Поняття про амфотерні основи

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 24

Тема. Поняття про амфотерні основи

Цілі уроку: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук проявляти двоїсті властивості: і кислот, і основ; розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук; формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ.

Тип уроку: поглиблення й систематизації знань.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, робота з опорною схемою.

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності

Ми знаємо, що кислоти й основи реагують між собою. Як називається така реакція? (Реакція нейтралізації)

Демонстрація 8. Доказ амфотерності цинк гідроксиду

Здійснимо таку реакцію з цинк гідроксидом.

– Як одержати цей гідроксид з реактивів, наведених на дошці?

Поняття про амфотерні основи

Zn(ОН)2 – нерозчинна основа, желеподібний осад. Розділимо одержаний осад на дві пробірки.

Який реактив слід додати, щоб провести реакцію

нейтралізації? (Розчин хлоридної кислоти)

Zn(OH)2 + 2НСl = ZnCl2 + 2Н2O

– Що спостерігаємо? (Осад розчинився)

А тепер у другу частину осаду доллємо розчин натрій гідроксиду.

– Що спостерігаємо? (Осад розчинився)

– Чому?

Запишемо рівняння реакції:

Поняття про амфотерні основи

Висновок. Цинк гідроксид – амфотерна основа.

Амфотерність – це здатність речовин проявляти властивості й кислот, і основ залежно від природи речовин, з якими вони взаємодіють.

Наприклад, Zn(OH)2 під час взаємодії з кислотами проявляє властивості основ, а під час взаємодії з основами – властивості кислот.

До таких основ також належать Аl(ОН)2, Ве(ОН)2, Сr(ОН)3 та ін.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Керована практика

Заповнимо опорну схему “Хімічні властивості основ”.

Завдання 1

У трьох пробірках без етикеток містяться нерозчинні гідроксиди Цинку, Купруму й Магнію. Як дослідним шляхом розпізнати, в якій із пробірок міститься амфотерний гідроксид? Укажіть, яким зі способів може скористатися лаборант:

А) за забарвленням виявити Сu(ОН)2;

Б) до порцій гідроксидів долити кислоту, розчиняться всі гідроксиди;

В) до порцій гідроксидів долити розчин лугу, розчиниться тільки амфотерний гідроксид;

Г) виділивши за забарвленням купрум(ІІ) гідроксид, до решти додати розчин лугу, розчиниться амфотерний гідроксид.

Завдання 2

Доведіть амфотерність Ве(ОН)2.

Поняття про амфотерні основи

Завдання 3

У лабораторії знаходяться набори реактивів різного складу. Укажіть, який із наборів речовин можна використати для одержання найбільшої кількості амфотерних гідроксидів:

Поняття про амфотерні основи

Завдання 4

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3, КОН, СаО, Pb(OH)2, Cu, ВаСl2, Сu(ОН)2, NaCl, Al(OH)3, Н2O, SO2. Виберіть із перелічених речовин ті, які можна нейтралізувати сульфатною кислотою. Запишіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі.

Завдання 5

Лаборант злив розчини калій гідроксиду й сульфатної кислоти, що містять КОН і H2SO4 однаковою кількістю речовини – 1 моль. Визначте реакцію середовища одержаного розчину. Якого забарвлення набуде лакмус у розчині, що утворився?

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про використання амфотерних основ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття про амфотерні основи - Плани-конспекти уроків по хімії