Міністр

Політологічний словник

Міністр (від лат. minister – слуга) в Україні – 1) посадова особа, яка очолює міністерство; 2) політичний діяч (політик), який за посадою є членом Кабінету Міністрів України. Зміст роботи М. полягає у політичному керівництві в певному секторі державного управління. М. призначається на посаду Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України, а звільняється з посади безпосередньо за рішенням глави держави. За характером повноважень, порядком призначення та звільнення з посади М. є політичною фігурою і не належить

до категорії державних службовців. М. здійснює такі повноваження: 1) керує міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом і Кабінетом Міністрів за розроблення і реалізацію державної політики у відповідній сфері державного управління та за виконання міністерством своїх завдань і функцій; 2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей; 3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента та Уряду, розробником яких є міністерство; 4) затверджує програми і плани роботи міністерства; 5) підписує нормативно-правові акти міністерства; 6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство, та затверджує звіт про виконання цих рішень; 7) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів з питань, що належать до компетенції міністерства; 8) вносить Кабінету Міністрів пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі міністерства урядових органів державного управління та подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників; 9) погоджує пропозиції щодо: призначення на посади першого заступника і заступників М. та розподілу обов’язків між ними; структури, граничної чисельності працівників, штатного розпису, кошторису видатків урядових органів державного управління, утворених у складі міністерства; утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, затвердження їх положень (статутів), заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Перші заступники М. належать до числа керівників відповідних міністерств і є державними службовцями. Посади перших заступників М. відповідно до Указу Президента України від 25 березня 2003 р. “Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України” носять назву перших заступників М. у зв’язках в Верховною Радою України.

В. Малиновський

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міністр - Довідник з політології