СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦІ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

УРОК 15. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦІ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Навчальна мета: сформувати систему знань про світове господарство, міжнародний поділ та інтеграцію праці, закономірності розвитку світового господарства і його структуру; з’ясувати місце України у світовому господарстві; розвивати уміння аналізувати динаміку розвитку світового господарства, глобальне світосприйняття учнів.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

Основні

поняття: світове господарство, міжнародний географічний поділ праці, спеціалізація господарства, глобалізація, інтеграція, інтернаціоналізація, ТНК.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Що вивчає соціально-економічна географія світу? Які основні історико-географічні регіони виділяють у світі?

– Пригадайте з курсу ІХ класу: що таке господарство країни; які структури господарства ви знаєте; які існують основні форми організації виробництва (спеціалізація, кооперування, комбінування, концентрація).

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності учнів

З давніх часів навіть величезні імперії не могли повністю забезпечити себе всіма необхідними товарами та послугами, внаслідок чого виникала потреба завозити з інших країн товари, яких не вистачало, та з’являлася можливість продавати в інші країни надлишок своїх товарів. Торгівля між країнами обумовила встановлення стійких різнобічних взаємозв’язків між ними та утворення світового господарства.

Світове господарство стосується кожного з нас безпосередньо. Ми користуємося речами, виготовленими в Туреччині, Польщі, Китаї, країнах Європи, п’ємо каву з Бразилії, чай з Індії. В Україні чимало вітчизняних товарів містять складові, вироблені за її межами. Світове господарство пройшло тривалий шлях свого розвитку, продовжує змінюватися й у наші часи. Які особливості має сучасне світове господарство та які чинники на нього впливають, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. світове господарство

Світове господарство – історично складена сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними зв’язками, в основі яких лежить міжнародний поділ праці.

Вважають, що світове господарство остаточно склалося в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і пройшло у своєму розвитку три етапи: зародження (до сер. ХІХ ст., аграрна стадія), становлення (друга половина ХІХ ст. – середина ХХ ст., індустріальна стадія), розквіт (з кінця ХХ ст., постіндустріальна стадія).

Світове господарство – складна система, в якій розрізняють галузеву й територіальну структуру. У сучасному світовому господарстві виділяють три головних економічних ядра: Європейське (на чолі з Німеччиною), Американське (з провідною роллю США), Азіатсько-Тихоокеанське (з керівною роллю Японії).

2. Міжнародний географічний поділ праці

Міжнародний географічний поділ праці (МГПП) – вища форма суспільного поділу праці, що виражається в спеціалізації окремих країн у виробництві певних видів продукції, послуг і подальшому обміні ними.

Спеціалізація окремих країн у виробництві певних видів продукції і послуг передбачає їх виробництво у розмірах, які набагато перевищують власні потреби країни-виробника. Так формуються галузі міжнародної спеціалізації, які орієнтовані на експорт продукції і в першу чергу визначають “обличчя” країни у міжнародному розподілі праці (Саудівська Аравія є постачальником на світовий ринок нафти, Канада – зернових, Замбія – міді, Японія – робототехніки, радіоелектроніки, автомобілів, капіталу).

Проблемне питання. Які країни менше залежать від коливань цін на світовому ринку: ті, які постачають 1-2 види продукції, або ті, які постачають більше видів продукції? Відповідь обгрунтуйте. Наведіть приклади.

Головною рушійною силою розвитку світового господарства на рубежі ХХ-ХХІ ст. є глобалізація – об’єктивний процес формування єдиних принципів світового устрою. Глобалізація охоплює всі сфери життя сучасного суспільства – економічну, політичну, соціальну. В економічній сфері глобалізація посилила взаємозалежність країн і призвела до формування єдиного економічного простору. Важливими ознаками глобалізації є транс-націоналізація й інтеграція.

Транс-націоналізація – це перенос господарської діяльності поза межі країни. Прикладом транс-націоналізації є утворення транснаціональних корпорацій (ТНК).

Завдання. Ознайомтеся з матеріалами атласу про найбільші ТНК світу. Поясніть, чому країнами базування ТНК є економічно розвинені держави.

Міжнародна економічна інтеграція – процес встановлення глибоких та стійких взаємозв’язків між групами країн та проведення ними злагодженої міждержавної економічної політики.

Основні форми міжнародної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз. Результатом міжнародної економічної інтеграції є формування міжнародних економічних угруповань (Європейський Союз, Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Ліга арабських держав (ЛАГ), Африканський Союз, Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та ін.).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Соціогеографічний практикум (робота в парах). Незважаючи на об’єктивність глобалізації, у світі існує багато противників цього процесу. Спробуйте подивитися на глобалізацію сучасного світу очима прихильників та противників. Визначте позитивні та негативні наслідки глобалізації для країн світу.

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Підготувати повідомлення на основі даних преси, телебачення та Інтернету за темами: “Інтеграція України в світову економіку”; “ТНК і Україна”; “Найбільш потужні інтеграційні об’єднання у світі”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦІ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА - Плани-конспекти уроків по географії