Виробнича програма, сутність, основні поняття

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ IV

ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 21

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові терміни і поняття

– Виробнича програма – Оптимальна виробнича

– Номенклатура програма

– Централізована номенклатура – Виробнича потужність

– Децентралізована номенклатура одиничного або

– Асортимент дрібносерійного

– Показники виробничої програми виробництва

– Натуральні показники – Виробнича потужність

– Вартісні показники серійного виробництва

Обсяг виробництва продукції – Виробнича потужність

– Незавершене виробництво масового виробництва

– Валовий оборот підприємства – Вихідна потужність

– Державний контракт і державне підприємства

Замовлення – Вхідна потужність

– Внутрішньозаводський оборот підприємства

– Баланс виробничої

Потужності

– Товарна продукція

– Валова продукція

– Умовно-чиста продукція

– Нормативна вартість

Оброблення

– Виробнича потужність

– Чиста продукція

21.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття

Виробництво

і реалізація продукції для забезпечення потреб населення є метою діяльності підприємства, за умови, що підприємство одержує прибуток. Тому планування виробництва і реалізації продукції є основним розділом тактичного плану, на основі якого складається виробнича програма підприємства.

Отже, виробнича програма – це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися таких вимог:

– правильного визначення потреби в продукції, що випускається, і обгрунтування обсягу її виробництва попитом споживача;

– повного ув’язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції;

– обгрунтування плану виробництва продукції ресурсами і, насамперед, виробничою потужністю.

Виробнича програма включає в себе:

– план виробництва продукції (за номенклатурою, асортиментом, кількістю та терміном постачань);

– план збуту продукції;

– розрахунок виробничої потужності.

В основу розробки виробничої програми має бути покладена реальна потреба в конкретній продукції. На рівні промислового підприємства конкретизація потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту споживачів і господарських договорів за розгорнутою номенклатурою виробів.

Виробнича програма є основою для складання наступних розділів плану підприємства:

– технічного розвитку й організації виробництва;

– підвищення економічної ефективності виробництва;

– капітальних вкладень;

– капітального будівництва;

– матеріально-технічного забезпечення;

– праці та кадрах;

– собівартості, прибутку та рентабельності;

– фондів економічного стимулювання;

– соціального розвитку;

– заходів з охорони природи;

– фінансового.

Для обгрунтування і правильного формування виробничої програми підприємства у бізнес-плані необхідно надати таку інформацію:

– характеристика пропонованої продукції;

– оцінка можливих ринків збуту та конкурентів;

– стратегія маркетингу.

Формування виробничої програми підприємства базується на таких елементах:

– на основі вивчення, аналізу та перспективи розвитку ринкового попиту підприємством укладаються зі споживачами-покупцями (торговельними підприємствами, посередниками, біржами) угоди на постачання певних видів продукції;

– державні контракти є засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, та поновлення державного резерву (при цьому держава гарантує оплату поставок продукції та забезпечує її виробництво найважливішими ресурсами);

– державні замовлення є засобом стимулювання збільшення виробництва у пріоритетних галузях, впровадження нових технологій, випуску дефіцитних видів продукції, державної підтримки важливих наукових досліджень (держава може надавати пільги підприємствам-виробникам, але не забезпечує їх фінансовими ресурсами);

– портфель замовлень на продукцію інших споживачів формується на основі контрактів між підприємствами-виробниками і підприємствами-споживачами та відображає його постійні прямі господарські зв’язки (такі контракти періодично переглядаються та поновлюються);

– частина продукції підприємства може споживатися безпосередньо ним самим (у виробничій програмі повинні враховуватися потреби підприємства, які визначаються на основі балансів матеріальних ресурсів, що відображають потребу у них та джерела її покриття).

При розробці виробничої програми передбачається досягнення необхідних темпів зростання виробництва; освоєння нових видів продукції; раціональний розподіл продукції, що випускається, по календарних термінах. Основна увага приділяється підвищенню ефективності виробництва, досягненню беззбитковості по збитковій частині номенклатури. Передбачається відновлення фондів і впровадження нової техніки, підвищення використання виробничої потужності, зростання продуктивності праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Виробнича програма, сутність, основні поняття - Довідник з економіки