Облік інших операційних витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.1. Облік операційних витрат

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

7.1.3. Облік інших операційних витрат

До інших операційних витрат включаються:

– витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

8 “Нематеріальні активи”;

– собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

– собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

– сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

– втрати від

операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

– втрати від знецінення запасів;

– нестачі й втрати від псування цінностей;

– визнані штрафи, пеня, неустойка;

– витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

– інші витрати операційної діяльності.

На рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 “Собівартість реалізації”, 91 “Загальнов-иробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”.

Рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності” має такі субрахунки:

940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості

Активів, які обліковуються за справедливою вартістю”;

941 “Витрати на дослідження і розробки”;

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”;

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”;

944 “Сумнівні та безнадійні борги”;

945 “Втрати від операційної курсової різниці”;

946 “Втрати від знецінення запасів”;

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”;

948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”;

949 “Інші витрати операційної діяльності”.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”.

На субрахунку 941 “Витрати на дослідження і розробки” ведеться облік витрат, пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство у відповідності із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.

На субрахунку 942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти” відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

На субрахунку 944 “Сумнівні та безнадійні борги” узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість.

На субрахунку 945 “Втрати від операційної курсової різниці” ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 “Втрати від знецінення запасів” ведеться облік втрат, пов’язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” і 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.

На субрахунку 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації. Балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 “Списані активи”.

На субрахунку 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності” узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”, зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов’язань щодо окремих видів обов’язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у випадках, передбачених чинним законодавством.

Типова кореспонденція рахунків по обліку інших операційних витрат наведена у табл. 7.3.

Таблиця 7.3.

Кореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку інших

Операційних витрат

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображене перевищення фактичних витрат на виробництво поточних біологічних активів над сумою витрат віднесених протягом року.

940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”

23 “Виробництво”

2.

Відображено витрати підприємства на дослідження та розробки, а також на утримання об’єктів соціально-культурного спрямування

941 “Витрати на дослідження та розробки”.

949 “Інші витрати операційної діяльності”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів” 20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

26 “Готова продукція”

28 “Товари”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

Та інші

3.

Відображено вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”

33 “Інші кошти”

4.

Списано собівартість реалізованих виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

5.

Створено резерв сумнівних боргів по розрахунках із дебіторами

944 “Сумнівні та безнадійні борги”

38 “Резерв сумнівних боргів”

6.

Відображено втрати від операційних курсових різниць в результаті зміни курсу гривні до іноземної валюти (від’ємної курсової різниці)

945 “Втрати від операційної курсової різниці”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

7.

Відображено суму уцінки (знецінення) запасів

946 “Втрати від

Знецінення

Запасів”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

26 “Готова продукція”

28 “Товари”

8.

Списано суму нестач грошових коштів і матеріальних цінностей, що підлягають врегулюванню

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

10 “Основні засоби”(залишкова

Вартість)

30 “Каса”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

26 “Готова продукція”

28 “Товари”

9.

Відображено суми вжитих економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів

948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

65 “Розрахунки за страхуванням”

10.

Віднесено до інших витрат операційної діяльності суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу)

94 “Інші витрати

Операційної

Діяльності”

80 “Матеріальні витрати”

81 “Витрати на оплату праці”

82 “Відрахування на соціальні заходи”

83 “Амортизація”

84 “Інші операційні витрати”

11.

Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати

791 “Результат

Операційної

Діяльності”

94 “Інші витрати

Операційної

Діяльності”

Первинними документами, які використовуються для відображення інших операційних витрат виступають:

– по основних засобах – “Розрахунок амортизації основних засобів”, “Інвентаризаційний опис основних засобів” (див. зразок 1.10.);

– по виробничих запасах – “Лімітно-забірна картка” (див. зразок 2.8.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (див. зразок 2.7.)”, “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” (див. зразок 2.19.);

– по малоцінних та швидкозношуваних предметах – “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.);

– грошових коштів – “Видатковий касовий ордер” (див. зразок З. З.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Акт інвентаризації наявності грошових засобів” (див. зразок З.7.);

– заробітної плати – “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 5.1.), а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.

Щомісячне списання інших витрат операційної діяльності на результати від операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.

Для синтетичного обліку інших витрат операційної діяльності при журнально-ордерній формі обліку використовується журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку – розділ II Відомості 5-М (див. дод. А5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік інших операційних витрат - Бухгалтерський облік