Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§ 24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Пригадайте, що таке топографічні й дрібномасштабні карти.

Спосіб горизонталей. Для зображення рельєфу на плані чи карті (на площині) потрібно було створити особливі способи. План і карта мають дати тривимірне уявлення про місцевість.

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Мал. 65. Зображення рельєфу за допомогою штрихування

На перших картах рельеф зображали примітивними малюнками. Пізніше топографи та картографи для зображення рельєфу

стали використовувати штрихування (мал. 65).

Пізніше замість штрихування почали використовувати горизонталі. Саме цим способом зображують рельєф на великомасштабних і середньомасштабних картах – топографічних і оглядово-топографічних.

У чому особливості цього способу? Зображення рельєфу за способом горизонталей математично точно передає обриси та висоти окремих форм рельєфу.

На малюнку 66 зображено горб, поділений уявними горизонтальними площинами через однакові проміжки (10 м). Якщо подивитися на вигляд горба зверху, то можна побачити кілька колоподібних замкнутих ліній, що позначають місця перетину

площини та горба.

Проекція цих ліній на площину (нижня частина малюнка) утворює особливі лінії – горизонталі. Знаючи, що перерізи здійснювали через кожних 10 м, можемо зробити висновок, що висота точок на кожній сусідній горизонталі відрізнятиметься на 10 м.

Отже, горизонталі – це лінії на плані або карті, що з’єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. їх на топографічній карті зображають коричневим кольором. Цифру висоти вписують у спеціальні розриви, які є на основних горизонталях. На топографічних планах і картах горизонталі проводять через певну кількість метрів висоти, яка зазначається під масштабом.

Найвищу точку горба на картах і топографічних планах позначають числом біля крапки, що показує абсолютну висоту точки в метрах.

– Відшукайте такі позначки на плані місцевості в атласі.

Це – відмітки висот. Цифрами чорного кольору позначають висоту суходолу, синього – глибини водних об’єктів.

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Мал. 66. Зображення горба способом горизонталей

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Мал. 67. Зображення зовнішнього вигляду горба за допомогою горизонталей

Горизонталями можна зображати не тільки форму та висоту горба, а й крутість схилів. Зверніть увагу на зовнішній вигляд горба (мал. 67). Один з його схилів крутіший, інший – пологіший. А тепер подивимося, як ці схили зображені за допомогою горизонталей. Неважко зробити висновок, що чим крутіший схил, тим менша відстань між горизонталями, якими він зображується.

Визначати форми рельєфу за допомогою тільки одних горизонталей не завжди легко. Труднощі полягають у тому, що такі протилежні форми земної поверхні, як горб і улоговина, на карті мають однаковий вигляд. Відрізнити їх можна тільки за напрямом схилу. Якщо схил напрямлений у зовнішній бік якоїсь нерівності поверхні, то це – гора або горб, якщо у внутрішній – улоговина.

Спостережливий користувач може розпізнати на карті форми рельєфу за річкою чи струмком, що. як відомо, протікають по найнижчих місцях. Якщо на схилі є позначки горизонталей двох висот, то цілком зрозуміло, що схил знижується в бік меншої. Однак найчастіше для визначення напрямку схилу використовують бергштрихи.

Бергштрихи – це короткі риски на горизонталях топографічних карт і планів, які показують напрямок зниження схилу.

– Визначте форму поверхні, на якій стоїть вітряк, користуючись планом місцевості. Які способи можна використати, щоб виконати це завдання?

Зображення рельєфу на дрібномасштабних картах. Основний спосіб зображення поверхні Землі на географічних картах – зафарбування території з різною висотою різними кольорами.

Вивчати способи зображення рельєфу ви будете за фізичними картами, основною темою яких є зображення рельєфу. Такими картами в атласі є фізична карта півкуль, фізична карта України.

Спосіб пошарового зафарбування. На фізичній карті півкуль (див. атлас) суходіл розфарбований різними кольорами та їх відтінками: зеленим – низовини, жовтим – височини, коричневим – горн. Водна поверхня (океани, моря, річки, озера, водосховища) позначена різними відтінками синього та блакитного кольорів. Фарба, шар за шаром, перекриває ділянки карти. Відтінки кольорів кожної наступної смужки більш темніші, бо позначають більші висоти та глибини. Такий спосіб зображення рельєфу на дрібномасштабних картах дістав назву пошарове зафарбування. Він дає змогу розчленувати рельєф на ділянки з різною висотою й створює ілюзію опуклості його форм.

Зверніть увагу, що на межі між ділянками різного кольору та різних відтінків проходять лінії, що з’єднують точки з однаковою абсолютною висотою. Це теж горизонталі. Берегова лінія моря чи океану – це горизонталь, яка з’єднує точки з абсолютною висотою 0 метрів над рівнем моря. Саме від цієї горизонталі визначаються абсолютні висоти всіх форм рельєфу Землі.

Визначити абсолютну висоту тієї чи іншої точки можна за шкалою висот і глибин, поданою в легенді карти. Кожному кольору відповідає певна абсолютна висота в метрах.

– Розгляньте шкалу висот і глибин на фізичній карті півкуль і фізичній карті України. Порівняйте їх і поясніть, чим зумовлені відмінності між ними. Зверніть увагу на прямокутник, поділений діагоналлю навпіл. Що означає таке позначення висот (глибин)?

Використання кольору посилює сприйняття карти. Однак потрібно пам’ятати: зелений колір не означає, що на цій території – суцільний рослинний покрив, а жовтий не свідчить про пустельність території. Кольори лише характеризують, як високо над рівнем моря розташовані різні території суходолу.

Крім способу пошарового зафарбування, рельєф на дрібномасштабних картах, як і на топографічних, позначають за допомогою відміток висот.

Практична робота З

Визначення за картами абсолютної й відносної висоти місцевості

1. Визначте за картами абсолютну й відносну висоту вашої місцевості.

2. Яким кольором на фізичній карті України позначено територію вашого населеного пункту? Яка його абсолютна висота?

3. Відшукайте на фізичній карті України точку з найбільшою абсолютною висотою. Яка її відносна висота щодо найглибшої впадини Чорного моря?

Повторимо головне

– Зображення нерівностей земної поверхні способом горизонталей дає змогу математично точно передати обриси та висоти окремих форм рельєфу.

– Горизонталі – лінії на плані або карті, що з’єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

– Бергштрихи – це короткі риски на горизонталях топографічних карт і плані, які показують напрямок зниження схилу.

– На дрібномасштабних картах рельєф зображується способом пошарового зафарбування. Колір розчленовує рельєф на ділянки з різною висотою.

– Визначити абсолютну висоту точки на карті можна за шкалою висот і глибин.

Ключові терміни і поняття

– Горизонталі, бергштрихи, пошарове зафарбування.

Запитання та завдання

1. Назвіть способи зображення рельєфу на планах і картах.

2. Які недоліки мають способи штрихування та відмивки?

3. Що таке горизонталі?

4. У чому полягають особливості зображення рельєфу способом горизонталей?

5. Розкрийте суть способу пошарового зафарбування.

6. Що таке шкала висот і глибин?

Знайдіть на карті півкуль точки з абсолютною висотою понад 6000 м. Поставте на карті з яскраво вираженим рельєфом у довільному місці уявну точку. Простежте за картою шлях, який пройде крапля води, що потрапила в цю точку під час дощів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах - Географія