Апарат державного управління

Апарат державного управління – система органів державної виконавчої влади (органів державного управління), які беруть участь у реалізації основних завдань і функцій держави повсякденним і оперативним здійсненням виконавчо-розпорядчої діяльності в економічній, соціальній та інших сферах діяльності держави. А. д. у. є відносно самостійною складовою частиною державного механізму в цілому, яка співвідноситься з іншими його частинами за принципом розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. А. д. у. в Україні має складну внутрішню

структуру. Вищою його ланкою є Президент України, який керує роботою Кабінету Міністрів. Міністерства, державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів органи (комітети, головні управління, комісії тощо) – це ланка центральних органів державної виконавчої влади (центральних відомств). Місцеву ланку А. д. у. становлять виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах Рад, обласні, районні та деякі інші державні адміністрації. Ці органи очолюють голови відповідних Рад. Вони здійснюють у порядку і в межах, визначених законом, делеговані їм повноваження державної виконавчої влади. У системі
А. д. у. діє визначена законом субординація відповідних органів і встановлений порядок їх підпорядкування. До місцевої ланки апарату належать також органи центральних відомств на місцях, які не підвідомчі місцевим Радам. А. д. у. Автономної Республіки Крим має аналогічну структуру. До особливого складу А. д. у. належать працівники, які перебувають на державній службі і займають певні посади. Слід розрізняти А. д. у. і апарат конкретних органів управління (див. Органи державного управління). Цей апарат – сукупність структурних підрозділів і службовців, які забезпечують виконання державно-владних повноважень (компетенції). Наприклад, виділяють апарат Кабінету Міністрів, апарат міністерства, апарат виконавчого комітету та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Апарат державного управління - Довідник з правознавства