Науково-технічна революція

Науково-технічна революція – революційні зміни у взаємодії людини і природи, у технологічному способі виробництва і насамперед – у системі продуктивних сил. Н. т. р. починається в середині 50-х років XX ст. і характеризується перш за все процесом перетворення науки у безпосередню продуктивну силу. Таке перетворення почалося ще в період першої промислової революції кінця XVIII – початку XIX ст. і завершилось в епоху НТР. Суть НТР повно розкривається в її основних рисах: 1) випереджаюче зростання науки у системі ” наука – техніка – виробництво”.

Функцію безпосередньої продуктивної сили наука виконує через механізм реалізації наукових винаходів у машинах, робочій силі, предметах праці та інших елементах системи продуктивних сил: 2) фундаментальні зміни у техніці – штучно створених засобах праці, які посідають проміжне місце у взаємодії людини і природи Такі зміни виявляються насамперед у появі четвертої ланки машин – автоматичного керуючого пристрою, який долає обмеженість психофізичних можливостей людини як суб’єкта, що управляє й істотно змінює роль людини у процесі виробництва, 3) докорінні перетворення головної продуктивної сили
– працівника. Вони передбачають радикальну зміну праці, перевагу розумових зусиль, духовних здібностей людини до організації й управління виробництвом, високий рівень освіти й кваліфікації, вирішальну роль серед її потреб – потребу у вільній і творчій праці, у розвитку здібностей; 4) докорінне перетворення предметів праці, поява принципово нових видів матеріалів з наперед заданими властивостями; 5) виникнення принципово нових технологій – лазерних, плазмових; 6) революція щодо використання людьми сил природи. Вперше таке застосування мало місце підчас промислової революції, коли у безпосередньому виробництві використовувались такі сили природи, як вітер, пара, електроенергія. За умов НТР використовується ядерна та термоядерна енергія, розробляються методи застосування енергії сонця, океанських припливів, підземного тепла Землі та ін.; 7) початок інформаційної революції, матеріальною основою якої є поява принципово нових засобів передачі інформації (космічних, волоконно-оптичних засобів зв’язку). Україна значно відстає від розвинутих країн Заходу щодо розгортання НТР. Це зумовлено насамперед незначними витратами на розвиток науки. Так, питома вага витрат держави на дані цілі у валовому національному продукті розвинутих країн Заходу складає близько 3%, а в Україні – менше 1%. Згідно з прогнозами, у 2000 р. частка електронної промисловості, телекомунікації та інформаційних послуг у валовому національному продукті Японії становитиме понад 20%, а близько 70% робочої сили буде зайнято в інформаційному та комунікаційному секторах економіки. У той же час в Україні переважає технологічний спосіб виробництва, що базується на машинній та значною мірою на ручній праці. Щоб не відстати ще більше від розвинутих країн світу, витрати на науку повинні бути не меншими 3% ВНП.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Науково-технічна революція - Економічний словник