ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Словотвір. Орфографія

§ 17. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Про те, як творяться похідні слова, про назви осіб за професією та словотвірний ланцюжок

ПРИГАДАЙМО. Що таке префікс і суфікс?

129

Розгляньте групи слів. Поміркуйте, у чому полягає особливість творення виділених слів кожної групи. Зробіть висновок про різноманітність способів творення слів в українській мові.

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Способи словотворення

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Словники

Дізнатися про спосіб творения слова можна зі словотвірного

словника.

130

Прочитайте ребуси. Визначте, від яких слів і за допомогою яких значущих частин утворено слова-відгадки. Яким способом?

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

131

Запишіть слова в таблицю за зразком. Позначте твірну основу, визначте спосіб творення слів другої колонки.

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Калач -> калачик; липа -> липовий; гарний -> прегарний; зеленішати -> позеленішати; оцінити -> неоціненний; роса (без роси) -> безросяний; зелений -> зелень; відходити -> відхід.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не кожне слово, яке має і префікс, і суфікс, утворено префіксально-суфіксальним способом. ПОРІВНЯЙМО:

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

class=""/> – суфіксальний;

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ префіксальний;

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ – префіксально-суфіксальний.

132

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому правильно вважати, що перше слово утворено префіксальним способом, а друге – префіксально-суфіксальним, хоча обидва слова мають і суфікс, і префікс.

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ (префіксальний спосіб).

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ (префіксально-суфіксальний спосіб).

133

І. Запишіть слова в три колонки залежно від способу творення: 1) префіксальний; 2) суфіксальний; 3) префіксально-суфіксальний. Доповніть кожну колонку власним прикладом.

Прабатьківщина, віршовий, прискорення, білуватий, обгородити, нехитрий, гарбузище, голосний, гіллястий, надвірний.

II. Доберіть до виділеного слова спочатку два спільнокореневих, а потім – дві форми цього слова.

134

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однією рискою слова, утворені префіксальним способом, а двома рисками – суфіксальним.

1. Піднялися крила сонних вітряків і черешню білу вітер розбудив… (М. Рильський). 2. Прийшла весна шумить Десна та хвилі розганяє (М. Кононенко). 3. Згасає день на тихому крилі пливе багаття сонячне все нижче (А. Малишко). 4. Ти зозулько сива нас розвеселила (Нар. творчість).

II. Утворіть від виділених слів нові суфіксальним способом (усно).

135

Хто зможе від дієслова писати утворити 5 похідних слів за допомогою різних префіксів? А хто утворить ще більше таких слів?

136

І. Прочитайте виразно вірш. Знайдіть звертання, визначте, у якому відмінку вони стоять.

ГОСТИННА ХАТА

Тесляре, тесляре, збудуй мені хижку

В зеленім садочку, в квітучім затишку.

Змуруй мені, муляре, піч та рівненько,

Щоб в хаті зимою було всім тепленько.

Ти справ мені, столяре, двері й віконця,

Поріг від дороги, а вікна від сонця.

А ти мені, скляре, встав скло ясне в рамку,

Аби мені сонце світило від ранку.

Ковалю, ковалю, зготов мені ключик,

І сильні завіси, й замочок блискучий.

Я буду раненько замок відмикати,

Щоб ви не минали гостинної хати.

М. Підгірянка

II. Знайдіть у тексті назви осіб за професією. Поміркуйте, від яких слів вони утворені та вкажіть спосіб словотворення.

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

137

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яка з професій, на вашу думку, вимагає більшої відваги: дресирувальник хижих звірів чи космонавт? Що потрібно знати й уміти, щоб стати дресирувальником чи космонавтом?

138

І. Утворіть від поданих слів суфіксальним способом назви осіб за професією чи видом діяльності. Утворені слова запишіть, виділіть у них суфікси.

Аптека, музика, парашут, фінанси, трактор, учити, гумор, будувати, дресирувати, економіка, масаж, сценарій.

II. Напишіть твір (5-7 речень), який починався б словами “Люди різних професій не можуть обійтися один без одного”. Використайте утворені вами назви професій.

L TAKЕ БУВАЄ

– Петрику, як називається людина, яка пасе гусей?

– Гусар.

Цікаво, а як би Петрик назвав людину, яка пасе корів? А верблюдів?

139

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою подані групи слів. Від яких слів вашої групи можна утворити іменники безафіксним способом? Випишіть ці слова й утворіть від них такі іменники. Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.

ЗРАЗОК. Відлітати -> відліт; сухий -> суша.

ГРУПА 1. Наглядати, виходити, відмінний, боліти, відтискати, прадід, юний, гнилий, зустрічати.

ГРУПА 2.. Доглядати, висота, добирати, мокрий, зелений, пропускати, вітерець, боліти, переказувати.

140

Спишіть речення. Підкресліть виділені слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Визначте частину мови цих слів та спосіб їхнього творення.

1. Старий згадав свою Волинь і волю молодую (Т. Шевченко).

2. Там, у дитячій, не світилося, але відблиски заграв кидали крізь вікно широку смугу червонуватого світла (Ю. Смолич). 3. Співала мати колискову, в дитя вчаровувала мову (Д. Павличко).

141

Складіть і запишіть речення зі словами черговий (прикметник) і черговий (іменник); військовий (прикметник) і військовий (іменник).

142

Об’єднайтеся в групи і дослідіть, з яких словосполучень утворилися подані слова. Виграє та група, яка правильно пояснить походження більшої кількості слів.

Добривечір, сьогодні, п’ятсот, мабуть, тридцять, торік.

Словотвірний ланцюжок

Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій вони утворювалися, становить словотвірний ланцюжок. Колене попереднє слово є твірним для наступного. НАПРИКЛАД: учити -> учитель -> учительський -> по-учительськи.

Словотвірне гніздо

Сукупність словотвірних ланцюжків становить словотвірне гніздо. НАПРИКЛАД:

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

143

Розгляньте словотвірні ланцюжки. Доведіть, що кожне наступне слово в ланцюжку утворено від попереднього. Яким способом?

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

144

Утворіть словотвірні ланцюжки зі слів кожної групи. Правильність виконання перевірте за словотвірним словником.

Лісовичок, ліс, лісовик; зло, злоба, злобливий; десять, десятка, десятковий; вітер, вітрило, вітрильний; дотикатися, дотик, дотиковий.

145

Розгляньте словотвірне гніздо. Розкажіть, як в українській мові виникли слова продажність і продавщиця. Визначте спосіб словотворення всіх похідних слів у гнізді.

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Словотвірний розбір

Послідовність розбору

1. Записати слово і пояснити його лексичне значення.

2. Визначити твірне слово, твірну основу.

3. Визначити префікси, суфікси, за допомогою яких утворено слово (якщо є).

4. Визначити спосіб словотворення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Словотвірному розбору підлягають лише похідні слова.

Зразок усного розбору Передвесняний – який відбувається напередодні весни. Твірне слово весняний; твірна основа – веснян. Утворено за допомогою суфікса перед-. Спосіб словотворення – префіксальний.

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

146

Виконайте письмово словотвірний розбір слів.

Тонесенький, безмірний, продавець, неробство.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ - Українська мова
« 
 »