Облік фінансових результатів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.9. Облік фінансових результатів

На кожному підприємстві щомісяця, щоквартально та за рік визначають фінансові результати діяльності.

Для аналізу фінансових результатів застосовують показники, що відображають кінцеву ефективність виробництва, ступінь окупності витрат. В якості таких показників можуть використовуватись: валовий дохід, чистий дохід, прибуток.

Вся продукція

підприємства, одержана в процесі виробництва становить його валову продукцію.

Валова продукція – це втілені в продукцію підприємства засоби праці, предмети праці та новостворена живою працею вартість (С + V + М).

Валовий дохід в загальноекономічному розумінні – це новостворена живою працею вартість (V + М). З метою податкових розрахунків під валовим доходом розуміють загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській)

економічній зоні, так і за їх межами.

Чистий дохід – це вартість продукції за винятком витрат на її виробництво (С + V + М – С – V).

У бухгалтерському обліку визначають лише реалізований чистий дохід, який являє собою прибуток. Прибуток – найважливіший синтетичний показник, що характеризує економічну ефективність виробництва. Система калькуляційного обліку, як завершального етапу, включає виведення прибутків та збитків.

Прибуток утворюється переважно за рахунок реалізації продукції. Крім того, підприємство може мати інші доходи і збитки, що збільшують чи зменшують розмір прибутку.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 “Фінансові результати”.

За кредитом рахунка 79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка 79 при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Результат операційної діяльності”

792 “Результат фінансових операцій”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

794 “Результат надзвичайних подій”

На субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Іншій операційний дохід”), за дебетом – сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом – списання фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в капіталі”.

На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом – списання витрат з рахунку 97 “Інші витрати”.

На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом – списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

Суб’єкти малого підприємництва та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 “Виробництво” в частині прямих виробничих та загально-виробничих витрат, та з кредитом рахунків 8-го класу в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Кореспонденція рахунка 79 “Фінансові результати” наведена в табл. 10.14.

Синтетичний і аналітичний облік прибутків і збитків ведеться в журналі-ордері № 6.

Таблиця 10.14.

Рахунок 79 “Фінансові результати” кореспондує

За дебетом з кредитом рахунків

За кредитом з дебетом рахунків

23 “Виробництво”

44 “Нерозподілені прибутки

26 “Готова продукція”

(непокриті збитки)”

44 “Нерозподілені прибутки

70 “Доходи від реалізації”

(непокриті збитки)”

71 “Іншій операційний дохід”

70 “Доходи від реалізації”

72 “Дохід від участі в капіталі”

80 “Матеріальні витрати”

73 “Інші фінансові доходи”

81 “Витрати на оплату праці”

74 “Інші доходи”

82 “Відрахування на соціальні заходи”

75 “Надзвичайні доходи”

83 “Амортизація”

98 “Податок на прибуток”

84 “Інші операційні витрати”

85 “Інші затрати”

90 “Собівартість реалізації”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші витрати операційної діяльності”

95 “Фінансові витрати”

96 “Втрати від участі в капіталі”

97 “Інші витрати”

98 “Податки на прибуток”

99 “Надзвичайні витрати”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік фінансових результатів - Бухгалтерський облік