Показники фінансові

Показники фінансові – комплекс кількісно-якісних характеристик (коефіцієнтів, вимірників, індексів, індикаторів), які дають системну оцінку фінансово-економічних відносин різних суб’єктів господарської діяльності. Кожен з таких коефіцієнтів відображає співвідношення двох фінансових, передусім кількісних, характеристик у статиці та динаміці. Основними П. ф. діяльності організації (підприємства, фірми, компанії) є коефіцієнти ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності та забезпеченості відсотків за кредити.

До коефіцієнтів ліквідності відносять: коефіцієнт покриття (відношення оборотного капіталу до короткотермінової кредиторської заборгованості, або поточних активів до поточних зобов’язань); коефіцієнт ліквідності (відношення оборотних засобів мінус запаси до короткотермінової кредиторської заборгованості); коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення грошових коштів до поточних зобов’язань фірми, компанії); коефіцієнт суворої ліквідності (відношення суми грошових коштів, цінних паперів і рахунків до короткотермінових пасивів); коефіцієнт швидкої ліквідності (відношення суми грошових коштів, дебіторської
заборгованості та короткотермінових інвестицій до поточних зобов’язань). Коефіцієнтами рентабельності є передусім показники рентабельності продажу та інвестицій. Рентабельність продажу вимірюється коефіцієнтами валового прибутку (відношення валового виторгу від продажу мінус собівартість реалізованої продукції до виторгу від продажу) і чистого прибутку (відношення чистого прибутку після сплати податків до виторгу від продажу). Рентабельність від інвестицій визначається показником рентабельності власного капіталу (відношення чистого прибутку після сплати податків мінус дивіденди за привілейованими акціями до власного капіталу мінус привілейовані акції за номінальною вартістю); коефіцієнтом рентабельності активів (відношення чистого прибутку після сплати податків до загальної суми матеріальних активів); коефіцієнтом оборотності активів (відношення виторгу від продажу до загальної суми матеріальних активів); коефіцієнтом віддачі активів (добуток коефіцієнта оборотності активів і коефіцієнта чистого прибутку). Виділяють також економічні показники рентабельності: обсяг чистого прибутку організації; рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до середнього обсягу власного капіталу); рентабельність організації (відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів); рентабельність продукції (відношення прибутку до виторгу від реалізації або відношення прибутку від виробництва і реалізації продукції до її повної собівартості у відсотках) та ін. Коефіцієнтами фінансової стійкості підприємства, фірми, компанії є: коефіцієнт співвідношення залученого капіталу до власного; коефіцієнт фінансової залежності (характеризує залежність організації від зовнішніх джерел); коефіцієнт структури залученого капіталу (відношення довготермінових зобов’язань до залученого капіталу) та ін. (див. Коефіцієнт фінансової стабільності). До коефіцієнтів платоспроможності відносять коефіцієнт заборгованості (відношення суми заборгованості до власного капіталу або загальної суми активів); коефіцієнт довготермінової капіталізації підприємства, фірми, компанії (відношення довготермінової кредиторської заборгованості до загального обсягу капіталізованих коштів) та ін. Коефіцієнти забезпеченості – коефіцієнт ступеня покриття відсоткових платежів прибутком (відношення неоподаткованого прибутку за звітний період до виплачених за цей період відсотків за борговими зобов’язаннями); показник відношення ліквідності організації до суми відсоткових і основних платежів. Виділяють також коефіцієнти майнового становища підприємства, фірми, компанії, становища на ринку цінних паперів та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Показники фінансові - Економічний словник