Облік витрат на збут

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.1. Облік операційних витрат

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

7.1.2. Облік витрат на збут

Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

– витрати пакувальних матеріалів

для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

– витрати на ремонт тари;

– оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

– витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

– витрати на передпродажну підготовку товарів;

– витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

– витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

– інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат на збут наведена у табл. 7.2.

Таблиця 7.2.

Кореспонденції рахунків по обліку витрат на збут

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано амортизацію по основних засобах торгівельного призначення

93 “Витрати на збут”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

2.

Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів

93 “Витрати на збут”

20 “Виробничі запаси”

3.

Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети торгівельного призначення

93 “Витрати на збут”

22″Малоцінні та швидкозношувані предмети”

4.

Витрати по відрядженню віднесено до витрат на збут

93 “Витрати на збут”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

5.

Віднесено частину витрат майбутніх періодів до витрат на збут (оренда торгівельного приміщення)

93 “Витрати на збут”

39 “Витрати майбутніх періодів”

6.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників збуту до фонду забезпечення виплат відпусток

93 “Витрати на збут”

471 “Забезпечення виплат відпусток”

7.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників збуту до фондів соціального спрямування

93 “Витрати на збут”

65 “Розрахунки за страхуванням”

8.

Нараховано заробітну плату працівникам збуту

93 “Витрати на збут”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

9.

Віднесено витрати по рекламі до витрат на збут

93 “Витрати на збут”

685″Розрахунки з іншими кредиторами”

10.

Віднесено до витрат на збут суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу)

93 “Витрати на збут”

80 “Матеріальні витрати”

81 “Витрати на оплату праці”

82 “Відрахування на соціальні заходи”

83 “Амортизація”

84 “Інші операційні витрати”

11.

Списано витрати на збут на фінансові результати

791 “Результат

Операційної

Діяльності”

93 “Витрати на збут”

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат на збут, виступають:

– по амортизації – “Розрахунок амортизації основних засобів”;

– по малоцінних та швидкозношуваних предметах – “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.);

– грошових коштів – “Видатковий касовий ордер” (див. зразок З. З.), виписка банку (див. зразок 3.18.);

– витрат на відрядження – “Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.);

– заробітної плати – “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 5.1.), а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість.

Щомісячне списання витрат на збут оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Для узагальненого обліку витрат на збут використовують журнал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при спрощеній формі обліку – розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік витрат на збут - Бухгалтерський облік