Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу та загальних витрат

УРОК 15

Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу ( TR ) та загальних витрат ( TC )

Мета уроку: визначити способи максимізації прибутку; виявити вплив факторів на величину витрат і доходів; навчити учнів застосовувати графічний та аналітичний способи дослідження прибутку; розвивати економічне мислення; виховувати толерантність у ставленні до інших.

Основні поняття: змінні витрати, постійні витрати, загальні витрати, дохід, прибуток, фактори впливу на

прибуток.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Розподіліть витрати відповідно до класифікації, поставивши позначку навпроти потрібного стовпчика.

Вид витрат

FC

VC

AFC

AVC

1. Заробітна платня директора підприємства

2. Витрати на опалення цеху

3. Норма витрат сировини на одиницю продукції

4. Заробітна платня основних робітників

5. Амортизація

6. Витрати на рекламу

7.

Заробітна платня спеціалістів у розрахунку на одиницю продукції

8. Витрати на телефонні розмови

9. Півфабрикати, що використовуються у виробництві

10. Витрати на відрядження

11. Витрати на підвищення кваліфікації працівників

12. Премії менеджерам зі збуту

13. Норма електроенергії на одиницю продукції

14. Витрати на упакування продукції

Відповіді: 1 – FC; 2 – FC; 3 – AVC; 4 – VC; 5 – FC; 6 – FC; 7 – AFC; 8 – FC; 9 – VC; 10 – FC; 11 – FC; 12 – VC; 13 – AVC; 14 – VC.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ба ринкових умов господарювання основою стабільного розвитку і важливою запорукою збалансованого функціонування підприємства є його прибутковість. Сучасна парадигма прибутку розглядає його не лише як мету, але і як засіб реалізації тактичних і стратегічних планів підприємства й досягнення цілого переліку інших цілей. Згадайте і запишіть у зошиті, за якими формулами ми обчислюємо прибуток підприємства.

IV. Вивчення нового матеріалу

Одним зі способів максимізації прибутку підприємства є зіставлення сукупного виторгу (TR) та сукупних витрат (TC). Прибуток можна розрахувати за формулою:

Прибуток = TR – TC = P – Q – TC.

Отже, для збільшення прибутку підприємство має впливати на ціну, обсяги збуту й витрати.

Фактори та механізм впливу ціни, обсягів збуту й витрат на прибуток підприємства

Фактор

Механізм впливу

(^ – збільшення, v – зменшення)

Заходи щодо збільшення прибутку

Ціна продукції (P), рентабельність одиниці (R1)

^ P > ^ рівень R1 > ^ прибуток

V P > ^ рівень R1 > v прибуток

Пряма залежність

1. Обгрунтоване підвищення ціни.

2. За еластичного попиту – зниження ціни.

3. Диференційоване ціноутворення:

– вертикальна диференціація цін (за точкою виготовлення, єдина ціна, зональні ціни, ціни базисного пункту);

– горизонтальна диференціація (товарна, кількісна, часова, персоніфікована)

Ринковий попит, обсяг збуту (Q)

^ D > ^ QРП > ^ дохід > ^ прибуток

V D > v QРП > v дохід > v прибуток

Пряма залежність

1. Маркетингові:

– розширення асортименту продукції; удосконалення її якісних і функціональних характеристик;

– активізація комунікативної політики;

– розширення збутової мережі; вихід на нові регіональні ринки;

– створення позитивного іміджу підприємства.

2. Дослідження ступеня еластичності попиту залежно від ціни.

3. 3а сезонного попиту – диверсифікація продукції

Собівартість продукції (С)

^ C > v рівень R1 > v прибуток

V C > ^ рівень R1 > ^ прибуток

Зворотна залежність

1. Технічні: створення нової продукції, підвищення якості; раціоналізація виробництва: автоматизація, механізація.

2. Організаційні: удосконалення організації виробництва.

3. Економічні: вартісний підхід до управління; економічне стимулювання персоналу; збільшення обсягу виробництва

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Дайте пояснення висловлюванням.

1) Прибуток – це різниця між ціною продажу та ціною виробництва товару. (Меркантилісти (XVI-XVII ст.) – Т. Манн, Д. Юм)

2) Прибуток – це дохід від усіх факторів виробництва, винагорода підприємця за ризик і управління. (А. Маршалл)

>> Розв’яжіть задачі.

Задача 1

Підприємство планує реалізувати у звітному періоді 150 одиниць продукції. Постійні витрати становлять 25 тис. грн., змінні на одиницю продукції – 45 грн. За якою ціною підприємству слід продавати продукцію, щоб отримати прибуток у розмірі 150,5 тис. грн.?

Розв’язання

Використаємо формулу:

Виторг = витрати постійні + витрати змінні + прибуток;

P – Q = витрати постійні + витрати змінні на од. – Q + прибуток;

P = (витрати постійні + витрати змінні на од. – Q + прибуток)/Q;

Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу та загальних витрат

Відповідь: 1215 грн.

Задача 2

За наведеними в таблиці даними побудуйте графік доходів і витрат. Визначте обсяг збуту, коли досягається максимум прибутку.

Q

10

20

30

40

50

60

Дохід, тис. грн.

150

200

300

420

480

600

Загальні витрати, тис. грн.

250

300

340

400

450

500

Розв’язання

Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу та загальних витрат

Максимальний прибуток становитиме 100 тис. грн. за збуту 60 одиниць.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розв’язати задачі.

Задача 1

У наведеній таблиці заповніть відсутні дані за умови, що змінні витрати на одиницю продукції становлять 20 грн., а ціна одиниці продукції – 40 грн. Побудуйте графік постійних витрат, змінних витрат та загальних витрат.

Q

Витрати постійні

Витрати змінні

Загальні витрати

Дохід

0

100

1

2

3

4

5

6

7

Задача 2

Минулого місяця, продавши 200 од. продукції за ціною 150 грн. кожна, підприємець одержав прибуток у розмірі 10 тис. грн. При цьому змінні витрати на одиницю продукції становили 60 грн. Наступного місяця підприємець планує збільшити прибуток, тому аналізує такі варіанти своїх дій:

1) скоротити постійні витрати на 10 %;

2) закупити більш дешеву сировину, знизивши змінні витрати на 8 %;

3) збільшити ціну на 15 %, але при цьому збут скоротиться, за прогнозами підприємця, на 5 %.

Який варіант має обрати підприємець?

Розв’язання

1) Постійні витрати становлять:

Витрати пост. = 200 – 150-200 – 60-10000 = 8000 (грн.).

2) Прибуток у разі скорочення постійних витрат:

П1 = 200 – 150 – 200 – 60 – 8000 – 0,9 = 10800 (грн.).

3) Прибуток у разі скорочення змінних витрат:

П2 = 200 – 150 – 200 – 60 – 0,92 – 8000 = 10960 (грн.).

4) Прибуток у випадку підвищення ціни:

П3 = 200 – 0,95 150 1,15 – 200 – 0,95 – 60 – 8000 = 13375 (грн.).

Відповідь: підприємець має обрати третій варіант, оскільки в цьому випадку прибуток буде найбільшим.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу та загальних витрат - Плани-конспекти уроків по хімії