Міжнародний ринок капіталу

Міжнародний ринок капіталу – підсистема міжнародних економічних відносин (передусім відносин економічної власності) між різними суб’єктами з приводу формування та перерозподілу фінансових ресурсів між країнами. Суб’єктами М. р. к. є передусім ТНК і ТНБ, страхові та інвестиційні компанії, уряди, міжнародні й регіональні фінансово-кредитні організації (МВФ, МБРР та ін.). Основними підсистемами М. р. к. є ринок грошей, ринок капіталів і фондовий ринок. Ринок грошей забезпечує акумуляцію коштів (переважно у формі депозитів) і надання короткотермінових

(до 1 року) кредитів. Ринок капіталів використовує куповані та платіжні засоби, які обслуговують зовнішньоторговельні операції, міжнародні кредити. Ринок капіталів зосереджує довготермінові кредити, що здебільшого використовуються для фінансування капіталовкладень терміном від 1 до 15 і більше років. На фондовому ринку основними видами операцій є емісія та торгівля цінними паперами. Для М. р. к. 80-90-х XX ст. та початку XXI ст. характерні поширення нових форм і гібридів фінансових інструментів, зокрема нових видів банківських рахунків і послуг, розширення функцій фінансово-кредитних інститутів та поява нових, перерозподіл цінових і кредитних ризиків, міжнародних акцій. Основними особливостями М. р. к. є наростання обсягу капіталів, транснаціональний характер його формування, вагомий вплив МВФ, зосередженість у розвинених країнах світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міжнародний ринок капіталу - Економічний словник