Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

ПОВТОРЕННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

У цьому розділі ви пригадаєте, чим відрізняється словосполучення від речення, у якій ситуації спілкування точніше й доцільніше висловлювати свою думку простим реченням, а в якій – складним.

Ви переконаєтеся, що речення з однорідними членами, зі звертаннями, вставними словами урізноманітнюють висловлювання, роблять текст емоційним, думку – переконливою.

Для чого вам треба вивчати теоретичний матеріал про словосполучення, прості й складні речення, звертання, вставні слова,

однорідні члени речення? Щоб правильно поставити на письмі розділові знаки, передати пряму мову, правильно оформити діалог.

Тексти цього розділу нагадають вам факти з історії, імена видатних українців, але основну увагу все-таки ви приділите мові, логіці побудови тексту, зв’язку слів у словосполученні та реченні, зв’язкам речень у тексті.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РОЗДІЛУ

Словосполучення

Київські князі, будувати місто, справедливо вчинити

Звертання

Сивий Дніпре, ти бережеш пам’ять про минулі віки.

Вставні слова

Кожен громадянин, безперечно, має знати історію своєї держави.

Однорідні

члени речення

Русичі займалися хліборобством, бортництвом, рибальством, торгівлею.

Просте речення

Київська Русь – давня держава русичів.

Складне речення

Коли вивчаєш рідну мову, літературу, історію, починаєш усвідомлювати свою належність до спільноти людей, яка називається народом

Текст

Перша держава на наших теренах мала назву “Русь”. Так згадують її і давні літописи. Згодом середньовічну державу з центром у Києві історики назвали Київською Руссю.

§ 2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

Пригадаймо!

Словосполучення – поєднання слів, що називає предмети, їх ознаки, дії. Словосполучення складається щонайменше з двох слів – головного і залежного. Від головного слова (х) до залежного ставиться питання.

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

12

Поєднання слів, які не є словосполученнями:

А) підмет і присудок: мати вишиває;

Б) іменник із прийменником: на столі;

В) слова, з’єднані сполучниками: жовтий і зелений.

Г) усталені сполучення слів: байдики бити.

13

1. Прочитайте текст. Випишіть 5 словосполучень із першого речення. Поясніть правопис виділених слів.

Загадкова дорога історії привела нас сьогодні в минуле, коли український народ будував свою першу державу. Її назва – Київська Русь.

Держава – це дім, у якому живуть тисячі або й мільйони людей. Мир, щастя, спокій у домі залежать від законів країни і від того, хто стоїть на чолі держави.

2. Визначте у виписаних словосполученнях головне і залежне слово, від головного до залежного поставте питання. Намалюйте схеми.

14

Прочитайте вірш Олександра Олеся. Випишіть поєднання слів, які не є словосполученнями. За поданим фото запишіть власні приклади таких поєднань.

Де стоїть тепер наш Київ.

Там була сама гора.

Жив там перший Кий з Хоривом,

Щек та Либідь – їх сестра.

Над самим Дніпром на горах.

Огороджений з боків

Ровом, мурами, валами,

Київ виріс і розцвів.

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

Пригадаймо!

Речення – це слово або кілька слів, зв’язаних за змістом і граматично. Речення інтонаційно завершене, виражає закінчену думку.

Види речень

За метою висловлювання

За емоційним забарвленням

За кількістю

Граматичних

Основ

За складом

Граматичної

Основи

За наявністю другорядних членів

Розповідні,

Питальні,

Спонукальні

Окличні,

Неокличні

Прості,

Складні

Односкладні,

Двоскладні

Поширені,

Непоширені

15

1. Прочитайте текст. Охарактеризуйте кожне речення, скориставшись таблицею “Види речень”.

1. Про українську історію часів Кия розповідають лише легенди. 2. А що нам відомо з історичних документів? 3. За писемними джерелами, першими в Києві княжили два мужні варяги – Аскольд і Дір. 4. За їхнього правління було встановлено справедливий для городян порядок, надійно захищено кордони від нападів сусідніх племен. 5. У Новгороді тоді правив войовничий князь Олег. 6. Він замислив підкорити собі якомога більше земель. 7. Подолати Аскольда і Діра, вступивши у відкритий бій. він не захотів. тому підступно їх убив. 8. Скільки таких сумних подій знає історія!

2. Дайте розгорнуті відповіді на запитання, використовуючи різні види речень. Запишіть.

1. Яка легенда про заснування Києва вам відома?

2. Як правили в Києві Аскольд і Дір?

3. Як прийшов до влади в Києві князь Олег?

Пригадаймо!

Головні члени речення

Другорядні члени речення

Підмет

Присудок

Означення

Додаток

Обставина

Хто?

Що?

Що робить підмет? що з ним робиться? хто він є? що він є? який він є?

Який?

Чий?

Котрий?

Кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на (у) кому? на (у) чому?

Де? куди? звідки? коли? чому? як?

16

1. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть головні члени речення.

Історія дон..сла до нас ім’я князя Ігоря. Він прославився своїми походами на Візантію. Для утримання війська князь мав зб..рати в..лику данину. Це викликало незадоволе..ня народу. Люди повставали проти князівської сваволі. Під час одного з таких виступів древлян Ігор загинув. Про це розповідає літопис “Повість м..нулих літ”.

2. Доберіть і запишіть синоніми до виділеного слова.

17

1. Спишіть текст Підкресліть головні та другорядні члени речення.

Давні українці поклонялися багатьом богам. Дажбог завжди приносив людям щастя й багатство. Перун на небі управляв громами й блискавками та карав лихих людей. Сварог дарував вогонь. Волос опікувався худобою. Могутній Стрибог вправно кермував вітрами. Лада була богинею краси й порядку. Крім того, наші предки вірили ще в домовиків, лісовиків і мавок, водяників і русалок.

2. Доберіть антоніми до виділених слів.

18

Складіть і запишіть речення про київських князів за поданими схемами, використовуючи слова з довідки.

19

Розкажіть за наведеними нижче схемами про розділові знаки в реченнях з однорічними членами.

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

Довідка: народ, правити, князь, мудро, київський, Олег, підступно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення - Українська мова