Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

Синтаксис (від гр. syntaxis – поєднання, складання) – це розділ мовознавства, що вивчає будову та значення словосполучень і речень.

Пунктуація (від лат. punctum – крапка) – це розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків.

Стилістика (лат. stilus, stylus, від гр. stylos – паличка) – це розділ мовознавства, що вивчає стилі літературної мови та мовні засоби, які створюють їх особливості.

§ 4. Словосполучення і речення. Стилістичні

особливості простих і складних речень

Про словосполучення і речення як одиниці синтаксису, синтаксичні зв’язки в них та доречне використання у мовленні, особливості вживання простих і складних речень, а також про синтаксичні синоніми та синтаксичні норми

Пригадайте

– Що називається словосполученням?

– Які основні ознаки речення? Чим складне речення відрізняється від простого?

– Які є стилі мовлення?

44.І. Доберіть і запишіть до поданих словосполучень синонімічні. Порівняйте будову й засоби граматичного зв’язку поданих і дібраних словосполучень. Якими відтінками значень

вони відрізняються?

Символ нації, краї Донеччини, дозвіл батька, морський простір, вода із джерела, розмови ввечері, сила природи, постать людини, слово поета, листя дуба, лісові мешканці, осінні барви, телефон Сергія, записи Юлі.

II. Складіть усно одне речення з поданим словосполученням (на вибір) і одне – з дібраним до нього синонімічним словосполученням.

Одиниці синтаксису

Одиницями синтаксису е словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле. Основною одиницею з-поміж них вважається речення, оскільки воно служить мовленнєвому спілкуванню і є будівельним матеріалом для тексту. Словосполучення входить у речення як його структурний компонент.

Словосполучення

Словосполучення – це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких – головне, а інше – залежне.

Слова в словосполученні поєднуються за змістом і граматично або тільки за змістом. Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою закінчень або закінчень і прийменників. Наприклад: перший урок, квіти з лісу.

Речення

Речення – це найменша одиниця спілкування, яка складається зі слова чи кількох слів, об’єднаних граматично, і характеризується смисловою та інтонаційною завершеністю. Граматичний зв’язок слів у реченні здійснюється за допомогою закінчень і службових слів. Наприклад: А скіфський кінь із мазаної хати Чумацьким Шляхом зорі прогортає (І. Драч).

Центром речення виступає його граматична основа, яка складається з головних членів речення (підмета і присудка) або одного головного члена речення. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина) утворюють групу підмета і групу присудка.

Порівняльна характеристика

Особливості словосполучення і речення

Словосполучення Речення

Роль у мові

Називає предмет, ознаку або дію

Виражає закінчену думку

Функція

Є будівельним матеріалом для речення

Служить для спілкування

Будова

Складається з головного і залежного слова

Має граматичну основу

Зверніть увагу

Специфічною ознакою речення, яка відрізняє його від словосполучення, є смислова та інтонаційна завершеність.

Речення за будовою

За будовою речення бувають прості (мають одну граматичну основу) й складні (мають дві або більше граматичних основ). Частини складного речення мають будову простого речення і об’єднуються в одне ціле за змістом і граматично.

Стилістичні особливості

Синтаксис не мас чітких щодо стильового забарвлення одиниць. закріплених за певними сферами мовлення. І прості, і складні речення можуть використовуватися в будь-якому стилі мовлення, але з різною частотністю: прості речення переважають у розмовному мовленні, а складні активніше вживаються в науковому та офіційно-діловому.

Перевага складних речень у науковому та офіційно-діловому стилях пояснюється тим, що ці речення дозволяють найкраще висловити й оформити складні логіко – поняттєві зв’язки.

В офіційно-діловому стилі поряд зі складними значне місце посідають і прості речення, ускладнені однорідними й відокремленими членами.

Синтаксичні синоніми

Уникнути однотипності, а отже, урізноманітнити мовлення допомагають синонімічні засоби.

Синтаксичні синоніми – це такі словосполучення чи речення, які мають спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками, інколи й певними лексичними особливостями. Добір потрібної синтаксичної конструкції залежить насамперед від смислових відтінків, а не від стилю мовлення. Порівняйте:

Виражається узагальнена ознака

Виражається конкретне відношення до предмета

Лимонний сік

Дубовий стіл

Сік лимона

Стіл із дуба

45. Мозковий штурм. Чому слово і словосполучення не можуть задовольнити різноманітних потреб людського спілкування, а речення може?

46. І. Прочитайте текст. Поясніть суть суперечки між екологами та захисниками новітніх матеріалів. Які аргументи наводить кожна сторона для підтвердження своєї позиції?

“ПЛАСТИКОВИЙ РАЙ.

Нині важко уявити людину, яка б щодня не стикалася з речами із пластмаси чи пластику. Щороку в світі виготовляється від 60 до 100 млн тонн пластмас. Ще з часів Другої світової війни вони стали незамінними у військовій справі й побуті. Вініл, замінювач гуми, забезпечив армію водонепроникними наметами і взуттям: поліетилен, надлегкий ізоляційний матеріал, дав змогу масово встановити радари на літаки й кораблі. Плексиглас, який застосовували ще з 1940-х у військовій техніці, згодом став корисним у виробництві дешевого посуду й кухонних аксесуарів. Придуманий у 1938 р. тефлон (він же фотополімер). яким спочатку облицьовували паливні баки військові техніки НАТО, зробив можливим освоєння космосу й забезпечив тривале життя звичайнісіньким сковорідкам.

Зрештою, на зламі ХХ-ХХІ ст. не залишилося жодної галузі людської життєдіяльності, куди не простяг щупальця пластмасовий світ.

Екологи давно б’ють на сполох: вироби зі штучних матеріалів загрожують довкіллю. Вони стали загрозливим чинником забруднення: морські котики, черепахи й кити масово вимирають; скалічені птахи не відновлюють популяції. Для прикладу: на рік у середньому продасться 13 млрд пластикових пакетів. їх використовують усього лише 20 хв. потім викидають. Для остаточного розкладення поліетилену потрібно не менше 1 тис. років. От і зважте. 20 хв – і тисячоліття.

Захисники новітніх матеріалів не Політ погоджуються, мовляв, не можна нехтувати й вигодами, наприклад, звичайного поліетилену. Якщо вам потрібна сумка, то краще ванти поліетиленову, оскільки на її виготовлення витрачається мінімальний обсяг енергії. Пакунки ж можна переробляти. А те. що люди викидають різні предмети в не відведених для цього місцях, означає, що проблема не в матеріалі, а в самих людях.

Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

К. Чорномор.

Істина ж, як нам видасться, десь посередині. Ми маємо зрозуміти, що зручність технічного прогресу й відповідальність кожного, особиста екологічна культура – то дві сторони нашого життя в “пластиковому раю” (ІІ журналу).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть 5-7 словосполучень (на вибір), які могли б бути опорними під час переказування тексту. Поставте запитання від головного до залежного слова. Складіть схеми і визначте вид цих словосполучень.

2. Знайдіть і зачитайте кілька термінологічних словосполучень хімічної галузі. Чи доречно їх використано в журнальній публікації?

3. Чому виділені сполучення не можна назвати словосполученнями?

4. Експеримент. Знайдіть кілька словосполучень, які можна замінити синонімічними. Зробіть заміну. Чи позначиться це на змісті й стилістичному забарвленні тексту?

5. Які речення переважають у тексті – прості чи складні? Чим це можна пояснити?

6. Випишіть тематичні речення у вигляді плану тексту.

47. Мікрофон. Який стан з охороною довкілля у вашій місцевості? Що. на вашу думку, потрібно зробити для збереження довкілля в умовах науково-технічного прогресу?

48. Мозковий штурм. Чому сполучення підмета з присудком та сполучення однорідних членів речення не можна вважати словосполученням?

49.1. Визначте, для якого стилю мовлення характерні словосполучення кожної групи. Доповніть групи власними прикладами.

1. Ідентифікація хімічних елементів, кров’яний пігмент, бітові операції, графічний акселератор, перпендикуляр до площини, ідентифікувати відстань, генетична модифікація організмів, менший за величину.

2. Воскресіння із мертвих, скорбящих радосте, раб Божий, Судний день. Тайна вечеря.

3. Порушити питання, подати пропозицію, уповноважений заявити, оскарженню не підлягає, соціальний захист, споживчий кошик, нормативний акт, за власним бажанням.

II. Визначте частину мови, якою виражене головне слово в словосполученнях першої групи.

50.1. Доберіть до поданих словосполучень синонімічні їм дієслова. Якими відтінками значень відрізняються конструкції кожної синонімічної пари?

Зразок. Провести обстеження – обстежити.

1. Робити наголос. 2. Здобувати перемогу. 3. Внести пропозицію.

4. Виголосити вітання. 5. Піддати критиці. 6. Підбити підсумки. 7. Чинити опір. 8. Надати дозвіл. 9. Дати доручення. 10. Проводити запис.

II Експеримент. Доповніть усно кожне з поданих нижче речень спочатку словосполученням внести пропозицію, а потім словом запропонувати. У яких випадках спостерігатиметься порушення мовних норм? Зробіть висновок про те. у яких стилях мовлення доречно використовувати подані вище сполучення, а в яких – синонімічні їм дієслова.

1. Із півдня насувалася величезна чорна хмара, тому Андрій… друзям чимдуж бігти до його хати.

2. На зборах голова учнівського комітету… виправити недоліки, допущені під час підготовки до змагань.

51. Доберіть і запишіть синтаксичні синоніми до поданих речень, замінюючи складні речення простими і навпаки. Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

Зразок. Побачивши хлопців, баба Сиклета замовкла і винувато опустила очі (В. Нестойко). – Коли баба Сиклета побачила хлопців, вона замовкла і винувато опустила очі.

1. З метою кращого забезпечення населення ліками у місті відкрито кілька нових аптек. 2. Підрядник зобов’язаний ввести об’єкт в експлуатацію в терміни, які визначені договором. 3. Намагаючись повернути довіру покупців, підприємство збільшило термін гарантії на свою продукцію з одного до двох років. 4. Твори переможців обласного етапу літературного конкурсу, відібрані авторитетним журі, будуть надруковані в літературному альманасі. 5. Якщо викладачі інституту не напишуть заяви на оздоровлення, то вони не отримають путівки в санаторій.

52. Попрацюйте в парах. Запропонуйте один одному по два непоширених речення і поставте завдання дібрати до цих речень синонімічні.

Зразок. 1. Дощ. Дощ Іде. Іде дощ. Задощилo. 2. Настав вечір. Повечоріло. Вечір. Тихо спустився вечір.

53.1 З’ясуйте, з якими стилями мови співвідносні подані речення. Обгрунтуйте свою думку. Знайдіть фразеологізми, визначте їхню синтаксичну роль. Замініть усно фразеологізми словами-синонімами. Як змінюються речення внаслідок такої заміни?

I. Депутати в поті чола написали та подали на розгляд уже п’ятий (!) варіант Житлового кодексу. А віз і нині там (Із газети). 2. І пам’ятай: усякій людині при охоті можна обламати крила (М. Стельмах). 3. Музам було гостро наказано не бити байдиків і не ловити гав надалі, а вступити на службу рідному краю (Леся Українка). 4. Це вже ви передали куті меду (Марко Вовчок). 5. Євген Маланюк уславлений за межами Вітчизни, але, за іронією долі, донедавна майже не відомий загалові України (П. Кононенко). 6. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони дитинства та захисту законних прав дитини відповідно до норм міжнародного права (Із закону).

II. Чому фразеологізм не можна вважати словосполученням?

54.1. Прочитайте речення. Порівняйте підкреслені присудки з тими, що подані в дужках. Поясніть, якими відтінками значень вони відрізняються. Обгрунтуйте доцільність уживання підкреслених присудків.

1. Міцність – це здатність матеріалу чинити опір (опиратися) руйнуванню від дії механічного напруження, що виникає в ньому (ній)

Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

II. Експеримент. Усно замініть у реченнях підкреслені присудки синонімами, вказаними в дужках. Простежте, як це вплине на стилістичне забарвлення речень. Чи доцільна така заміна саме в наведених речениях? Зробіть відповідний висновок.

55. Два – чотири – всі разом. Прочитайте тексти. Визначте стиль мовлення кожного з них та характерні для цих стилів мовні засоби. Обгрунтуйте доцільність уживання в першому тексті простих речень, а в другому – складних.

Ставало спекотно… Сонце вигрівало дужче й дужче, висмоктуючи із землі гарячу душну вологу. Василька розморило. Він поховав вудки в осоці, пригнув до землі густий верболозовий кущ і, підібгавши ноги, бочком приліг на гілля. Воно лагідно прийняло на себе легеньке тіло, погойдалося трохи, лоскочучи траву гарячим листом, і завмерло.

У полудень завітрило. Кущ почало гойдати. А Василькові снилося, що він лежить у колисці, підвішеній до сволока чотирма линовками, і гойдається. Поруч стоїть мати, тримає в нього перед очима гілочку червоних порічок, сміється і щось каже йому (Г. Тютюнник).

* * *

Механіка вивчає закони, яким підпорядковуються різні види рухів – від руху планет і космічних кораблів до руху газу та нафти трубопроводами. Усе це дуже важливе для практичної діяльності людей, тому механіка, що є найдавнішим розділом фізики, і нині інтенсивно розвивається. На початку минулого століття потужний імпульс розвиткові механіки дала авіація, оскільки було потрібно визначити, якою має бути форма крила літака, щоб піднімальна сила літака була найбільшою. яким має бути корпус, щоб на надзвукових швидкостях опір його руху був найменшим тощо (3 підручника).

56. Знайдіть у реченнях неправильно утворені словосполучення, доберіть правильні відповідники, поставте питання від головного слова до залежного. Запишіть відредаговані речення За потреби скористайтеся інформацією на сторінці “Культура мовлення” (с. 82)

1. Підприємству завдано збитки на суму понад 100 тисяч гривень.

2. Прийнято рішення про підтримку осіб, які доглядають за інвалідами.

3. Місто потребує нашу допомогу. 4. Цей факт заслуговує особливої уваги дослідників. 5. Про вжиті заходи прошу негайно повідомити мені.

6. Вибачте мені за непристойну поведінку. 7. Завдяки зусиллям керівництва заводу вдалося запобігти забруднення води.

57.1. Прочитайте словосполучення. Поясніть суть допущених помилок. Запишіть словосполучення правильно, поставте питання від головного слова до залежного. За потреби скористайтеся інформацію на сторінці “Культура мовлення” (с. 82).

Милуватися з картини, підвищення в посаді, дякувати сусідів, наглядати над дітьми, діяти згідно правил, діяти відповідно з договором, докоряти мене, потребувати допомогу, ширший Дніпра, старший віком, відсутній по хворобі, докласти зусилля, завдати збитки, звітувати за успішність, згідно розпорядження.

II. Два відредаговані словосполучення (на вибір) уведіть у речення. Речення запишіть, підкресліть члени речення, визначте частини мови.

58. Експеримент. Запропонуйте різні варіанти розташування слів у реченнях. Визначте, як зі зміною порядку слів змінюється зміст та експресивність висловлювання.

1. З грудня журнал “Відродження” видаватиметься в англомовному варіанті. 2. Контроль за якістю води в місті ведеться постійно. 3. Фінал Євро-2012 пройде в Києві. 4. Наприкінці року відкрито нову лабораторію з дослідження якості продуктів харчування. 5. Україна започаткувала за час перебування в ЮНЕСКО багато міжнародних програм і проектів.

6. Центральна бібліотека у травні придбала нові енциклопедичні видання.

Мовленнєва ситуація

Одинадцятикласник Назар Глушко умостився на дивані, щоб почитати місцеву газету. Натрапивши на замітку про підприємство, на якому працює його батько. він здивовано вигукнув:

– Тату, невже ти крадеш у себе на заводі метал? Тепер з тобою буде боротися весь колектив!

Батько зиркнув на сина

– Що за жарти? Навпаки, це я маю дати відсіч крадіям.

– Я не жартую! Ось почитай. – відповів Назар і подав батькові газету у якій чорним по білому було написано: На зборах трудового колективу заваду “Горизонт” обрано групу працівників для боротьби з розкрадачами кольорових металів на чолі з Глушком М. П

Батько обурився, зателефонував до редакції та зажадав спростування інформації

Поясніть, чому газетна публікація не сподобалася Михайлу Петровичу Якої помилки припустився автор цього матеріалу?

59. Відредагуйте і запишіть речення. Поясніть помилки, причиною яких є порушення порядку слів.

1. Рішенням районної ради виділено землі під забудову хлівів для городян. 2. Школа придбала в травні випущену видавництвом “Весна” енциклопедію про тварин. 3. Жодний доповідач, на жаль, скільки-небудь конкретних рекомендацій, які можна було б з користю застосувати в повсякденній практиці, не дав. 4. Народ активно бере участь в управлінні державою. 5. Зобов’язання як належить не було продумано.

6. Це негативно не відбивається на роботі. 7. Він не тільки нашкодив собі, а усьому колективу. 8. Ремонт холодильників здійснюється у при заводі відкритій майстерні (За Б. Рогозою).

60. Напишіть твір-мініатюру за опорними словосполученнями.

Рідна школа (ліцей, гімназія), вчитель української мови (математики. фізкультури тощо), опановувати знання, завдяки підтримці, дякувати вчителям, докласти зусиль, після закінчення школи, працювати за покликанням.

Висновок

1. Словосполучення і речення є основними синтаксичними одиницями, але різного рівня Зо допомогою словосполучень – будівельного матеріалу для речень – даються розширені назви предметам, ознакам, діям, а за допомогою речень формуються, висловлюються думки.

2 Синтаксис не мас одиниць, чітко закріплених за певними стилями мовлення. Прості речення характерніші для розмовного мовлення Складні речення переважають у науковому та офіційно-діловому стилях. де е потреба оформити складні логіко-поняттєві зв’язки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень - Українська мова