Облік адміністративних витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.1. Облік операційних витрат

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

7.1.1. Облік адміністративних витрат

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” визначено, що до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські

витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

– винагороди за професійні послуги

(юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

– витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

– амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

– витрати на врегулювання спорів у судових органах;

– податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

– інші витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Типова кореспонденція рахунків по обліку адміністративних витрат наведена у табл. 7.1.

Таблиця 7.1.

Кореспонденції рахунків по обліку адміністративних витрат

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах адміністративного призначення

92 “Адміністративні витрати”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

2.

Віднесено виробничі запаси на адміністративні витрати

92 “Адміністративні витрати”

20 “Виробничі запаси”

3.

Списані малоцінні та швидкозношувані предмети адміністративного призначення

92 “Адміністративні витрати”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

4.

Оплачені адміністративні витрати із каси підприємства

92 “Адміністративні витрати”

30 “Каса”

5.

Оплачені адміністративні витрати із розрахункового рахунку підприємства

92 “Адміністративні витрати”

31 “Рахунки в банках”

6.

Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати

92 “Адміністративні витрати”

372 “Розрахунки з

Підзвітними

Особами”

7.

Віднесено частину витрат майбутніх періодів на адміністративні витрати

92 “Адміністративні витрати”

39 “Витрати

Майбутніх

Періодів”

8.

Проведено нарахування на заробітну плату до фонду забезпечення виплати відпусток

92 “Адміністративні витрати”

471 “Забезпечення виплат відпусток”

9.

Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на адміністративні витрати

92 “Адміністративні витрати”

63″Розрахунки з постачальниками та підрядниками

10.

Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального спрямування

92 “Адміністративні витрати”

65″Розрахунки за страхуванням”

11.

Нараховано заробітну плату працівникам адміністративного персоналу

92 “Адміністративні витрати”

66″Розрахунки за

Виплатами

Працівникам”

12.

Віднесено на адміністративні витрати вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємствами

92 “Адміністративні витрати”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

13.

Віднесено на адміністративні витрати суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу)

92 “Адміністративні витрати”

80 “Матеріальні витрати”

81 “Витрати на оплату праці”

82 “Відрахування на соціальні заходи”

83 “Амортизація”

84 “Інші операційні витрати”

14.

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

791 “Результат

Операційної

Діяльності”

92 “Адміністративні витрати”

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат, виступають:

– по амортизації – “Розрахунок амортизації основних засобів”;

– по малоцінних та швидкозношуваних предметах – “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок

2.15.);

– грошових коштів – “Видатковий касовий ордер” (див. зразок З. З.), виписка банку (див. зразок 3.18.);

– витрат на відрядження – “Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.);

– заробітної плати – “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 5.1.), а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Узагальнення обліку адміністративних витрат здійснюють при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку – у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік адміністративних витрат - Бухгалтерський облік