СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е В СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета:

    навчальна: поглибити знання учнів про складні слова; формувати навички визначення складних слів; ознайомити з правилами написання складних слів разом та через дефіс; розвивальна: формувати загально-пізнавальні вміння знаходити складні слова в текстах; розвивати правописні навики; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; виховна: виховувати інтерес до української мови, традицій українського народу.

Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія, синтаксис, лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: мова, література,

українознавство.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Спостереження над мовним матеріалом

Небосхил небесний

Життєдайний життєвий

Срібнокрилі крилатий

> Визначте в кожному слові корінь.

> Чим відрізняються слова, наведені в різних колонках?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Лінгвістичне дослідження

> Розділіть слова на три колонки. Який критерій ви використали? Працездатність, прапороносець, блідо-рожевий, чорнозем, сільськогосподарський, ВНЗ, КНЕУ.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО

МАТЕРІАЛУ Робота з підручником

> Проаналізуйте основні правила орфограми “Правопис складних слів”.

Лінгвістична задача

> 3 наведених слів доберіть приклади на кожне правило орфограми “Правопис складних слів”.

Чорногуз, ясноокий, рудоволосий, синьоокий, давньоруський, середньовіччя, пізньоцвіт, землетрус, краєвид, боєприпаси, зорепад, авіабілети, універмаг, тихо-тихо, хліб-сіль.

Робота з таблицею

> Проаналізуйте правила, зазначені в таблиці.

Пишуться разом

Пишуться через дефіс

Якщо утворені від підрядного словосполучення: борода сива – сивобородий

Якщо утворені від сурядних сполучень слів (ці слова можна з’єднати сурядним сполучником): історичний і культурний – історико – культурний.

Винятки: жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, сліпоглухонімий, хитромудрий, зловорожий

Усі складноскорочені слова та похідні від них: універмаг, музучилище

Повторення того самого слова з метою підсилення його значення: довгий-довгий, тихо-тихо

Усі слова з першими частинами: авіа-, фіто-, електро-, кіно – й под.

Поєднання синонімічних або антонімічних слів: купівля-продаж, плаче-ридає

Слова із тим самим коренем, але з різними префіксами, суфіксами, закінченнями: старий-престарий, мало-помалу

Близькі за значенням слова, що передають одне поняття: хліб-сіль (їжа), щастя-доля (талан)

Складні слова іншомовного походження: вакуум-апарат, екс-чемпіон, рок-опера і под

Робота з текстом

> Прочитайте виразно текст. Визначте тип мовлення, стиль тексту.

Увечорі небо стає сірувато-рожевим. На тлі оранжево-попелястої зірниці чорні зграї ворон, що летять на ночівлю, розпростерши крила, здаються якимись фантастичними істотами. Ліс стоїть задумливий, тихий, тільки листя тріпоче від тривожного повіву вітру. Поле з кожною хвилиною все більше темніє. Здається, ніби сутінки розтікаються хвилями із балок і ярів, покривають землю, застилають ліс. На сірому небосхилі покотилась, упала зірочка.

> Випишіть із тексту складні слова. Поясніть їхній правопис.

> Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Колективна робота

> Вставте сполучні о, е, є. Поясніть свій вибір.

Пар..плав, земл..мір, ліс..степ, стал..вар, нафт..провід, піш..хід, місяц..хід, каш..вар, верб..ліз, кор..їд, чорн..зем, пил..сос, житт..пис, кра..знавство, бур..вій, гряз..вод..лікарня.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Усна робота

> Складіть усне монологічне висловлювання на лінгвістичну тему “Складні слова та їхній правопис”.

Творча робота

> Із наведених слів утворіть складні слова, уживаючи єднальні голосні. Поясніть правопис за допомогою правила.

Зразок. Праця, любити – працелюб.

Рука, писати; чорний, слива; сіно, косити; хвиля, різати; білий, сніг; сірий, очі; чорний, брови; русявий, коси; овочі, сховати; низький, хмари; північ, схід; багато, багато; жовтий, гарячий.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

> Запишіть слова під диктовку. Поясніть правопис.

Школа-інтернат, червоно-коричневий, чавуносховище, північно-східний, падолист, краєвид, мовно-літературний, п’ятиденна, скляно-керамічний, піваркуша, сінов’язалка, напівтемрява, півночі, пів-Дніпра.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ТЕСТИ

1-й варіант

Укажіть правильне твердження:

А Складні слова – слова, у яких два префікси.

Б Словотвір – розділ лінгвістики, що вивчає значущі частини слова.

В Орфографія – розділ лінгвістики, що вивчає правила написання складних слів.

Г Суфіксальне словотворення – це спосіб творення слів за допомогою словотворчих суфіксів.

Укажіть рядок, де всі слова написані правильно:

А безкраїй, бескорисливий, відкриття;

Б розтягнути, розчин, розхитати;

В натпотужний, обпалити, обтрусити;

Г роскопав, розламав, розказав.

Укажіть рядок, у якому слова утворені префіксальним способом:

А прибігти, переписати, льодохід;

Б підписати, записати, підземний;

В денний, заговорити, пробігати;

Г переговорити, переддень.

Укажіть рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:

А телефонувати, пакунок, подорожній;

Б низько, холодненький, дубок;

В розкричатися, розщедритися, молодість;

Г безмежний, закидати, відходити.

Укажіть рядок, де всі слова складні:

А синьоокий, яснозорий, середньовіччя;

Б радіокомітет, легкоатлет, зіркість;

В життєпис, одноденний, небесний;

Г атомохід, овочесховище, пакувати.

Позначте рядок слів, у якому від усіх прикметників за допомогою суфікса – ин – можна утворити іменники із – чч-:

А німецький, одеський;

Б полтавський, херсонський;

В козацький, вінницький;

Г кріпацький, Миколаївський.

2-й варіант

Укажіть правильне твердження:

А Префіксальне словотворення – це спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів.

Б Префікс – значуща частина мови.

В Складні слова – слова, які мають два суфікси.

Г Суфікс – змінювана частина слова.

Укажіть рядок, де всі слова написані правильно:

А безрадісний, безводний, бесшумний;

Б бесхмарний, беззвучний, розгорнути;

В розвантажити, розплести, розкрити;

Г розв’язати, розмалював, роспитав.

Укажіть рядок, у якому слова утворені префіксальним способом:

А перелісок, лісок, лісовик;

Б пречудовий, позавчора, промова;

В супершвидкий, прадід, батьківський;

Г антивірус, дочитати, читач.

Укажіть рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:

А відповідально, лісостеп, співбесідник;

Б по-літньому, літній, квітчасте;

В табунець, сердечний, степовий;

Г рукавиця, річниця, безрадісний.

Укажіть рядок, де всі слова складні:

А далекобійний, широколистий, залізобетон;

Б науково-технічний, всюдихід, зеленуватий;

В новобудова, жовтогарячий, жовтуватий;

Г вихідний, лісозаготівля, переходити.

Позначте рядок, у якому обидва слова треба писати з – чч-:

А Полтавщина, Галичина;

Б Доне..ина, Київщина;

В Туре..ина, коза..ина;

Г Львівщина, Наддніпрянщина.

Рефлексія

    Які слова називаються складними? Як з’єднуються частини складних слів? За яких умов складні слова пишемо через дефіс? Що нового дізналися на уроці?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Виконайте вправу з підручника.

> Складіть лінгвістичну казку про складні слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е В СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС - Плани-конспекти уроків по українській мові