Облік інших доходів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.5. Облік інших доходів

Крім доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг підприємства отримують й інші доходи. Серед таких доходів у обліку виділяють: інший операційний дохід; дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи, надзвичайні доходи. Таке структурування доходів необхідне для оцінки операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, вміння

керівництва підприємства формувати доходи насамперед від операційної діяльності.

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюється на рахунку 71. До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів1, пені2, неустойок3 та інших санкцій за порушення

господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунка 71 “Інший операційний дохід” відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі призначено рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі”.

Інші фінансові доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності, що не обліковуються на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” враховують на рахунку 73.

Рахунок 74 “Інші доходи” призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

При відображенні в обліку фінансових доходів і витрат необхідно враховувати, що:

– проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування відповідними активами;

– роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

– дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Кореспонденція рахунків з обліку окремих інших операційних доходів наведена в табл. 8.11, а фінансових доходів та витрат – в табл. 8.12.

Таблиця 8.11.

Кореспонденція рахунків з обліку іншого операційного доходу

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Відображення доходу від реалізації валюти

Надійшов аванс $1000 США курс 5,4 грн. за 1 долар (ВД – 5400 грн.)

314

681

5400

Перерахована виручка для продажу

334

314

5400

Зараховано виручку на поточний рахунок

(ВД – 5500 грн.)

311

711

5500

Списано собівартість іноземної валюти

(ВВ – 5400 грн.)

942

334

5400

Додатково включено до валового доходу різницю між сумою виручки та собівартістю валюти (5500-5400 = 100 грн.)

Відображення доходу від реалізації інших оборотних активів

Відображено реалізацію інших оборотних активів

361

712

120

Відображено суму ПДВ до сплати в бюджет

712

641

20

Сума, за винятком ПДВ, списана на фінансовий результат

712

791

100

Списано собівартість реалізованої сировини

943

201

95

Собівартість реалізованої сировини списано на фінансовий результат

791

943

95

Відображення доходу від операційної оренди необоротних активів

Нараховано дохід від операційної оренди необоротних активів

373

713

1200

Відображено суму ПДВ до сплати в бюджет

713

641

200

Суму, за винятком ПДВ, списано на фінансовий результат

713

791

1000

Списано витрати підприємства з обслуговування активів

903

23х

500

Витрати підприємства з обслуговування активів списано на фінансовий результат

791

903

500

Дохід від штрафів, пені, неустойки

Нараховано пеню постачальнику за несвоєчасну поставку активів

373

715

1000

Суму пені списано на фінансовий результат

715

791

1000

Сума пені отримана на поточний рахунок

311

373

1000

Відшкодування раніше списаних активів

Надійшли кошти від дебітора за раніше списаною дебіторською заборгованістю

311

716

1000

Списана сума на фінансовий результат

716

791

1000

Відображення доходів від списання кредиторської заборгованості

Списано кредиторську заборгованість

631

717

5000

Суму кредиторської заборгованості віднесено на фінансові результати

717

791

5000

Дохід за задоволеними претензіями

Виставлена претензія

374

719

1000

Сума претензії віднесена на фінансовий результат

719

791

1000

Отримана сума претензії на поточний рахунок

311

374

1000

Таблиця 8.12.

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових доходів та витрат

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахування доходів у вигляді дивідендів

373

731

1000

Нарахування доходів у вигляді відсотків

373

732

1000

Нарахування доходів у вигляді роялті

373

733

1000

Відсотки за кредит

951

684

1000

Інші фінансові витрати

952

684

1000

__________________________________________

1 Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

2 Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

3 Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік інших доходів - Бухгалтерський облік