Методи наукових економічних досліджень

Історія економічних вчень

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

1.3. Методи наукових економічних досліджень

Методологічно історія економічних учень як особлива система наукових поглядів об’єднує сукупність методів економічного аналізу. До них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи, системний.

Діалектика як метод – метод пізнання, загальний для всіх наук, у тому числі для історії економічних учень. Він базується на використанні законів і принципів

філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому зв’язку та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей.

Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, неістотного. Результатами застосування методу наукової абстракції є формування понять, економічних категорій, виявлення

і формування законів.

Історичний і логічний методи використовуються економічною теорією для дослідження економічних процесів у єдності. Історичний метод вивчає ці процеси у тій історичній послідовності, в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один за одним у житті. Логічний метод досліджує економічні процеси в їх логічній послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від історичних випадковостей, зигзагів і подробиць, не властивих цьому процесові.

Історія економічних учень, відображаючи в теоретичних концепціях реалії економічного життя, перебуває в постійному розвитку. Це наука постійного пошуку спроб зрозуміти та відобразити функціонування економічної системи, що базується на ринкових та державних важелях регулювання економіки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Методи наукових економічних досліджень - Економічні учення