Аналіз продуктивності праці

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1.4. Аналіз продуктивності праці

Як економічна категорія продуктивність праці характеризує ефективність використання робочої сили і в загальному випадку відображає кількість споживчої вартості, створеної за одиницю часу (виробіток) або витрати робочого часу на виробництво одиниці споживчої вартості (трудомісткість).

На практиці продуктивність праці, зазвичай, визначається як виробництво продукції в розрахунку на одного працівника основної діяльності.

Зростання продуктивності праці, за інших рівних умов, сприяє покращенню всіх техніко-економічних і фінансових показників діяльності підприємства.

Продуктивність праці вимірюється у:

– натуральних вимірниках – використовується для підприємств з однорідною продукцією, тобто там, де виробляється один вид продукції або близьких за споживчою вартістю різнойменних видів продукції;

– трудових вимірниках – використовується для оцінки трудомісткості окремих

видів продукції;

– вартісних – найпоширеніші, придатні для оцінки продуктивності праці на будь-якому підприємстві.

Використання вартісних вимірників продуктивності праці передбачає оцінку обсягу продукції за різні періоди у порівнянних цінах.

Виробіток як показник продуктивності праці визначається за формулою:

Аналіз продуктивності праці (4.9)

Де W – продуктивність праці (середній виробіток);

Q – обсяг виготовленої продукції;

Т – витрати часу на виробництво продукції.

Зворотною характеристикою середнього виробітку є трудомісткість:

Аналіз продуктивності праці (4.10)

Де T – трудомісткість продукції – витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції.

В залежності від прийнятої одиниці робочого часу визначають середній годинний, середній денний, середній місячний, середній квартальний і середній річний виробіток.

Перші два показники визначаються тільки для робітників шляхом ділення обсягу продукції відповідно на кількість відпрацьованих людино-годин і людино-днів; решта – шляхом ділення обсягу продукції на середньооблікову чисельність працівників основної діяльності за відповідний період.

Між розглянутими вище середніми показниками існує взаємозв’язок:

Аналіз продуктивності праці (4.11)

Де W о. д. – виробіток продукції на одного працівника основної діяльності;

Т р. п. – тривалість робочого періоду;

Т р. д. – тривалість робочого дня;

W г – середньогодиниий виробіток;

D – частка робітників в загальній чисельності основного персоналу.

Аналіз продуктивності праці передбачає:

– оцінку виконання плану і динаміки продуктивності праці;

– вивчення впливу факторів на рівень продуктивності праці;

– дослідження впливу продуктивності праці на рівень інших показників;

– виявлення резервів підвищення рівня продуктивності праці.

В табл. 4.6 наведена методика визначення рівня і аналізу продуктивності праці.

За даними табл. 4.6 план продуктивності праці за всіма показниками успішно виконаний. Значно виросли показники продуктивності праці у порівнянні з попереднім періодом. Незважаючи на скорочення чисельності працюючих і відповідно затрат робочого часу, обсяг продукції у порівнянні з плановим завданням зріс на 5500 тис. грн., а у порівнянні з попереднім роком – на 8360 тис. грн.

Звідси, збільшення обсягу продукції обумовлено інтенсивними факторами – зростанням продуктивності праці.

Розглянемо вплив трудових факторів на зміну обсягу продукції.

Оскільки виробіток на одного працюючого (ТУ) визначається як відношення обсягу продукції (Q) до середньооблікової чисельності працівників Аналіз продуктивності праці, то

Аналіз продуктивності праці (4.12)

За наведеною факторною системою (4.12) і даними табл. 4.6 нижче проведено факторний аналіз зміни обсягу продукції під впливом змін чисельності працюючих і продуктивності праці за методом абсолютних різниць.

Загальна зміна обсягу продукції у порівнянні з планом становить:

Аналіз продуктивності праці= 65500-60000 = 5500 тис. грн.,

В тому числі під впливом змін:

А) чисельності працюючих

Аналіз продуктивності праці= (670 – 695) ∙ 86,33 = -2158 тис. грн.,

Б) продуктивності праці

Аналіз продуктивності праці= (97,76 – 86,33) ∙ 670 = 7658 тис. грн.

Балансова перевірка:

Аналіз продуктивності праці= -2158 + 7658 = 5500 тис. грн.,

Тобто збігається з загальною зміною обсягу продукції.

Від’ємний знак зміни обсягу продукції під впливом чисельності працюючих пояснюється таким чином: якби продуктивність праці залишилась на рівні планового завдання, то внаслідок скорочення середньооблікової чисельності працівників обсяг продукції зменшився б на 2158 тис. грн. Зростання ж продуктивності праці забезпечило збільшення обсягу продукції на 7658 тис. грн.

Факторний аналіз зміни обсягу продукції можна провести за більш розширеною факторною системою, зокрема:

Аналіз продуктивності праці (4.13)

Де Аналіз продуктивності праці– середньооблікова чисельність робітників.

Решта елементів формули (4.13) розшифровані для рівняння (4.11).

Проведемо розрахунки впливу факторів на зміну обсягів продукції.

Таблиця 4.6

Аналіз продуктивності праці

Показник

Попередній

Період

Звітний період

Відхилення від:

(+, -)

В % до:

За

Планом

Фактично

Плану

(гр. З-

Гр.2)

Попереднього

Періоду

(гр. З-

Гр.1)

Плану

Аналіз продуктивності праці

Поперед

Нього

Періоду

Аналіз продуктивності праці

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Випуск продукції, тис. грн.

57140

60000

65500

+5500

+8360

109,2

114,6

2. Середньо-облікова чисельність:

2.1. основного персоналу, осіб

700

695

670

-25

-30

96,4

95,7

2.2. робітників, осіб

505

500

479

-21

-26

95,8

94,9

3. Кількість відпрацьованих:

3.1. людино – годин, тис.

874

876

764,5

-81,5

-109,5

87,3

87,5

3.2. людино-днів, тис.

110,6

109,5

100,6

-8,9

-10,0

91,9

90,6

4. Тривалість робочого періоду, дні (р3.2:р2.2)

219

219

210

-9

-9

95,9

95,9

5. Тривалість робочого дня, год. (р3.1:р3.2)

7,9

8,0

7,6

-0,4

-0,3

95,0

96,2

6. Середній виробіток на:

6.1. одного працівника, грн. (р1:р2.1)

81629

86330

97761

11431

16132

113,2

119,8

6.2. одного робітника, грн. (р1:р2.2)

113149

120000

136743

16743

23594

114,0

120,9

7. Середньо-годинний виробіток робітника, грн.

(р1:р3.1)

65,38

68,49

85,68

17,19

20,30

125,1

130,0

8. Середньоденний виробіток робітника, грн. (р1:р3.2)

516,64

547,95

651,09

103,14

134,45

118,8

126,0

Загальна зміна обсягу продукції у порівнянні з плановим завданням становить:

Аналіз продуктивності праці = 65500-60000 = 5500 тис. грн.,

В тому числі під впливом змін:

– середньооблікової чисельності робітників

Аналіз продуктивності праці=

= (479-500)∙219∙8,0∙68,49 = -2520 тис. грн.;

– тривалості робочого періоду

Аналіз продуктивності праці=

= 479(210-219)∙8∙68,49 = -2362 тис. грн.;

– тривалості робочого дня

Аналіз продуктивності праці=

= 479∙210(7,6-8)∙68,49 = -2756 тис. грн.;

– середньогодинного виробітку

Аналіз продуктивності праці=

= 479∙210-7,6(85,68-68,49) = 13138 тис. грн.;

Балансова перевірка:

Аналіз продуктивності праці=

= (-2520 – 2362 – 2756) + 13138 = 5500 тис. грн.,

Тобто збігається із загальною зміною обсягу продукції.

Таким чином, результати розрахунків свідчать, що зростання обсягів продукції обумовлено тільки збільшенням середньогодинного виробітку, що підтверджує попередні висновки.

Зростання рівня продуктивності праці забезпечується головним чином підвищенням озброєності праці (фондо – і енергоозброєність, електрооснащеність, технічна озброєність), а також вдосконаленням організації виробництва і праці.

На продуктивність праці, оціненої за виробітком, суттєво впливає трудомісткість продукції. Між цими показниками є певні взаємозв’язки.

Так, за відомого значення зміни трудомісткості продукції очікувана зміна продуктивності праці (середньогодинний виробіток) розраховується за такою формулою:

Аналіз продуктивності праці (4.14)

Якщо ж відома зміна середньогодинного виробітку, то зміна трудомісткості визначається за формулою:

Аналіз продуктивності праці (4.15)

Вище зазначалося, яким чином зміна продуктивності праці впливає на зміну обсягу продукції.

Розглянемо також вплив продуктивності праці на зміну інших показників, зокрема, собівартості продукції, який здійснюється за рахунок:

– умовно-постійних витрат

Аналіз продуктивності праці (4.16)

Де ∆ С – зміна собівартості продукції;

У0 – сума умовно-постійних витрат у базовому періоді;

∆ QW – обсяг продукції, одержаний за рахунок зміни продуктивності праці;

Q 0 – обсяг продукції в базовому періоді;

– зміни співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати

Аналіз продуктивності праці (4.17)

Де ∆ С% – зміна собівартості продукції, %;

∆ W % – зміна продуктивності праці, %;

ЗП% – зміна середньої заробітної плати, %;

D – частка заробітної плати в собівартості продукції, %.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз продуктивності праці - Довідник з економіки