУЛЬГАРНИЙ - Довідник з соціології