Економічна сутність оборотних активів підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 4

АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

4.1. Економічна сутність оборотних активів підприємства.

4.2. Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах.

4.3. Аналіз ефективності використання запасів.

4.1. Економічна сутність оборотних активів підприємства

В процесі господарської діяльності оборотні активи безперервно і послідовно змінюються. Грошова форма активів підприємства перетворюється в матеріальну (виробничі запаси), яка при здійсненні технологічного процесу господарської діяльності матеріалізується

у готову продукцію або товар для покупців, які відповідно реалізуються, суб’єкт господарювання через систему розрахунків отримує виручку і відшкодовує (повністю, частково) витрачені виробничі запаси та інші спожиті ресурси й формує фінансовий результат (рис. 4.1.1).

Оборотні активи підприємства в кожний момент господарської діяльності одночасно перебувають в усіх стадіях кругообігу. В той час, коли одна частина оборотних активів надходить у виробництво у вигляді виробничих запасів, інша частина активів формується як результат виробництва у вигляді готової продукції (виконаних робіт, наданих

послуг), а третя частина реалізується покупцям і перетворюється через розрахунки в грошові кошти. Одночасне знаходження оборотних активів на всіх стадіях забезпечує безперервний процес господарської діяльності і безперебійну роботу підприємства.

Розмір залишків запасів, які утворюються кожною їх складовою частиною, має бути оптимальним при забезпеченні безперервної, безперебійної і ритмічної роботи підприємства, у відповідності з його бізнес-планом. За відповідності складу, структури й наявності запасів, визначеному технологічному процесу і обсягам господарської діяльності підприємство отримує максимальний прибуток.

Заниження розміру майна у запасах підприємства може створити перебої у господарській діяльності, призвести до зменшення її обсягів та невиконання договорів з покупцями і відповідно погіршення фінансового результату. Надлишок запасів призводить до відволікання ресурсів з господарської діяльності, послаблення режиму економії, додаткових витрат на їх зберігання, природних втрат, псування, використання не за призначенням і, відповідно, погіршення фінансового результату.

Необхідний (оптимальний) розмір залишків запасів за окремими видами майна для забезпечення найбільш ефективної господарської діяльності визначається шляхом їх нормування (розрахунку нормативу).

Отримана загальна сума нормативу залишків виробничих запасів використовується для оцінки їх фактичної наявності на підприємстві (надлишок, заниження) та прийняття рішень щодо ліквідації наднормативних запасів або поповнення оптимального до залишків рівня.

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Рис. 4.1.1. Кругообіг оборотних активів

Надлишок чи заниження фактичної наявності запасів на підприємстві визначається шляхом порівняння даних їх залишків за обліком (інвентаризацією) з розрахованим нормативом.

Надлишок оборотних активів створюється у разі перевищення їх фактичних розмірів над нормативними, необхідними для задоволення постійних потреб виробництва в ресурсах.

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Заниження оборотних активів означає перевищення їх нормативу над фактичною наявністю, що може бути з вини самого підприємства, постачальників, у результаті зміни умов господарювання та через надзвичайні події.

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Кожне підприємство повинно контролювати рівень залишків оборотних активів з метою можливого зниження витрат на утримання залучених фінансових ресурсів, необхідних для їх формування та зберігання і захисту в процесі господарської діяльності.

Невиправданий надлишок, а також значне заниження запасів створюють ланцюг негативних явищ, що призводить до ускладнень господарської діяльності та погіршення фінансових результатів господарювання.

Але при цьому необхідно вирішити: чи можливо зменшити витрати так, щоб це не відбилося негативно на доходах підприємства; чи можливо скорочення витрат перетворити у збільшення чистого прибутку; чи не нанесуть короткострокові скорочення витрат непоправної шкоди.

Оборотні активи, що знаходяться в залишках, весь час поповнюються і використовуються, а їх вартість на звітні періоди відображається в балансі підприємства.

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де ЗОАп і ЗОАк – залишки оборотних активів за балансом підприємства, відповідно, на початок і кінець звітного періоду; Пзп і Взп – відповідно, поповнення і використання залишків оборотних активів за звітний період.

Рух оборотних активів має наступне призначення:

– використання виробничих запасів, що формує матеріальні витрати (МВ).

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де КВ і ОЦ – відповідно, кількість і облікова ціна використаних виробничих запасів у процесі здійснення господарської діяльності.

Формування матеріальних витрат відбувається на рахунках бухгалтерського обліку (рис. 4.1.2).

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Рис. 4.1.2. Модель формування матеріальних витрат при використанні виробничих запасів підприємства

– надходження виробничих запасів, що формує їх залишки (ВЗ), які забезпечуються розміщенням відповідних фінансових ресурсів;

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де КП і ЦП – відповідно, кількість придбаних виробничих запасів і ціни постачальників;

– формування незавершеного виробництва забезпечуються здійсненням окремих операцій технологічного процесу щодо виготовлення готової продукції, надання послуг і виконання робіт, а його зменшення свідчить про закінчення технологічного процесу і створення об’єктів діяльності у звітному періоді;

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де НВ і НК – незавершене виробництво, відповідно, на початок і кінець звітного періоду; ЗВ – витрати звітного періоду для створення об’єктів діяльності; СВ – витрати на створені об’єкти діяльності (виробнича собівартість готової продукції, робіт, послуг у звітному періоді).

– забезпечення задоволення попиту покупців і власних потреб на готову продукцію (товари, роботи, послуги) з метою повернення підприємству їх вартості через систему розрахунків та створення об’єктів діяльності;

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де ОП і ОК – залишок об’єктів діяльності відповідно на початок і кінець звітного періоду; СО і ПО – відповідно створені і придбані об’єкти діяльності; ВО і РО – відповідно використані в процесі господарювання і реалізовані об’єкти діяльності;

– формування доходів підприємства через визнання дебіторської заборгованості покупцями в процесі реалізації об’єктів діяльності за умови здійснення розрахунків у майбутньому;

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де ДП і ДК – дебіторська заборгованість, відповідно на початок і кінець звітного періоду; ДЗ – дебіторська заборгованість за реалізовані об’єкти діяльності у звітному періоді; ГД – грошові кошти, одержані від дебіторів;

– надходження і витрачання грошових коштів в процесі господарської діяльності;

Економічна сутність оборотних активів підприємства

Де ГП і ГК – залишок грошових коштів, відповідно, на початок і кінець звітного періоду; НГ і ВГ – відповідно, надходження і витрачання грошових коштів.

Готова продукція, виконані роботи, надані послуги, товари, дебіторська заборгованість і грошові кошти, як елементи оборотних активів, не формують витрат, а забезпечують підприємству їх повернення покупцями.

Крім вищенаведених алгоритмів руху оборотних активів, їх об’єкти в процесі господарської діяльності формують адміністративні витрати, витрати на збут і витрати, пов’язані з утриманням соціальної сфери підприємства, які відшкодовуються за рахунок валового прибутку. Використані оборотні активи для створення об’єктів необоротних активів формують капітальні вкладення підприємства і повертаються через амортизаційні відрахування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічна сутність оборотних активів підприємства - Довідник з економіки