НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В НИХ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В НИХ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

Мета: систематизувати й узагальнити відомості про словосполучення і речення, класифікацію речень за будовою, синтаксичні норми та стилістичні особливості простих і складних речень; удосконалювати пунктуаційні вміння учнів;

за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.

Внутрішньо-предметні зв’язки: культура мовлення (редагування синтаксичних конструкцій).

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Проблемне запитання

– Дати відповідь на проблемне запитання: Для чого майбутньому фахівцю нелінгвістичної спеціальності вивчати синтаксис і пунктуацію?

Матеріал для довідок

Висловлювання створюють в усній формі, навіть якщо їх не промовляють уголос. А будь-яке усне мовлення

членують і супроводжують певними паузами, інтонацією, якими передають емоційно-вольовий стан мовця, його ставлення до сказаного, падають різних смислових відтінків висловлюванню, а також розділяють мовленнєвий потік па частини відповідно до змісту. Цього не можуть передати букви. Тому для приблизного відтворення інтонації на письмі вживають розділові знаки: крапку, кому, тире, двокрапку, крапку з комою тощо. Вони полегшують сприймання й правильне розуміння написаного.

Систему правил членування написаного тексту за допомогою розділових знаків відповідно до його синтаксичних, смислових та інтонаційних особливостей називають пунктуацією (лат. punctum “крапка”).

II. Процесуально-діяльнісний етап

– Поясніть у реченні вживання пунктуаційних знаків.

– Знайдіть і випишіть три словосполучення з різними видами синтаксичного зв’язку (узгодження, керування і прилягання). Яскраво палахкотять біля вікон українських осель живим вогнем мальви, жоржини, чорнобривці й маки, буяють різнобарв’ям калина, любисток, м’ята – обереги нашої духовної спадщини.

Робота з перфокартою

– Заштрихуйте рядки, що відповідають синтаксичній одиниці та її ознаці. Перевірте правильність за допомогою заздалегідь зробленої перфокарти – її “віконця” не мають бути порожніми.

Синтаксичні ознаки

Словосполучення

Речення

Номінативна одиниця

Комунікативна одиниця

Властива інтонація повідомлення

Властива інтонація називання

Складається мінімум з двох слів

Може виражатися одним повнозначним словом

Реалізує предикативний, підрядний і сурядний зв’язки

Реалізує підрядний зв’язок

Називає уточнене поняття

Вказує на стосунок до дійсності й до повідомлюваного

Матеріал для довідок

Між словосполученням і реченням існують суттєві відмінності. Словосполучення – це мінімальна номінативна одиниця, а речення – комунікативна. Словосполучення характеризує інтонація називання, а речення – інтонація повідомлення. Реченням може виступати й один повнозначний компонент. Словосполучення складається як мінімум з двох. У реченні реалізуються три головних типи синтаксичного зв’язку – предикативний, підрядний та сурядний. У словосполученні лише підрядний та сурядний зв’язки.

Речення можна визначити як предикативну синтаксичну одиницю, яка є мовним знаком ситуації або взаємно пов’язаних ситуацій, вказує на стосунок до дійсності й до повідомлюваного. Воно характеризується синтаксичними зв’язками та семантико-синтаксичними відношеннями й виступає мінімальною відносно завершеною одиницею спілкування та вираження думки. Словосполучення – це синтаксична конструкція, утворена з двох чи більше повнозначних слів, поєднаних підрядним зв’язком, що називають поняття, уточнюючи його.

Опрацювання таблиці “Види речень за будовою”

– Визначте, у чому полягає відмінність між простими й складними реченнями.

– Доповніть таблицю, наводячи власні приклади простих і складних речень.

Види речень за будовою

Прості

Складні

Про щось задумалась земля у чарах супокою (В. Сосюра).

Блиснули вже коси, упали покоси, рядками снопи полягли (Б. Грінченко).

Дослідження-відновлення

– Перепишіть написаний на дошці текст, членуючи його на речення та вставляючи пропущені букви й розділові знаки. Укажіть прості й складні речення.

Микола Терещенко український землевласник з-під Лохвиці що на Полтавщині відомий у світі цукровий магнат нащадок давнього козацького роду що брав початок від старшини Терешка котрий зміг ро..б..гатіти з шаблі та участі в походах Микола Іванович володів багатьма цукроварнями на сході України і торгував цукром не л. лне в Росії а й за кордоном каву з цукром Терещенка залюбки п..ли в англійських кав’ярнях французьких кафе та німецьких бістро.

Матеріал для довідок

Микола Терещенко – український землевласник з-під Лохвиці, що па Полтавщині, відомий у світі цукровий магнат.

Нащадок давнього козацького роду, що брав початок від старшини Терешка, котрий зміг розбагатіти з шаблі та участі в походах, Микола Іванович володів багатьма цукроварнями на сході України і торгував цукром не лише в Росії, а й за кордоном. Каву з цукром Терещенка залюбки пили в англійських кав’ярнях, французьких кафе та німецьких бістро (За Ю. Дмитренком).

Стилістичний аналіз

– Прочитайте виразно речення. Чи однаково вони передають образ вечора? Визначте тип за будовою кожного речення.

1. На землю тихо спустився вечір (А. Ірха).

2. У яблуневому саду зоря вечірня грала, мережку ясно-золоту на землю закидала, лягали смуги голубі на пагорби рожеві, у тихій радості-журбі вклонявся вечір дневі (М. Рильський).

Практикум з культури мовлення

– Замініть подані конструкції па нормативні. (У дужках подано матеріал для довідок.)

Ігнорувати законами (закони);

Опановувати технікою (техніку);

Дякую вас (вам);

Завдяки піклування (піклуванню);

Запобігати втрат (втратам);

Зрадити батьківщині (батьківщину);

Завідувач кафедрою (кафедри);

Властивий для української мови (українській мові);

Згідно плану (з планом).

III. Контрольно-рефлексивний етап

Інтерактивна технологія “Акваріум”

– Дайте відповіді на запитання:

– Чи сподобався мені цей урок?

– Чим він для мене корисний?

– Які завдання викликали у мене ускладнення?

– Що я пригадав на цьому уроці?

– Що нового я дізнався сьогодні?

– У чому стилістичні особливості простих і складних речень?

– Що таке “синтаксичні норми” сучасної української мови?

IV. Домашнє завдання

– Скласти кросворд за темою “Найважливіші відомості з синтаксису й пунктуації”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В НИХ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ - Плани-конспекти уроків по українській мові