Запитання. Завдання – Психологічні основи діяльності людини

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

2. Особистість у діяльності і спілкуванні

2.1. Психологічні основи діяльності людини

Запитання. Завдання

1. У чому принципова відмінність діяльності людини від складних форм поведінки тварин?

2. Дайте характеристику взаємозв’язків між основними компонентами діяльності.

3. Як співвідносяться зовнішні (предметні) й внутрішні (розумові) дії в процесі їх становлення?

4. Здійсніть графічне зображення процесу засвоєння навички.

5. Яку роль відіграє свідомість при формуванні навичок і вмінь?

6. Чи існує взаємодія вмінь?

7. Чим відрізняється вміння від навички?

8. Встановіть риси схожості і відмінності, які існують у грі дітей і діяльності дорослих.

9. Відома давня легенда про майстрів, які зносили каміння на місце майбутнього будівництва. Коли одного з них запитали, що він робить, той сказав: “Хіба не бачите, я тягаю каміння”. Другий на це запитання відповів: “Я стараюся заробити собі на хліб”. Третій відповів: “Я будую дім, де житимуть люди”. Поясніть причину відмінностей у відповідях майстрів. Чим зумовлене це явище?

10. Підберіть із переліку ознаки, властиві кожному з трьох понять – “діяльність”, “дія”, “рух”: пізнавальний, теоретичний, перцептивний, імпульсивний, практичний, трудовий, розумовий, навчальний, предметний, природжений, вольовий, ігровий, цілеспрямований, громадський, реальний, внутрішній.

Література

Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. – М” 1980.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.

Давыдов В. В. Нерешенные проблемы теории деятельности// Психологический журнал. – 1992. – № 2.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982.

Милерян Е. А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений. – М., 1973.

Никуленко О. А. Некоторые проблемы теории деятельности// Вопросы психологии. – 1984. – № 4.

Степанов О. М. Перенос знань і вмінь як проблема педагогічної психології// Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія “Педагогіка і психологія”. – 1997. – № 1(3).

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

Эльконин Д. Б. Теория игры. – М., 1972.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Запитання. Завдання – Психологічні основи діяльності людини - Довідник з психології