Основні способи словотворення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Основні способи словотворення

Нові слова в українській мові утворюються кількома способами.

І. Суфіксальний спосіб

Творення слів за допомогою суфіксів, що додаються до твірних основ, називається суфіксальним способом словотворення.

Наприклад: Вітерець – вітер, словник – слово, господарка – господар, стінний – стіна, сонячн о – сонячний, щедрість – щедрий, стук нути – стукати.

II. Префіксальний спосіб

Творення слів за допомогою префіксів називається префіксальним способом

словотворення.

Наприклад:

Розігнати – гнати, праліс – ліс, неправда – правда, надпотужний – Потужни й, прегарни й – гарни й.

Серед слів, утворених префіксальним способом, найбільше дієслів:

Йти —

При-йти

За-йти

Віді-йти

Пере-йти

Недо-йти і т. ін.

Брати —

При-брати віді-брати пере-брати за-брати Обі-брати і т. ін.

III. Префіксально-суфіксальний спосіб

Творення слів за допомогою префіксів і суфіксів, що приєднуються до твірної основи одночасно, називається префіксально-суфіксальним

способом словотворення.

Наприклад, прикметник Безлюдний утворився шляхом одночасного приєднання префікса Без – і суфікса – н – до твірної основи – люд – (твірним словом є прийменниково-іменникова форма Без людей); прислівник По-вашому утворився додаванням префікса По – і суфікса – ому до твірної основи – Ваш-; дієслово Перевищити утворилося за допомогою префікса Пере – і суфікса – и – від твірної основи – Вищ – (твірне слово Вищий).

IV. Безсуфіксальний спосіб

Безсуфіксальний спосіб словотворення полягає в тому, що від дієслова або прикметника, частини яких виступають твірними основами, відкидаються суфікси і закінчення, залишається так звана усічена основа.

Наприклад, іменник Підпис утворився безсуфіксальним способом від дієслова Підписати, іменник Синь утворився цим же способом від прикметника Синій.

Таким чином творяться іменники, які ще називають іменниками з Нульовим суфіксом, а безсуфіксальний спосіб творення називають Нульовою суфіксацією.

Помилкою буде визначення в таких іменниках, як Захід, відмова, випуск, префіксального способу творення, оскільки вони утворилися від дієслів, у яких уже був префікс: Заходити – – захід, відмовити – – відмова, випускати – – випусК. Отже, ці віддієслівні іменники утворені безсуфіксальним способом.

V. Складання слів або основ

Слова можуть утворюватися способом складання основ чи слів або способом складання частин слів.

Творення слів поєднанням основ або й цілих слів сполучними голосними, чи без них називається складанням.

Наприклад:

Юннат ← юний натураліст

Кінотеатр ← кіно, театр

Лісопарк ← ліс, парк

Деякі слова творяться способом складання в поєднанні із суфіксальним способом.

Наприклад:

Чорноморський ← Чорне море

Далекосхідний ← Далекий Схід

Але Лісостеповий ← Лісостеп – Суфіксальний спосіб творення,

А не складання із суфіксацією.

Близьке до складання творення Складноскорочених Слів, при якому поєднуються частини слів.

Складноскорочені слова можуть утворюватися:

1) із частини першого і цілого другого слова:

Будзагін ← будівельний загін

Турпохід ← туристичний похід;

2) із двох і більшої кількості слів або частин:

Фотовиставка ← фото, виставка

Спецкор ← спеціальний кореспондент

Міськвиконком ← міський виконавчий комітет;

3) із ініціальних букв:

АТС ← автоматична телефонна станція

НБУ ← Національний банк України;

4) із перших звуків:

ООН ← Організація Об’єднаних Націй

Загс ← запис актів громадянського стану

ЛАЗ ← Львівський автобусний завод;

5) із частин слів і перших звуків або букв інших слів:

КамАЗ ← Камський автомобільний завод;

6) із початкових букв або звуків і цифр:

ЗАЗ-968 (“Запорожець”) ← Запорізький автомобільний завод, модель 968.

VI. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

Нові слова можуть творитися шляхом переходу слів з однієї частини мови в іншу. Явище переходу слів виявляється в поступовій зміні значення і синтаксичної ролі окремих слів, унаслідок чого змінюються і морфологічні ознаки, хоча зовнішня форма залишається старою. Порівняймо:

Чергові учні і Чергові прибрали кабінет

Майбутнє відрядження і наше Майбутнє

Військовий літак і молодий військовий

У словосполученнях ліворуч слова Чергові, майбутнє, військовий – прикметники, бо вони позначають ознаки предметів, залежать від іменників, узгоджуються з ними в роді, числі й відмінку і відповідають на Питання які? яке? який?

У реченні і словосполученнях праворуч ці слова – іменники, оскільки вони позначають предмети і відповідають на питання Хто? що?; слово Чергові в реченні виконує функцію підмета, а слова Майбутнє і Військовий у словосполученнях підпорядковують собі слова наше і молодий.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні способи словотворення - Довідник з української мови