Регіональні економічні програми

Регіональні економічні програми – комплекс заходів, що узгоджується за виділеними ресурсами, термінами їх виконання та конкретними виконавцями, а також напрямів розвитку народного господарства, що реалізуються в окремих регіонах. Такі Р. е. п. спрямовані на забезпечення стабільного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, охорони довкілля і підвищення на цій основі життєвого рівня населення. Зокрема, Р. е. п. визначає систему принципів та критеріїв наукового обгрунтування планових рішень у сфері розвитку та розміщення

продуктивних сил, територіального поділу праці та організації виробництва й удосконалення на цій основі відносин економічної власності, соціальної інфраструктури, розширеного відтворення всіх елементів економічної системи. Кінцевою метою впровадження Р. е. п. є підвищення життєвого рівня населення регіону. Так, у ФРН 1994 було прийнято Національний план регіонального розвитку регіонів колишньої НДР. З цією метою щорічно виділяються бл. 100 млрд марок, передусім на допомогу у подоланні безробіття, формування досконалої економічної інфраструктури регіонам, рівень розвитку яких був нижчим від середнього в країні. Реалізувати
такі цілі можна шляхом удосконалення регіональної структури народногосподарського комплексу, стимулювання раціонального використання ресурсів, залучення інвестицій до пріоритетних галузей через створення вільних економічних зон і спільних підприємств, удосконалення виробничої та соціальної інфраструктури. Р. е. п. складають на довготривалий (понад 5 років), середньотривалий (від 1 до 5 років) і короткотривалий (до 1 року) періоди. Для розробки Р. е. п. спочатку проводиться системний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіону, відтак дається комплексне обгрунтування головної мети, а також шляхів і засобів її реалізації. Ця мета своєю чергою, узгоджується з програмами і планами центральних органів влади, після чого розроблені Р. е. п. подаються на розгляд відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування. Основними методами розробки Р. е. п. є системний підхід, нормативний метод (передбачає розрахунки на основі науково обгрунтованих норм і нормативів), балансовий, аналітичний та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Регіональні економічні програми - Економічний словник