Облік доходів і витрат банку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 9

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

3. Облік доходів і витрат банку

Ведення обліку доходів і витрат банків регламентується “Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України”, затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003 р. № 255.

Відсоткові доходи і витрати та прирівняні до них комісії повинні обліковуватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, указаної в угоді.

Наприкінці кожного

місяця (або щоденно – залежно від облікової політики банку) в обліку здійснюються бухгалтерські записи (табл. 44).

Типова кореспонденція рахунків обліку доходів (витрат) комерційного банку наведена в табл. 44.

Таблиця 44

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ (ВИТРАТ) КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Дебет

Кредит

Зміст операції

“Нараховані доходи”

“Доходи”

Нарахування доходів

“Витрати”

“Нараховані витрати”

Нарахування витрат

“Поточний

рахунок клієнта” (або кореспондентський рахунок банку, або каса)

“Нараховані доходи”

Відображення оплати банком суми нарахованих витрат

“Прострочені нараховані доходи”

“Нараховані доходи”

Відображення прострочених доходів

“Відрахування в резерв”

“Резерв”

Відображення формування резерву під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами

“Резерв”

“Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами”

Відображення списаної безнадійної заборгованості за нарахованими доходами

“Борги, списані у збиток”

“Контррахунок”

Відображення списаної безнадійної заборгованості за нарахованими доходами на позабалансових рахунках

“Поточний рахунок клієнта” (або кореспондентський рахунок банку, або каса)

“Доходи майбутніх періодів”

Відображення отриманих банком авансом коштів

“Доходи майбутніх періодів”

“Доходи”

Відображення доходів на звітного періоду у кінці кожного місяця

“Витрати майбутніх періодів”

“Поточний рахунок клієнта” (або кореспондентський рахунок банку, або каса)

Відображення сплати банком авансом коштів

“Витрати”

“Витрати майбутніх періодів”

Відображення витрат на звітного періоду у кінці кожного місяця

До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими кредитами, відсотки ти за придбаними борговими цінними паперами і прирівняні до відсотків комісії (які обраховуються так само, як відсотки, тобто пропорційно терміну і сумі активу). Комісійні доходи, подібні за природою до відсоткових, підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, зазначеної в угоді з контрагентом.

На відсоткові доходи банку за операціями з борговими цінними паперами, придбаними банком, впливають власне відсотки (за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою), а також амортизація дисконту чи премії. Дисконт – це різниця між номіналом цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижча від номіналу. Сума дисконту в разі купівлі цінних паперів ураховується як елемент ціни придбання на рахунка “Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами”. Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій. Премія – це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного папера над його номінальною вартістю без урахування нарахованих на момент придбання відсотків (купона).

Реалізація принципів нарахування і відповідності за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку потребує щомісячного відображення в обліку:

1. Нарахованих відсотків.

2. Амортизації дисконту чи премії.

Амортизація дисконту збільшує відсотковий дохід, а амортизація премії зменшує відсотковий дохід за операціями з борговими цінними паперами в портфелі банку. Для розрахунку амортизації дисконту чи премії на практиці використовується метод ефективної ставки відсотка. У наведених прикладах застосовано з навчальною метою простіший – прямолінійний метод амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.

У разі купівлі боргових цінних паперів за ціною, вищою від номіналу, виникає такий об’єкт обліку, як неамортизована премія, що обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного папера. Сума амортизації премії відноситься на зменшення відсоткового доходу за борговим цінним папером.

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:

– комісії за одноразові послуги;

– комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;

– комісії за послуги з обов’язковим результатом.

Комісії за одноразові послуги. До цього виду комісій відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.

Одержання комісії відображається в обліку записом (табл. 45).

Таблиця 45

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ КОМІСІЇ

Дебет

Кредит

Зміст операції

“Нараховані доходи за комісіями”

“Поточний рахунок”

“Комісійні доходи”

“Нараховані доходи”

Нарахування комісії за надані послуги – при надходженні коштів від клієнтів для сплати послуг в установлені строки

“Поточний рахунок”

“Доходи майбутніх періодів”

Одержання комісії авансом

“Доходи майбутніх періодів”

“Комісійні доходи”

Відображення комісійного доходу після закінчення облікового періоду, в якому передбачено надання послуг

Результат від торговельних операцій відображається на активно-пасивних рахунках.

Розглянемо відображення в обліку результатів від торговельних операцій на прикладі торгівлі цінними паперами (акціями, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо). Прибуток чи збиток від реалізації цінних паперів відображається на рахунка № 6393 “Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж”.

Типова кореспонденція рахунків обліку дивідендів наведена в табл. 46.

Негрошові витрати пов’язані з формуванням резервів для покриття можливих збитків від кредитних операцій, резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами, резервів під знецінення цінних паперів, резервів під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю, резервів на покриття ризиків і втрат.

Таблиця 46

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ДИВІДЕНДІВ

Дебет

Кредит

Зміст операції

“Нараховані дивіденди”

63 “Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями”

Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями

1200 “Коррахунок банку”

“Нараховані дивіденди”

Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку

71 “Комісійні витрати”

1200 “Коррахунок банку”

Сплати комісій у момент отримання послуги банком

3600 “Витрати майбутніх періодів”

1200 “Коррахунок банку”

Оплати послуг авансом

71 “Комісійні витрати”

3600 “Витрати майбутніх періодів”

Отримання послуг банком

Типова кореспонденція рахунків обліку резервів наведена в табл. 47.

Таблиця 47

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯМ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ

Дебет

Кредит

Зміст операції

770 “Відрахування в резерв”

502 “Резерв”

Нарахування резерву під знецінення цінних паперів

502 “Резерв “

770 “Відрахування в резерв”

Зменшення ризику коригують розрахункову суму резерву

502 “Резерв”

385 “Сумнівна заборгованість”

Списання безнадійної заборгованості з балансу за рахунок резерву

У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці й утримань з неї. Оплата нараховується на основі даних табеля обліку відпрацьованого часу, про чергову й адміністративну відпустки, хворобу, виконання громадських обов’язків тощо.

Нарахована заробітна плата включається до складу адміністративно-управлінських витрат (дебет рахунка 7400 “Основна і додаткова заробітна плата” в кореспонденції з кредитом рахунка 3652 “Нарахування працівникам банку за заробітною платою”). Крім основної заробітної плати, внутрішнім положенням банк може передбачати премії за виробничі результати, інші надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; їх обліковують на особових рахунках окремо з метою надання інформації податковим органам про сукупний дохід кожного працівника.

Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нарахування оплати праці та утримання як податків, зборів, так і аліментів, погашення виданих кредитів, нестач, різних штрафів тощо.

Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює також нарахування обов’язкових платежів у різні державні фонди. Усі обов’язкові нарахування до зазначених фондів, поряд із заробітною платою, включаються у витрати основної діяльності банку (собівартість банківських послуг) і обліковуються за групою рахунків 740 “Витрати на утримання персоналу”. Типова кореспонденція рахунків утримань із заробітної плати працівників банку наведена в табл. 48.

Таблиця 48

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ВІДОБРАЖЕННЯМ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ

Дебет

Кредит

Зміст операції

7401 “Внески на державне соціальне страхування”, або

3622 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

Нарахування утримань з заробітної плати працівників банку

7402 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

3622 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

Відображення утримань з заробітної плати працівників банку

3652 “Нарахування працівникам банку за заробітною платою”

3622 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”

Нарахування оплати за лікарняними листками

3652 “Нарахування працівникам банку за заробітною платою”

3653 “Утримання з працівників банку на користь третіх осіб”

Оплата за лікарняними листками

Облік операцій з формування і використання резервів на оплату відпусток ведеться на рахунка 3658 “Забезпечення оплати відпусток”. Якщо в банку не створюють резерву на оплату відпусток, то нарахування відпускних майбутніх періодів та обов’язкових державних перерахувань на відпускні майбутніх періодів обліковуються на окремих аналітичних рахунках до балансового рахунка 3500 “Витрати майбутніх періодів” і амортизуються на витрати банку звітного періоду. Усі витрати на оплату праці, в тому числі доплати за кваліфікацію та за обсяги робіт, відносяться на витрати того звітного періоду, коли вони мали місце.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік доходів і витрат банку - Бухгалтерський облік