Кооперація праці

Кооперація праці – єдність і узгодженість спільних дій окремих працівників, трудових колективів та сукупних працівників національних господарств у процесі відтворення матеріальних і духовних благ. Існує з часу появи людини. Найпомітніше на розвиток К. п. впливає прогрес продуктивних сил і техніко – та організаційно-економічних відносин. Опосередковано на К. п. впливають відносини економічної власності й господарський механізм. Розрізняють просту й складну К. п. Проста – одночасне виконання різними працівниками однакових або однорідних

функцій, кооперація однорідної конкретної праці внаслідок чого досягалася значно вища продуктивність праці, ніж за роздрібнених їхніх дій. Складна – кооперація відокремлених спеціалізованих видів конкретної праці. Найрозвиненішими формами складної К. п. за капіталізму на нижчій його стадії є праця в умовах мануфактури і фабрики. Складна К. п. виникає з появою суспільного поділу праці й ускладнюється в процесі його еволюції, відгалуження нових видів конкретної праці. Тому К. п. і поділ праці є двома органічно взаємопов’язаними процесами суспільної праці. Суспільний поділ праці передбачає відокремлення
часткових функцій сукупного працівника й закріплення їх за окремими робітниками та службовцями, перетворення їх на частково спеціалізованих працівників, які використовують специфічні засоби й предмети праці, а без кооперації з іншими працівниками неспроможні брати участь у суспільному виробництві й створювати конкретний кінцевий продукт. Завдяки узгодженим і спільним діям К. п. здійснюється планомірно, причому її масштаби розширюються (див. Закон планомірного розвитку). За К. п. відбувається заощадження, раціональне використання трудових ресурсів, засобів виробництва та витрат на управління, підготовку кваліфікованих працівників тощо. Процес інтернаціоналізації продуктивних сил, виникнення регіональних економічних угруповань, створення наднаціональних економічних органів зумовлює виникнення інтернаціональних форм К. п. Через недостатній розвиток виробничої кооперації між підприємствами України та підприємствами розвинених країн світу участь її в інтернаціональних формах К. п. незначна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кооперація праці - Економічний словник