Розв’язування вправ. Підсумковий урок

УРОК № 7

Тема. Розв’язування вправ. Підсумковий урок

Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення розділу “Числові нерівності та їхні властивості” теми 1.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорні конспекти № 1 – 5.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

II. Перевірка домашнього завдання

Для економії часу ретельній перевірці

підлягають лише вправи високого рівня складності (якщо такі було задано на попередньому уроці).

III. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мета уроку та завдання на урок цілком логічно випливають із місця уроку в темі – оскільки урок є підсумковим, то на порядку денному постає питання про повторення, узагальнення та систематизацію знань і вмінь, набутих учнями в ході вивчення розділу “Числові нерівності та їхні властивості” теми 1 “Нерівності”. Таке формулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

IV. Повторення та систематизація

знань учнів

Методичний коментар

Залежно від рівня підготовки учнів їхню роботу вчитель може організувати різними способами: або як самостійну роботу з теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або конспектом теоретичного матеріалу повторити зміст основних понять теми або ж скласти схему, що відображає логічний зв’язок між основними поняттями теми, тощо), або традиційно провести опитування (у формі інтерактивної вправи) за основними питаннями теми (див. усні вправи нижче).

Усні вправи

1. Коли число а більше від числа b; менше від числа b? (Дайте означення, наведіть приклади.)

2. Як розміщені на координатній прямій точки, що відповідають числам а і b, якщо а Розвязування вправ. Підсумковий урокB? Наведіть приклади.

3. Які нерівності називають строгими? нестрогими? Наведіть приклади.

4. Сформулюйте властивості числових нерівностей. Наведіть приклади.

5. Сформулюйте властивість про почленне додавання нерівностей. Наведіть приклади.

6. Сформулюйте властивість про почленне множення нерівностей. Наведіть приклади.

7. Сформулюйте наслідки з властивостей числових нерівностей. Наведіть приклади.

V. Повторення та систематизація вмінь учнів

Методичний коментар

Зазвичай цей етап уроку проводиться у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самі сформували та випробували узагальнену схему дій, якої вони мають дотримуватися при розв’язуванні типових завдань, подібні до яких будуть винесені на контроль.

Типовими завданнями є такі:

1) порівняти дані числа за даним значенням різниці цих чисел та навпаки;

2) порівняти вирази, використовуючи дані співвідношення між змінними та властивості числових нерівностей, а також наслідки з цих властивостей;

3) оцінити значення виразів, використовуючи дані співвідношення між змінними та властивості числових нерівностей, а також наслідки з цих властивостей;

4) довести нерівності, використовуючи означення порівняння чисел та/або доведені допоміжні нерівності (для суми взаємно обернених додатних чисел та для середнього арифметичного і середнього геометричного двох невід’ємних чисел).

Після формування списку основних видів завдань учитель об’єднує учнів у робочі групи (за кількістю видів завдань), і завдання кожної з груп формулюється так: “Скласти алгоритм розв’язування завдання…” (кожна з груп отримує своє особисте завдання). На складання алгоритму кожній із груп відводиться певний час, за який учасники групи мають: скласти алгоритм, записати його у вигляді послідовних кроків, підготувати презентацію своєї роботи. По закінченні відбувається презентація виконаної роботи кожною з груп. Після презентації – обов’язкове випробування алгоритмів, причому бажано, щоб групи обмінялись алгоритмами і перевірили їх застосування не на одному, а на кількох завданнях. Після випробування – обов’язкова корекція та підбиття підсумків.

VI. Підсумки уроку

Підсумком уроку узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дій при розв’язуванні типових завдань, по-друге, здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності – рефлексії – відображення кожним учнем свого сприйняття своїх успіхів та, найголовніше, проблем, над якими слід ще попрацювати.

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити складені на уроці алгоритми.

2. Використовуючи складені алгоритми, виконати тренувальну контрольну роботу № 1 [8, додатки].

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування вправ. Підсумковий урок - Плани-конспекти уроків по математиці