ДОДАТКИ

Додаток 1

Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати: аеродро? м, будь ла? ска, вве? чері, вдень, взи? мку, вісімдесяти?, влі? тку, восени?, впере? д, вра? нці, вчо? ра, гардеро? б, гекта? р, гвинті? вка, до поба? чення, держа? ва, дисциплі? на, зза? ду, інжене? р, кіломе? тр, ліво? руч, мізи? нець, мільйо? н, наза? д, напа? м’ять, океа? н, попе? реду, посере? дині, портре? т, право? руч, п’ятдеся? т, п’ятдесяти?, п’ятсо? т, револю? ція, респу? бліка, сигна? л, сімдесяти?, телегра? ма, телефо? н, температу? ра, тепе? р,

трамва? й, троле? йбус, фане? ра, фарту? х, футбо? л, цеме? нт, черне? тка, шере? нга, шістна? дцять, шістдеся? т, шістдесяти?, шістсо? т, щогоди? ни, щоде? нно, щоти? жня.

Додаток 2

Радості

Страху

Захоплення

Суму

Спокуси

Зневаги

Гордості

Сорому

Ненависті

Співчуття

Болю

Пригнічення

Жалю

Каяття

Принципового ставлення (до…)

Тривоги

Милосердя

Задоволення

Гніву

Поваги

Невдоволення

Обурення

Любові

(до…)

Здивування

Протесту

Вдячності

Розчарування

Віри (в…)

Заздрощів

Байдужості

Зневіри

Життєрадісності

Співпереживання

Огиди

Ніжності (до…)

Жорстокості

Додаток З

Зразок звуко-буквеного аналізу слова

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Назви послідовно всі звуки в слові, познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад

(гал’авиена]

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

Додаток 4

Алгоритм роботи над реченням

1. Прочитай речення.

2. Назви тип речення за метою висловлювання, інтонацією.

3. Визнач, чи є в реченні однорідні члени речення, як вони зв’язані.

4. Визнач головні члени речення. Підкресли їх.

5. Якими частинами мови виражені головні члени речення? Постав запитання, запиши над словом.

6. Визнач другорядні члени речення. Підкресли їх.

7. Якими частинами мови виражені другорядні члени речення? Постав запитання, запиши над словом.

8. Поясни розділові знаки, якщо вони є в реченні.

Додаток 5

Послідовність розбору слова за будовою

1. Визнач слово за питаннями і виділи закінчення.

2. Назви основу слова.

3. Добери до слова два-три споріднені та визнач корінь.

4. Визнач префікс (якщо є).

5. Визнач суфікс (якщо є).

Зразок усного розбору слова за будовою.

У слова розписка закінчення – а, основа – розписк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь – пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах – писати, запис. Префікс роз-, суфікс – к-.

Зразок письмового розбору слова за будовою.

ДОДАТКИ

Додаток 6

Аналіз іменника як частини мови

1. Аналізоване слово.

2. Частина мови.

3. Питання, на яке відповідає.

4. Назва істоти чи неістоти.

5. Власна чи загальна назва.

6. Значення, у якому вжито (пряме чи переносне).

7. Рід.

8. Число.

9. Слова, з якими пов’язане в реченні.

10. Член речення – головний чи другорядний.

Додаток 7

Аналіз прикметника як частини мови

1. Аналізоване слово.

2. Від якого слова в реченні залежить?

3. На яке питання відповідає?

4. До якої частини мови належить?

5. Число.

6. Рід (в однині).

7. Відмінок.

8. Яким є членом речення?

Додаток 8

Аналіз дієслова як частини мови

1. Аналізоване дієслово.

2. Початкова форма (неозначена форма дієслова).

3. Питання, на яке відповідає дієслово.

4. Час.

5. Число.

6. Особа (у дієслів теперішнього і майбутнього часу).

7. Рід (у дієслів минулого часу однини).

8. Роль у реченні.

Додаток 9

Аналіз займенника як частини мови

1. Аналізоване слово.

2. Питання.

3. Частина мови.

4. Особа.

5. Число.

6. Рід.

7. Відмінок.

8. З яким словом зв’язане?

9. Роль у реченні.

Додаток 10 Додаток 11 Додаток 12

ДОДАТКИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДОДАТКИ - Плани-конспекти уроків по українській мові