ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ – медична статистика свідчить, що загалом по Україні за даними 1996 р. захворюваність населення залишається високою. На 100 тис. населення припадає 122,5 тис. звернень до лікаря у зв’язку з хворобами. Найбільше, як і в попередні роки, населення вражається на хвороби: органів дихання (25,4 %), системи кровообігу (20,9), нервової системи та органів чуття (10,5 %). Лише за один рік поширеність хвороб крові та кровотворних органів збільшилась на 9,2 %, ускладнення

вагітності, пологів та післяпологового періоду – на 9,4, хвороб сечостатевої системи – на 5, системи кровообігу – на 4,5, вроджених аномалій – на 4,2 %.

Значне поширення хвороб крові, ускладнення вагітності, пологів та після пологового періоду, вроджених аномалій може бути пов’язане з забрудненням довкілля. Зростання числа хвороб системи кровообігу зумовлене такими захворюваннями, як гіпертонія, ішемія, стенокардія, мозковаскулярні. Тут має місце вплив соц.-екон. чинників.

Рівень хвороб кістково-м’язової системи, ендокринної системи, порушення обміну речовин, психічних розладів, хвороб органів

травлення за 1996 р. зріс на 2,5-2,9 %. Привертає увагу виражена тенденція до росту захворюваності на жовчнокам’яну хворобу, холангіти, холецистити, що свідчить про надмірне навантаження на печінку – головний дезінтоксикаційний орган людини.

Рівень онкозахворювань з року в рік неухильно зростає на 1-1,5 %.

До найбільш екологозалежних видів патології належать і захворювання алергічної природи. Встановлено, що на поширеність таких хвороб істотно впливають атм. забрудники з вираженою алергенною дією – альдегіди, біопрепарати, формальдегід тощо. Проживання в екол. несприятливих умовах збільшує ризик розвитку хвороб алергічної природи у 3,5 раза.

У 1996 р. рівень хвороб органів дихання порівняно з 1995 р. знизився на 12,4 %. Як правило, він коливається з року в рік і залежить від наявності та величини епідемії грипу. У 1996 р. грип не обминув Україну, і зниження рівня захворюваності на хвороби органів дихання можна пояснити зменшенням звертань населення до лікаря у зв’язку з гострими респіраторними захворюваннями, які в минулому, коли видавались лікарняні листки, охоплювали великий відсоток населення, а нині, в умовах значного прихованого безробіття, потреба в цьому значно скоротилась.

Зменшився рівень інфекційних та паразитарних хвороб загалом на 2 %, а рівень туберкульозу підвищився на 3,7 %, що є дуже тривожним симптомом і свідчить про соц.-гігієн. неблагополуччя в країні.

Поширеність захворювань від травм, нещасних випадків та отруєнь порівняно з 1991 р. знизилась на 11,8 %. Ця позитивна для здоров’я населення тенденція, на жаль, є відображенням занепаду виробництва в державі.

Рівень хвороб має регіональну диференціацію. Поширеність усіх хвороб найбільша в Центр, та Пн.-Сх. регіонах, де вона перевищує середню в Україні відповідно на 8,2 та 3,5 %.

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ - Довідник з екології