Облік розрахунків векселями

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 11.

Облік розрахунків підприємства

11.7. Облік розрахунків векселями

Облік розрахунків між суб’єктами економічних взаємовідносин може здійснюватися за допомогою векселів.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів: простий, переказний.

Простий вексель містить такі реквізити:

А)

найменування – “вексель”;

Б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;

В) зазначення строку платежу;

Г) зазначення місця, в якому повинен здійснитись платіж;

Д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;

Е) дату і місце складання векселя;

Є) підпис того, хто видає документ (векселедавця).

Таблиця 11.8.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків

З учасниками

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено

нарахування дивідендів акціонерам підприємства

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”

2.

Відображено утримання податку із суми нарахованих дивідендів

671 “Розрахунки за нарахованими

Дивідендами”

641 “Розрахунки за податками”

3.

Проведено виплату акціонерам дивідендів після утримання податку

671 “Розрахунки за нарахованими

Дивідендами”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

4.

Перераховано до бюджету податок, утриманий із нарахованих дивідендів

641 “Розрахунки за податками”

31 “Рахунки в банках”

5.

Відображено зменшення нерозподіленого прибутку підприємства, який залишився після виплати дивідендів

441 “Прибуток нерозподілений”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

Переказний вексель повинен містити крім реквізитів, передбачених у підпунктах “а”, “в-є”, також:

– просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму;

– найменування того, хто повинен платити (платника).

Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів не має сили простого або переказного векселя, за винятком таких випадків:

А) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті по пред’явленні;

Б) при відсутності особливого зазначення місце, позначене поруч з найменуванням платника (місце складання документа – для простого векселя), вважається місцем платежу і одночасно місцем проживання платника (векселедавця – для простого векселя);

В) вексель, в якому не вказано місце його складання, визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.

Порядок випуску та обігу векселів визначається Кабінетом Міністрів України.

Типову Форму документа “Простий вексель” наведено у зразку 11.4.

На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” має такі субрахунки:

341 “Короткострокові векселі, одержані в національній валюті”;

342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті”.

На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом – отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Облік довгострокових векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, ведеться на субрахунку 182 “Довгострокові векселі одержані” рахунку 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”.

За дебетом субрахунку 182 “Довгострокові векселі одержані” відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом – отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій особі тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

На рахунку 62 “Короткострокові векселі видані” ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Рахунок 62 “Короткострокові векселі видані” має такі субрахунки:

621 “Короткострокові векселі, видані в національній валюті”;

622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті”.

За кредитом рахунку 62 “Короткострокові векселі видані” відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

На рахунку 51 “Довгострокові векселі видані” ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.

Рахунок 51 “Довгострокові векселі видані” має такі субрахунки:

511 “Довгострокові векселі, видані в національній валюті”;

512 “Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті”.

На рахунку 51 “Довгострокові векселі видані” за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом – погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Зразок 11.4

Облік розрахунків векселями

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Треба зазначити, що векселі є бланками суворої звітності. Тому їх придбання у бланковидавництві, зберігання, облік і списання на адміністративні витрати здійснюється згідно порядку обліку бланків суворої звітності, який викладено у пункті 2.3, розділу 2, частини 2.

Узагальнення бухгалтерської інформації про стан розрахунків із покупцями та замовниками, а також постачальниками та підрядниками за допомогою векселів знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків за допомогою векселів наведено у табл. 11.9.

Таблиця 11.9.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків

Векселями

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік векселів одержаних

1.

Нараховано заборгованість покупцю за реалізовані товари, роботи, і послуги

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

70 “Доходи від реалізації”

2.

Отримано від покупця вексель як гарантію щодо оплати у майбутньому

182 “Довгострокові векселі одержані”

34 “Короткострокові векселі одержані”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

3.

Нараховано відсотки по одержаному від покупця векселю

37 “Розрахунки з

Різними

Дебіторами”

73 “Інші фінансові доходи”

4.

Надійшли гроші від покупця в рахунок погашення раніше одержаного від нього векселя на основну суму та суму відсотків, що становлять плату за використання векселедавцем основної суми протягом дії векселя

30 “Каса”

З1 “Рахунки в банках”

182 “Довгострокові векселі одержані” 34 “Короткострокові векселі одержані” 37″Розрахунки з різними дебіторами”

5.

Проведено погашення заборгованості підприємства перед кредитором шляхом передачі йому векселя, одержаного від покупця

63 “Розрахунки з

Постачальниками

Та підрядниками”

182 “Довгострокові векселі одержані” 34 “Короткострокові векселі одержані”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

6.

Відображено основну суму реалізованого векселя, отриманого від покупця

97 “Інші витрати”

182 “Довгострокові векселі одержані” 34 “Короткострокові векселі одержані”

7.

Відображено списання відсотків за реалізованим векселем

95 “Фінансові

Витрати”

37 “Розрахунки з

Різними

Дебіторами”

8.

Відображено нарахування виручки за реалізованим векселем

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

74 “Інші доходи”

9.

Відображено надходження готівки за реалізованим векселем

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Облік векселів виданих

10.

Видано вексель постачальникам та іншим кредиторам за поставлені ними товарно-матеріальні цінності

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами

51 “Довгострокові векселі видані”

62 “Короткострокові векселі видані”

11.

Відображено заборгованість по відсотках за використання векселедавцем основної суми протягом дії векселя

95 “Фінансові

Витрати”

684 “Розрахунки за

Нарахованими

Відсотками”

12.

Оплачено постачальникам та іншим кредиторам заборгованість за основною сумою, а також відсотками за виданим векселем

51 “Довгострокові векселі видані”

62 “Короткострокові векселі видані”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

31 “Рахунки в банках”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік розрахунків векселями - Бухгалтерський облік